Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce

-

Dodatok č. 3

K zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov,

 

 na ktorých sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bánove dňa 21.5.2001

 

 pod číslom uznesenia XVIII/2001.05.21

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov sa menia a dopĺňajú takto:

 

 

1. V časti III. Nadobúdanie a prevody vlastníctva obce

            a) v čl. 4 Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce v bode 2. sa vypúšťa druhá veta a nová druhá veta znie:

„ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nadobudnutie hnuteľných vecí, ak ich nadobúdacia hodnota presahuje 1.700 Eur“.

            b) v čl. 5 Prevody vlastníctva majetku obce sa vypúšťa doterajší bod 2., doterajší  bod 3. sa označuje ako bod 2., v ktorom sa sumy 50 000,- Sk nahrádzajú sumami 2 000,- Eur.

            c) v čl. 5. Prevody vlastníctva majetku obce sa dopĺňajú body 3. až 10., ktoré znejú:

„ 3. Prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže,

b) dobrovoľnou dražbou ( ďalej len „dražba“) alebo

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v znaleckom posudku súdneho znalca podľa osobitného predpisu.

4. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 3. písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

5. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

6. Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon.

7. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená v znaleckom posudku podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 Eur. Nehnuteľnosť musí byť  jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Znalecký posudok, v ktorom bude stanovená všeobecná hodnota majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom starší ako šesť mesiacov.

8. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci

a) starostom obce,

b) poslancom obecného zastupiteľstva,

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

d) prednostom obecného úradu,

e) zamestnancom obce,

f) hlavným kontrolórom obce,

g) blízkou osobou ( § 116 Občianskeho zákonníka ) osôb uvedených v písmenách a) až f).

9. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v bode 8. tohto  článku; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

10. Ustanovenie bodov 3. až 9. sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to

a) bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu ( zák. č. 182/93 Z. z. ),

b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.,

c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,

d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500 eur,

e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Za prípad hodný osobitného zreteľa sa bude považovať prevod pozemkov vo vlastníctve obce – tzv. predzáhradok  pred stavbami vo vlastníctve občanov obce na vyrovnanie uličnej čiary, pozemkov, ktoré si občania so súhlasom obce resp. funkcionárov bývalého MNV zrekultivovali na vlastné náklady ( naviezli zeminu v bývalých hliníkov, vysušili močaristú pôdu a pod. ), ako aj prípady určené Obecným zastupiteľstvom.

 

2. V časti IV. Prenechávanie majetku obce do užívania sa na konci dopĺňa bod 7., ktorý znie:

„Ustanovenia bodov 3. až 5. a 7. až 9. časti III. čl. 5. týchto Zásad sa primerane vzťahujú aj na prenechávanie majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500 eur,

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.“

 

3. V časti V. Správa majetku obce

a) sa pred bod 1. vkladá nový bod 1., ktorý znie:

„Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mu obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.“ Doterajšie body1. až 5. sa označujú ako body 2. až 6.

b) prvá veta nového bodu 4. sa vypúšťa a nahrádza sa týmto textom:

„Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a s týmito Zásadami. Správca nemôže nadobudnúť majetok obce do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.

4. V časti VIII. Schvaľovanie orgánmi obce sa v bode 1. v písm. b) a j) suma 50.000,- Sk mení na sumu 2.,000,- Eur.

 

5.V časti IX. Spoločné ustanovenia

a) sa v bode 1. vypúšťa prvá veta a časť druhej vety po slovo najmä : a nahrádza sa novým textom tohto znenia:

„ Orgány obce a subjekty, ktorým bol zverený majetok obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Za tým účelom sú povinné najmä:“

 

b) doterajší bod 2. sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 2., ktorý znie:

 

„ Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.“

 

6.Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov nie sú týmto Dodatkom č. 3. dotknuté a zostávajú v účinnosti.

 

7.Obecné zastupiteľstvo v Bánove schválilo tento  Dodatok č. 3. k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov na svojom zasadnutí dňa 16.12.2009 pod číslom uznesenia: XXXIII/20091216

 

8.Tento Dodatok č 3. k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                      Starostka obce

Dátum vloženia: 2. 6. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2011 0:00