Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov

-

DODATOK č. 2

K Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov

na ktorých sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bánove dňa 21. 5. 2001

pod číslom uznesenia XVIII/2001.05.21

 

 

 

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov sa mení a dopĺňa takto:

 

1.)    V časti III. Nadobúdanie a prevody vlastníctva obce v čl. 4. Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce v bode 2 sa vypúšťa druhá veta a nová veta znie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nadobudnutie hnuteľných vecí, ak ich hodnota presahuje 50.000,-Sk.

2.)    V časti III. v čl. 5 v bode 3)  sa celý text vypúšťa a nový text znie: Prevody hnuteľného majetku s nadobúdacou hodnotou nad 50.000,-Sk schvaľuje obecné zastupiteľstvo, o prevode takéhoto majetku s nadobúdacou hodnotou do 50.000,-Sk rozhoduje starosta obce.

3.)    V časti VIII. Schvaľovanie orgánmi obce sa v bode 1.) vypúšťa  text písm. b.) a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: nadobúdanie a prevody vlastníctva hnuteľného majetku s nadobúdacou hodnotou nad 50.000,-Sk

4.)    V časti VIII. Schvaľovanie orgánmi obce sa v bode l.) vypúšťa text písm. j) a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce, ktorého nadobúdacia hodnota bola vyššia ako 50.000,-Sk

 

 

Záverečné ustanovenia

 

  1. Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa na tomto Dodatku č.2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov uznieslo dňa 15.2.2006 pod číslom uznesenia : XXXVIII/2006.02.15
  2. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov nadobúda účinnosť dňom 2. marca 2006.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                   starostka obce

 

Vyvesené: 16.2. 2006

 

 

 

Zvesené:6.3. 2006

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00