Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Príloha č. 2 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

-

Príloha č.2

k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov

 

Táto príloha rieši systém triedenia komunálneho odpadu, harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu, triedeného odpadu na území obce Bánov. Obec Bánov začína separovaný zber od 1.1.2004 v celej obci. Odvoz TKO a triedeného odpadu zabezpečuje Obecný úrad Bánov so svojimi prostriedkami a pracovníkmi. Do zberu je zapojená každá domácnosť. Separované komodity sú nasledovné:

-         tetrapakové obaly

-         pet fľaše

-         sklo

-         papier

-         fólie

Dňa 1.7.2004 sa začala separovať nová komodita t.j. vrchnáky od PET fliaš a tetrapakov.

Netriedený tuhý komunálny odpad(TKO) občania ukladajú do kuka nádob (110 l), ktorú si  každá domácnosť musí zakúpiť. Jedna domácnosť môže mať i viac 110 l kuka nádob podľa potreby a podľa členov rodiny. Harmonogram zberu TKO  sa bude vykonávať jedenkrát za dva týždne počas troch pracovných dní. Začne sa 10.1.2005, 11.1.2005 a 12.1.2005.

Každá domácnosť obdrží tri plastové vrecia rôznych farieb a leták s postupom triedenia tohto odpadu. Každá domácnosť je povinná dodržiavať nasledovné pokyny pri triedení odpadu:

Papier(noviny, knihy, kartóny, korešpondencia, lepenka) sa zbiera do modrého plastového vreca.                                                                                                                                  Nepatria sem: umelohmotné obaly, uhlový papier (indigó), znečistený papier, stanioly, celofány, hygienické potreby.

 Plastové fľaše ukladá občan do žltého vreca ( priesvitné, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek, môže byť na nich etiketa, ale bez vrchnáku).                                              Nepatrí sem: oranžové a strieborné fľaše, fľaše od malinoviek, fľaše od oleja, od aviváži, tégliky od jogurtov, masla.

Sklozbiera do plastového čierneho vreca: predmety zo skla, nevratné fľaše, poháre, črepy zo skla.                                                                                                                                    Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá a drôtové sklo.

Fólia sa zbiera do igelitových tašiek : fólia z pet fliaš, strečová, obalová.                        Nepatrí sem:znečistená fólia a záhradná fólia

Takto roztriedený odpad vyloží každá domácnosť pred svoj rodinný dom v nižšie uvedených termínoch:

TKO- tuhý komunálny odpad                                                                                                                                                                    

SZ- separovaný zber   -papier, plastové fľaše, sklo, vrchnáky, fólia, tetrapakové obaly

-2-

Január

10.1.2005

24.1.2005

31.1.2005

 

 

11.1.2005

25.1.2005

  1.2.2005

 

 

12.1.2005

26.1.2005

 

 

 

TKO

TKO

SZ

 

 

Február

 

7.7.2005

 

21.2.2005

 

28.2.2005

 

 

8.2.2005

22.2.2005

  1.3.2005

 

 

9.2.2005

23.2.2005

 

 

 

TKO

TKO

SZ

 

 

Marec

 

7.3.2005

 

21.3.2005

 

29.3.2005

 

 

8.3.2005

22.3.2005

30.3.2005

 

 

9.3.2005

23.3.2005

 

 

 

TKO

TKO

SZ

 

 

Apríl

 

4.4.2005

 

18.4.2005

 

25.4.2005

 

 

5.4.2005

19.4.2005

26.4.2005

 

 

6.4.2005

20.4.2005

 

 

 

TKO

TKO

SZ

 

 

Máj

 

2.5.2005

 

16.5.2005

 

23.5.2005

 

30.5.2005

 

3.5.2005

17.5.2005

24.5.2005

31.5.2005

 

4.5.2005

18.5.2005

 

  1.6.2005

 

TKO

TKO

SZ

TKO

 

Jún

 

13.6.2005

 

20.6.2005

 

27.6.2005

 

 

14.6.2005

21.6.2005

28.6.2005

 

 

15.6.2005

 

29.6.2005

 

 

TKO

SZ

TKO

 

 

Júl

 

11.7.2005

 

25.7.2005

 

 

 

12.7.2005

26.7.2005

 

 

 

13.7.2005

27.7.2005

 

 

 

TKO

TKO

 

 

 

August

1.8.2005

 8.8.2005

22.8.2005

30.8.2005

 

2.8.2005

 9.8.2005

23.8.2005

31.8.2005

 

 

10.8.2005

24.8.2005

 

 

SZ

TKO

TKO

SZ

 

September

 

5.9.2005

 

19.9.2005

 

26.9.2005

 

 

6.9.2005

20.9.2005

27.9.2005

 

 

7.9.2005

21.9.2005

 

 

 

TKO

TKO

SZ

 

 

 

        - 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Október

3.10.2005

17.10.2005

24.10.2005

 

 

4.10.2005

18.10.2005

25.10.2005

 

 

5.10.2005

19.10.2005

 

 

 

TKO

TKO

SZ

 

 

November

 

31.10.2005

 

14.11.2005

 

21.11.2005

 

28.11.2005

 

2.11.2005

15.11.2005

22.11.2005

29.11.2005

 

3.11.2005

16.11.2005

 

30.11.2005

 

TKO

TKO

SZ

TKO

 

December

 

12.12.2005

 

27.12.2005

 

 

 

13.12.2005

28.12.2005

 

 

 

14.12.2005

29.12.2005

 

 

 

TKO

TKO

 

 

Tetrapakové obalyzbierame do igelitových tašiek: sú to obaly od mlieka, džúsov a vína. Zber uskutočňujú deti základnej školy v spolupráci s obecným úradom v dňoch separovaného zberu. Obaly každá domácnosť pripraví do igelitovej tašky a uloží pre rodinný dom na verejné priestranstvo, aby ich deti mohli voľne zobrať. Žiaci základnej školy ukladajú tetrapaky do žochov. Žochy sú umiestnené mimo školských priestorov. Prepravu zabezpečuje firma Kuruc  s.r.o. Nitrianska 59,  Šurany.

Zber železasa v obci bude uskutočňovať dvakrát do roka. Termíny zberu železa budú odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom v Bánove a vopred oznámené občanom spôsobom v mieste obvyklým (obecný rozhlas, KTB). Zberu železa sa zúčastní každá domácnosť, ktorá vlastní železný odpad a v uvedenom termíne ho vyloží na verejné priestranstvo vopred určené. Odvoz železného odpadu a elektronického šrotu zabezpečujú Zberné suroviny Bratislava a.s., Gúgska cesta 132, 94001  Nové Zámky.

 

 Zber nebezpečného odpadu, ktoré zabezpečí firma Mach Trade s.r.o. Niklová ul Sereď – sa bude uskutočňovať podľa ich predložených termínov zberu, resp. ich oznámenia. Obec Bánov potom zabezpečí oznámenie občanom v mieste obvyklým.

Táto príloha č.1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove pod číslom:                  dňa             a nadobudne účinnosť 15 dňom odo dňa jeho uverejnenia.

Dňom nadobudnutia účinnosti tejto prílohy č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov sa ruší Príloha č.1 k VZN o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov číslo uznesenia XVI/2003.12.15. zo dňa 15.12.2003.

 

                                                                                              PhDr.Helena Juríková                                                                                                                                             starostka obce       

Vyvesené :16.12.2004

Zvesené:3.1.2005

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00