Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady

-

Dodatok č. 3

 

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ

STAVEBNÉ ODPADY

 

 

O podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na území obce

BÁNOV schváleného 15.12.2004, účinné od 1.1.2005

v znení dodatku č. 1 schváleného 14.12.2005 číslo uznesenia: XXXVI/20051214 v znení dodatku č. 2 schváleného dňa 10.12.2008 č. uznesenia  XIX/20081210

 

VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o podmienkach určovania a vyberanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov sa mení a dopĺňa takto:

 

1.) § 7 bod 1) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

 

Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny rok 13 €

 

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Dodatku č. 3 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov obce sa uznieslo dňa 14.12.2011 číslo uznesenia: 7/20111214

 

2. Dodatok č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov, nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

 

 

                                                          

 

 

                                                                                              ...........................................

                                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                                          starostka obce

 

 

Vyvesené: ............................

Zvesené:   ............................

Dátum vloženia: 1. 12. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 12. 2011 0:00