Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 2 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií pri OZ v Bánove

-

Dodatok č. 2 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií
pri OZ v Bánove


V Čl. 11 Organizačné usporiadanie komisií sa v bode 1.  písm. a) a písm. b) ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie:
a)    riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadania prostredníctvom zapisovateľky, ktorá pošle pozvánky členom
b)    vedie a riadi priebeh zasadnutia komisie,

V Čl. 11 Organizačné usporiadanie komisií bod 3. sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie:
3. Zapisovateľ
Zapisovateľov komisií obecného zastupiteľstva schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Bánov. Zapisovateľ nie je členom komisie, pri rokovaní má poradný hlas a pri svojej činnosti sa riadi Zásadami pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ Bánov. Prostredníctvom zapisovateľov komisií:
-     predseda komisie zvoláva zasadnutie komisie,
-    sa predkladajú komisiám požiadavky a návrhy orgánov obce a spätne z komisií ich podnety, návrhy, pripomienky a požiadavky. Zapisovatelia ďalej zabezpečujú technicko-organizačné práce súvisiace s činnosťou komisie.
Zapisovateľ komisie je povinný:
a)      zúčastňovať sa zasadaní komisie,
b)      pripravovať podklady na rokovanie komisie
c)      poskytovať odbornú a organizačnú pomoc komisii pri zabezpečovaní úloh,
c)      predkladať jednotlivým oddeleniam Obecného úradu Bánov požiadavky a návrhy na  
         riešenie otázok týkajúcich sa činnosti komisie,
d)     pomáhať komisii pri zostavovaní plánov práce a programu zasadaní komisie,
e)      vypracovať a doručiť zápisnicu zo zasadania komisie predsedovi komisie  a to
        najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa konania zasadania komisie.
f)    doručiť kópiu zápisnice z komisie prednostovi obecného úradu a to najneskôr v lehote 10  
       pracovných dní odo dňa zasadania komisie
Zapisovateľ komisie je oprávnený:
a)      požadovať od zamestnancov Obce Bánov informácie pre komisiu,
b)      dať podnet predsedovi komisie na zvolanie mimoriadneho zasadania komisie.
 
Čl. 11 Organizačné usporiadanie komisií sa dopĺňa o bod č. 4., ktorý znie:
4. Zvolávanie zasadnutí komisií.
1. Zasadnutia komisií sú riadne a mimoriadne.
2. Riadne zasadnutia komisií sa konajú spravidla raz za mesiac v termínoch stanovených
    plánom práce.
3. Mimoriadne zasadnutie komisie zvolá predseda z vlastného podnetu, na podnet člena
     komisie, na podnet starostu obce alebo zástupcu starostu obce.
4. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie,    
    písomnou pozvánkou najmenej 5 dní pred zasadnutím riadnej komisie. Spolu s pozvánkou  
    sa členom komisie doručujú písomné materiály pripravené na rokovanie komisie.


Čl. 11 Organizačné usporiadanie komisií sa dopĺňa o bod č. 5., ktorý znie:
5. Riadenie a kontrola činnosti zapisovateľov.
Komplexné hodnotenie činnosti zapisovateľov sa uskutoční 2 x ročne. K hodnoteniu práce zapisovateľa sa vyjadruje najmä príslušná komisia. Zapisovatelia sú odmeňovaní podľa schváleného Poriadku odmeňovania poslancov OZ, členov komisií, zapisovateľov a ZPOZ pri OZ v Bánove.

