Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ Bánov

-

Dodatok č. 1

k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisii OZ Bánov

 

Čl. 6 sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie:

Obecné zastupiteľstvo Bánov zriaďuje tieto stále komisie:

-          Finančná komisia

-          Športová komisia

-          Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry

-          Komisia sociálna a zdravotná

-          Komisia stavebná, správy majetku a územného plánovania

-          Komisia na ochranu verejného poriadku

-          Komisia životného prostredia

-          Komisia verejného záujmu

 

Čl. 7 sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie:

Hlavné smery náplne činnosti stálych komisií

1.       Finančná komisia:

a)      Rozpočet obce, jeho zmeny, čerpanie, záverečný účet

b)      Miestne dane a poplatky

c)       Úvery a pôžičky

2.       Športová komisia:

a)      Tvorba podmienok pre rozvoj telesnej kultúry, športu a mládežníckych aktivít

b)      Údržba a správa športových zariadení

3.       Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry:

a)      Tvorba podmienok pre rozvoj kultúry vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti

b)      Údržba a správa kultúrnych zariadení

c)       Ochrana kultúrnych pamiatok

d)      Finančné príspevky na mimoškolskú činnosť ZŠ s MŠ podľa  možností

4.       Sociálna a zdravotná komisia:

a)      Starostlivosť o rodinu a deti

b)      Starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov

c)       Starostlivosť o starých občanov

d)      Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú pomoc a o spoločensky neprispôsobivých občanov

e)      Poskytovanie jednorázových dávok sociálnej pomoci a sociálnych pôžičiek občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

5.       Komisia stavebná, správy majetku a územného plánovania:

a)      Hospodárenie s majetkom obce

b)      Stanoviská k predaju a prenájmu obecného majetku, vrátane odsúhlasovania nájomných zmlúv

c)       Stanovisko k zvereniu obecného majetku do správy iných právnických osôb

d)      Schvaľovanie predajného a prevádzkového času

e)      Zabezpečovanie služieb obyvateľom

f)       Koncepcia rozvoja dopravy

g)      Miestne komunikácie, ich údržba , správa a značenie

6.       Komisia na ochranu verejného poriadku:

a)      Zabezpečenie verejného poriadku v obci

b)      Ochrana majetku obce

c)       Ochrana obyvateľov

d)      Sledovanie vývoja priestupkovosti a kriminality v obci prostredníctvom Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Zámky

7.       Komisia životného prostredia:

a)      Sledovanie dodržiavania Požiarneho poriadku obce Bánov

b)      Tvorba a ochrana životného prostredia

c)       Správy a údržba verejnej zelene

d)      Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu

e)      Zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd

f)       Zabezpečenie verejnoprospešných služieb, čistenie obce, správa a údržba verejného osvetlenia, správa a údržba verejných priestranstiev, obecných cintorínov

8.       Komisia verejného záujmu

a)      Kontrola majetkových pomerov starostky obce

 

9.        V čl. 9, bod 2 sa opravuje na: celkový počet členov komisie je spravidla 5 – 7.

10.     Tento dodatok k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ Bánov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa 9.2.2011 pod číslom uznesenia II/20110209-22 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

 

 

 

                                                                                        .............................................

                                                                                            PhDr. Helena Juríková

                                                                                                    starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00