Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 4 K VZN obce Bánov o miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

-

DODATOK č. 4

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE

BÁNOV O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

O podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BÁNOV schváleného 15.12.2004, účinného od 1.1.2005 v znení dodatku č. 1 schváleného 14.12.2005 č.uznesenia XXXVI/20051214, dodatku č. 2  schváleného dňa 10.12.2008 č. uznesenia XIX/20081210, dodatku č. 3  schváleného dňa 14.12.2011 č. uznesenia 7/20111214.

 

 

VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov sa mení a dopĺňa takto:

 

1.)    § 7 bod 1) sa text vypúšťa a nahrádza sa novým:

 

Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň  vo výške  0,0411€

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

1.      Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa na tomto Dodatku č.4 k VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov  uznieslo dňa 20.2.2013.  pod číslom uznesenia : 5/20130220

 

2.      Dodatok č. 4 k VZN obce Bánov o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov  nadobúda účinnosť dňom 1.4.2013.

 

 

 

 

                                                                                              ........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                   starostka obce

 

Vyvesené: 21.02. 2013

 

Zvesené: 08. 03. 2013

Dátum vloženia: 27. 2. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2013 0:00