Po Čl. 11 sa vkladá nový článok č. 12, ktorý znie:

Čl. 12 Rokovanie komisií

1. Zasadnutia komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti iný člen komisie  /ďalej len „predsedajúci“/.
2. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. V prípade, ak nie je prítomný na zasadnutí dostatočný počet členov komisie, zvolá predsedajúci do 5 dní nové zasadnutie komisie.
3. Členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie. Pokiaľ sa člen komisie nemôže zúčastniť na jej zasadnutí, je povinný sa vopred ospravedlniť predsedovi komisie.
Ak sa člen komisie bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 3-krát po sebe zasadnutia komisie, alebo sa z jej zasadnutia bez ospravedlnenia vzdiali, môže predseda komisie navrhnúť obecnému zastupiteľstvu jeho odvolanie z funkcie člena komisie.
4. Po otvorení zasadnutia  komisie zistí predsedajúci počet prítomných, neprítomných, u ospravedlnených a neospravedlnených oznámi ich mená, navrhne komisii schválenie programu rokovania, vrátane dodatočných návrhov alebo zmien. Členovia komisie môžu navrhnúť doplnenie alebo zmenu programu. Predsedajúci dá o návrhu programu hlasovať.
5. Zasadnutia komisií sú neverejné, čo platí i pre pracovníkov obecného úradu. Podľa povahy prerokovávanej veci môžu byť k jednotlivým bodom programu prizvaní : starosta obce, prednosta obecného úradu, zástupca starostu, iní pracovníci úradu a obce, hlavný kontrolór obce, zamestnanci organizácií zriadených obcou a ďalší občania podľa uváženia komisie.
6. V úvode rokovania komisia prerokuje spravidla informáciu o výsledkoch zasadnutia  obecného zastupiteľstva, návrhy na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesení  OZ pre komisiu a kontrolu plnenia svojich uznesení. Potom komisia prerokuje materiály – návrhy, ku ktorým je potrebné zaujať stanovisko komisie pred ich prerokovaním v OZ.
7. Predsedajúci ďalej riadi rokovanie tak, aby malo pracovný charakter a vecný priebeh bez zbytočných formálností, komentovania a aby splnilo svoj účel v súlade so schváleným programom.
8. Členovia komisie majú právo vznášať otázky, námety a pripomienky k prerokúvaným správam a návrhom, uplatňovať svoje stanoviská k riešeným problémom, poznatky a skúsenosti, a prerokúvať oprávnené záujmy občanov.
9. V záujme úspešného plnenia úloh spoločných pre obec komisie vzájomne spolupracujú a pomáhajú si pri koordinácii práce. Ak to vyžaduje záujem veci, môžu komisie rokovať spoločne a podávať OZ spoločné správy, návrhy a stanoviská.

Po článku 12 sa vkladá nový článok 13, ktorý znie:
Čl. 13 Hlasovanie na zasadnutiach komisií
1. O každom návrhu rozhoduje komisia hlasovaním, na ktoré je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie. Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky.
2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
3. Každý člen komisie môže navrhnúť, aby sa o jednotlivých častiach návrhu na uznesenie hlasovalo samostatne.
5. V prípade, že je komisii predložený návrh vo variantoch , hlasuje sa najprv o variante odporúčanom navrhovateľom na schválenie. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté a o nich sa už nehlasuje.
6. Ak neprijme komisia navrhované uznesenie, prípadne žiadny z navrhovaných variantov, predseda komisie o tom informuje OZ na jeho najbližšom zasadnutí.
7. Po ukončení hlasovania o návrhu na uznesenie predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania tak, že oznámi počet hlasov za návrh, proti nemu a počet členov komisie, ktorí sa zdržali hlasovania. Tieto údaje sa presne uvedú v zápisnici z rokovania komisie.
8. Člen komisie, ak o to požiada, má právo na zaprotokolovanie svojho stanoviska k návrhu na uznesenie.

