Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č.1 k VZN obce o dani za psa

-

DODATOK  č. 1

K VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE

O DANI  ZA  PSA

 

o podmienkach určovania a vyberania dane za  psa  na území obce

 B Á N O V  schváleného 15.12.2004, účinného od 1.1.2005

 

 

 

VZN obce o dani za psa o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Bánov sa mení a dopĺňa takto:

1.)    § 2 bod 2d sa celý vypúšťa

2.)    § 2 bod 2c sa text vypúšťa a nahrádza sa novým, ktorý znie: Pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Dodatku č. 1 k VZN obce o dani za psa o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Bánov uznieslo dňa 14.12.2005  číslo uznesenia: XXXVI/20051214

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k VZN obce o dani za psa o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Bánov nadobúda účinnosť dňom 1.1.2006.

 

 

 

 

 

Vyvesené: 15.12. 2005

 

Zvesené: 30.12. 2006

 

 

 

                                                                                              .......................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                  starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00