Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 2 k VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk

-

DODATOK č. 2

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE

BÁNOV O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBÍSK

 

za účelom zabezpečenia vnútornej organizácie pohrebísk, ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých a ich pozostalých

schváleného 26.4.2006, účinného od 15.5.2006

 

VZN obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk za účelom zabezpečenia vnútornej organizácie pohrebísk, ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých a ich pozostalých sa mení a dopĺňa takto:

 

1.)    V Čl. II. bod 4)  sa vypúšťa a nahrádza sa novým:

Nájomné za nájom hrobového miesta sa platí vopred, minimálne na 10 rokov.

Nájom je stanovený:

- hrobové miesto dospelý                 3 € na jeden rok

- dvoj hrob dospelý                          6 € na jeden rok

- hrobové miesto dieťa do 10 r.         0 € na jeden rok

- kolumbárium pre urnu                     3 € na jeden rok

- hrobka                                         15 € na jeden rok

 

2.) V Prílohe č.1 k VZN obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk  sa cenník služieb – sa celý text vypúšťa a nahrádza sa novým:

 

Zameranie hrobu                                            3 €

Zameranie hrobky                                           3 €

Zameranie kolumbária pre urnu                       3 €

Použitie chladiaceho boxu na 1 deň                  7 €

Obradná sála na 1 obrad                               16 €

Likvidácia kvetov a vencov                              5 €

 

Poplatky za tieto služby sa vyplácajú u pokladníčky na Obecnom úrade v Bánove do 5 dní po uskutočnení pohrebu.

Záverečné ustanovenia

 

1.      Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa na tomto Dodatku č.2 k VZN obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk za účelom zabezpečenia vnútornej organizácie pohrebísk, ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých a ich pozostalých, uznieslo dňa 12. 12. 2012 pod číslom uznesenia : 19/20121212

 

2.      Dodatok č. 2 k VZN obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk za účelom zabezpečenia vnútornej organizácie pohrebísk, ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých a ich pozostalých, nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

 

 

                                                                                          ........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                   starostka obce

 

Vyvesené: 14. 12. 2012

Dátum vloženia: 14. 12. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 12. 2012 0:00