Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 2 k zmene Štatútu obce Bánov

-

Dodatok č. 2 k zmene Štatútu obce Bánov

 

 

 

            Štatút Obce Bánov schválený obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa 3. 11.1999, číslo

uznesenia VIII/19991103,  sa mení nasledovne:

 

 

 

1)      V § 13 ods. 2) písm. „c“ sa ruší.

 

2)   § 22 sa ruší.

 

Dňom 1. októbra 2003 bola uznesením OZ č. XI/2003.09.17 zrušená Obecná

polícia Bánov.

 

 

 

Ostatné ustanovenia Štatútu ostávajú nezmenené.

 

 

Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 3. októbra 2003.

 

 

V Bánove, dňa 19. septembra 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ………………………

                                                                            PhDr. Helena Juríková

                                                                                starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00