Po článku 13. Hlasovanie na zasadnutiach komisií sa vkladá nový článok č. 14, ktorý znie:
Čl. 14 Uznesenia komisií
1. Obsahom uznesenia komisie  sú spravidla :
a/ návrhy, odporúčania alebo stanoviská pre OZ alebo starostu obce, prednostu OcÚ, pracovníkov obce, iné komisie zriadené OZ
b/ rozhodnutia komisie o určitých záležitostiach, ak na to boli splnomocnené OZ,
c/ úlohy predsedovi komisie, členom komisie a zapisovateľovi komisie
d/ iniciatívne návrhy príslušným odborom a oddeleniam úradu na zabezpečenie splnenia uznesenia komisií a na vypracovanie odborných podkladov na rokovanie komisií
e/ opatrenia na ďalšie rozvíjanie iniciatívnej a kontrolnej činnosti komisií.
2. Pri ukladaní úloh v uzneseniach musia tieto byť formulované jasne, konkrétne a adresne, t.j. :
- ktorému subjektu sa úloha ukladá /meno alebo funkcia/
- aké úlohy sa ukladajú
- termín splnenia
3.Uznesenia komisií podpisuje predseda komisie.
4. Kontrolu plnenia uznesení prijatých komisiou vykonáva komisia na každom svojom zasadnutí.
5.Evidenciu uznesení komisie a ich plnenie vedie zapisovateľ komisie.

Po článku 14. Uznesenia komisií sa vkladá nový článok 15., ktorý znie:
Čl. 15. Organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí komisie
1.    Zapisovateľ komisie zabezpečí vyhotovenie pozvánky pre členov komisie a prizvanie ďalších účastníkov na zasadnutie komisie a doručenie materiálov určených na zasadnutia alebo potrebných pre činnosť komisie.
2.    O každom zasadnutí komisie vyhotovuje zapisovateľ komisie zápisnicu, v ktorej sa uvedie najmä:
a)    dátum a miesto zasadnutia komisie,
b)    kto zasadnutie komisie viedol,
c)    koľko členov komisie bolo prítomných, neprítomných a ospravedlnených na zasadnutí komisie,
d)    schválený program rokovania komisie,
e)    kto diskutoval, stručný obsah jeho vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu uznesenia,
f)    výsledky hlasovania,
g)    konečné znenie uznesenia.
3.    Člen komisie má právo požiadať, aby jeho vyjadrenie, resp. stanovisko bolo doslovne zaznamenané v zápisnici.
4.    Zápisnicu podpisuje predseda a zapisovateľ komisie, ktorí zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisnice.
5.    Originál zápisnice s prílohami je uložený na príslušnom odbore úradu spravidla u zapisovateľky komisie. Kópia zápisnice a prezenčné listiny sa doručujú prednostovi OcÚ do 10 dní od zasadnutia komisie.
6.    Za uloženie a nakladanie s uloženými zápisnicami a súvisiacimi materiálmi zodpovedá zapisovateľ komisie. Poslanci obecného zastupiteľstva môžu do zápisníc kedykoľvek nahliadnuť.
7.    V záujme umožnenia hromadného prístupu k informáciám sa zápisnice zo zasadnutí komisií vrátane príloh a správ (a iných potrebných vysvetľujúcich materiálov), zverejňujú na vývesnej tabuli obce (ak to kapacita dovoľuje), na webovej stránke obce, ihneď po doručení zápisnice prednostovi OcÚ.
8.    Zápisnice zo zasadnutí komisií s prílohami archivuje obecný úrad v súlade s príslušnou legislatívou a Registratúrnym poriadkom OcÚ Bánov.

Pôvodný článok 12 Vzťah komisií k orgánom obce sa zmení na článok č. 16.
Piata časť článok 13 sa zmení na článok 17 a dopĺňa sa o body č. 1, a č.2, ktoré znejú:

Piata časť
Čl. 17 Záverečné ustanovenia
 
1.    Zmeny, doplnky alebo vydanie nových Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií pri OZ v Bánove schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
2.     Ostatné ustanovenia Zásad  neriešené dodatkom č.2 zostávajú nezmenené

Doterajší bod č. 1 sa mení na bod. Č. 3.

Čl. 17 a)
1.    Dodatok č. 2 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva Bánov nadobúda účinnosť dňom schválenia.
2.    Tento Dodatok č. 2 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva Bánov bol schválený na zasadaní Obecného zastupiteľstva Bánov dňa 14. decembra 2011 uznesením číslo  17/20111214    a nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia.
 
 


 
PhDr. Helena Juríková
     Starostka obce

Dátum vloženia: 20. 1. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 1. 2012 0:00