Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Príloha č. 1 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

-

Príloha č.1

k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov

 

Táto príloha rieši systém triedenia komunálneho odpadu, harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu, triedeného odpadu na území obce Bánov. Obec Bánov začína separovaný zber od 1.1.2004 v celej obci. Odvoz TKO a triedeného odpadu zabezpečuje Obecný podnik služieb Bánov so svojimi prostriedkami a pracovníkmi. Do zberu je zapojená každá domácnosť. Separované komodity sú nasledovné:

-         tetrapakové obaly

-         PET fľaše

-         sklo

-         papier

Netriedený tuhý komunálny odpad(TKO) občania ukladajú do kuka nádob (110 l), ktorú si  každá domácnosť musí zakúpiť. Jedna domácnosť môže mať i viac 110 l kuka nádob podľa potreby a podľa členov rodiny. Harmonogram zberu TKO  sa bude vykonávať jedenkrát za dva týždne počas troch pracovných dní. Začne sa 12.1.2004, 13.1.2004 a 14.1.2004.

Každá domácnosť obdrží tri plastové vrecia rôznych farieb a leták s postupom triedenia tohto odpadu. Každá domácnosť je povinná dodržiavať nasledovné pokyny pri triedení odpadu:

Papier(noviny, knihy, kartóny, korešpondencia, lepenka) sa zbiera do modrého plastového vreca.                                                                                                                                  Nepatria sem: umelohmotné obaly, uhlový papier (indigó), znečistený papier, stanioly, celofány, hygienické potreby.

 Plastové fľaše ukladá občan do žltého vreca ( priesvitné, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek, môže byť na nich etiketa, ale bez vrchnáku).                                              Nepatrí sem: oranžové a strieborné fľaše, fľaše od malinoviek, fľaše od oleja, od aviváži, tégliky od jogurtov, masla.

Sklozbiera do plastového čierneho vreca: premety zo skla, nevratné fľaše, poháre, črepy zo skla.                                                                                                                                    Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá a drôtové sklo.

Takto roztriedený odpad vyloží každá domácnosť pre svoj rodinný dom v nižšie uvedených termínoch. Papier, plastové fľaše a sklo sa bude zbierať v týchto termínoch:

  1. zber           29.01.2004  a 30.01.2004                  7. zber             26.07.2004  a 27.06.2004

  2. zber           01.03.2004  a 02.03.2004                  8. zber             30.08.2004  a 31.08.2004

  3. zber           29.03.2004  a 30.03.2004                  9. zber             27.09.2004  a 28.09.2004

  4. zber           26.04.2004  a 27.04.2004                  10. zber           25.10.2004  a 26.10.2004

  5. zber           24.05.2004  a 25.05.2004                  11. zber           29.11.2004  a 30.11.2004

  6. zber           28.06.2004  a 29.06.2004                  12. zber           27.12.2004  a 28.12.2004

-         2    -

Tetrapakové obalyzbierame do igelitových tašiek: sú to obaly od mlieka, džúsov a vína. Zber uskutočňujú deti základnej školy jedenkrát za dva týždne. Obaly každá domácnosť pripraví do igelitovej tašky a uloží pre rodinný dom na verejné priestranstvo, aby ich deti mohli voľne zobrať. 

Časový harmonogram zberu tetrapakových obalov je nasledovný :

 

  1. zber           12.01.2004  a 13.01.2004                  7. zber            28.07.2004  a 29.06.2004

  2. zber           09.02.2004  a 10.02.2004                  8. zber            19.07.2004. a 20.07.2004

  3. zber           15.03.2004  a 16.03.2004                  9. zber            16.08.2004  a 17.08.2004

  4. zber           19.04.2004  a 20.04.2004                  10. zber           13.09.2004  a 14.09.2004

  5. zber           17.05.2004  a 18.05.2004                  11. zber           18.10.2004  a 14.09.2004

  6. zber           07.06.2004  a 08.06.2004                  12. zber           15.11.2004  a 16.11.2004

13. zber           13.12.2004  a 14.12.2004

 

Žiaci základnej školy ukladajú tetrapaky do žochov. Žochy sú umiestnené mimo školských priestorov. Prepravu zabezpečuje firma Kuruc Považská 40 Nové Zámky, t.č. sídli v Šuranoch.

 

Zber železasa v obci bude uskutočňovať dvakrát do roka. Termíny zberu železa budú odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom v Bánove a vopred oznámené občanom spôsobom v mieste obvyklým (obecný rozhlas, KTB). Zberu železa sa zúčastní každá domácnosť, ktorá vlastní železný odpad a v uvedenom termíne ho vyloží na verejné priestranstvo pred rodinný dom tak, aby neprekážal cestnej premávke (na zelený pás medzi hlavnou komunikáciou a predzáhradkou). Odvoz železného odpadu zabezpečuje Obecný podnik služieb Bánov so svojimi dopravnými prostriedkami a pracovníkmi.

 

 Zber nebezpečného odpadu, ktoré zabezpečí firma Mach Trade s.r.o. Niklová ul Sereď – sa bude uskutočňovať podľa ich predložených termínov zberu, resp. ich oznámenia. Obec Bánov potom zabezpečí oznámenie občanom v mieste obvyklým.

 

 

Táto príloha č.1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove pod číslom: XVI/2003.12.15 dňa 15.12.2003 a nadobudne účinnosť 15 dňom odo dňa jeho uverejnenia.

 

                                                                                              PhDr.Helena Juríková                                                                                                     starostka obce       

Vyvesené : 16.12.2003

Zvesené:31.12.2003

Dátum vloženia: 5. 6. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2012 0:00