Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 2 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady

-

Dodatok č. 2

 

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ

STAVEBNÉ ODPADY

 

 

O podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na území obce

BÁNOV schváleného 15.12.2004, účinné od 1.1.2005

v znení dodatku č. 1 schváleného 14.12.2005 číslo uznesenia: XXXVI/20051214

 

VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o podmienkach určovania a vyberanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov sa mení a dopĺňa takto:

 

1.) § 7 bod 1) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

 

Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny rok 11 €, čo je v prepočte na jeden deň 0,03 €.   

  

                                                        Záverečné ustanovenia   

  

1. Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Dodatku č. 2 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov obce sa uznieslo dňa 10.12.2008 číslo uznesenia: XIX/20081210.

 

2. Dodatok č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov, nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

 

 

                                                          

 

 

                                                                                              ...........................................

                                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                                          starostka obce

 

 

Vyvesené: ............................

Zvesené:   ............................

Dátum vloženia: 29. 11. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 11. 2011 0:00