Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Príloha č. 3 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

-

Príloha č.3

k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov

 

Táto príloha rieši systém triedenia komunálneho odpadu, harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu, triedeného odpadu na území obce Bánov. Odvoz TKO a triedeného odpadu zabezpečuje Obecný úrad Bánov so svojimi prostriedkami a pracovníkmi. Do zberu je zapojená každá domácnosť. Separované komodity sú nasledovné:

-         tetrapakové obaly

-         pet fľaše

-         sklo

-         papier

-         fólie

-         vrchnáky od pet fliaš a tetrapakov

Netriedený tuhý komunálny odpad(TKO) občania ukladajú do kuka nádob (110 l). Jedna domácnosť môže mať i viac 110 l kuka nádob podľa potreby a podľa členov rodiny. Každá domácnosť má nárok na bezplatnú výmenu smetnej nádoby.  Harmonogram zberu TKO  sa bude vykonávať jedenkrát za dva týždne počas troch pracovných dní.

Každá domácnosť obdrží dve plastové vrecia a jedno jutové vrece na sklo rôznych farieb a leták s postupom triedenia tohto odpadu. Každá domácnosť je povinná dodržiavať nasledovné pokyny pri triedení odpadu:

Papier(noviny, knihy, kartóny, korešpondencia, lepenka) sa zbiera do modrého plastového vreca.                                                                                                                                  Nepatria sem: umelohmotné obaly, uhlový papier (indigó), znečistený papier, stanioly, celofány, hygienické potreby.

 Plastové fľaše ukladá občan do žltého vreca ( priesvitné, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek, môže byť na nich etiketa, ale bez vrchnáku).                                              Nepatrí sem: oranžové a strieborné fľaše, fľaše od malinoviek, fľaše od oleja, od aviváži, tégliky od jogurtov, masla.

Sklozbiera do jutového vreca: predmety zo skla, nevratné fľaše, poháre, črepy zo skla.                                                                                                                                    Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá a drôtové sklo.

Fólia sa zbiera do igelitových tašiek : fólia z pet fliaš, strečová, obalová, farebná.                        Nepatrí sem: znečistená fólia a záhradná fólia

Takto roztriedený odpad vyloží každá domácnosť pred svoj rodinný dom v nižšie uvedených termínoch:

TKO- tuhý komunálny odpad                                                                                                                                                                     

SZ- separovaný zber   -papier, plastové fľaše, sklo, vrchnáky, fólia, tetrapakové obaly, pneumatík, šatstva, starých textílií a elektronického odpadu. (3x do roka)

 

-2-

HARMONOGRAM ZBERU TKO A SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2006

JANUÁR

2.1.2006       SZ

9.1.2006       TKO

23.1.2006      TKO

30.1.2006      SZ

 

3.1.2006       SZ

10.1.2006     TKO

24.1.2006      TKO

31.1.2006      SZ

 

 

11.1.2006     TKO

25.1.2006      TKO

 

FEBRUÁR

6.2.2006       TKO

20.2.2006     TKO

27.2.2006      SZ

 

 

7.2.2006       TKO

21.2.2006     TKO

28.2.2006      SZ

 

 

8.2.2006       TKO

22.2.2006     TKO

 

 

MAREC

6.3.2006       TKO

20.3.2006     TKO

27.3.2006     SZ

 

 

7.3.2006       TKO

21.3.2006     TKO

28.3.2006     SZ

 

 

8.3.2006       TKO

22.3.2006     TKO

 

 

APRÍL

3.4.2006       TKO

18.4.2006     TKO

24.4.2006     SZ

 

 

4.4.2006       TKO

19.4.2006     TKO

25.4.2006     SZ

 

 

5.4.2006       TKO

20.4.2006     TKO

 

 

MÁJ

2.5.2006       TKO

15.5.2006     TKO

22.5.2006     SZ

29.5.2006     TKO

 

3.5.2006       TKO

16.5.2006     TKO

23.5.2006     SZ

30.5.2006     TKO

 

4.5.2006       TKO

17.5.2006     TKO

 

31.5.2006     TKO

JÚN

12.6.2006     TKO

19.6.2006       SZ

26.6.2006     TKO

 

 

13.6.2006     TKO

20.6.2006       SZ

27.6.2006     TKO

 

 

14.6.2006     TKO

 

28.6.2006     TKO

 

 

 

 

 

JÚL

 

10.7.2006     TKO

24.7.2006      TKO

31.7.2006      SZ

 

 

11.7.2006     TKO

25.7.2006      TKO

  1.8.2006      SZ

 

 

12.7.2006     TKO

26.7.2006      TKO

 

AUGUST

7.8.2006       TKO

21.8.2006     TKO

30.8.2006      SZ

 

 

8.8.2006       TKO

22.8.2006     TKO

31.8.2006      SZ

 

 

9.8.2006       TKO

23.8.2006     TKO

 

 

SEPTEMBER

4.9.2006       TKO

18.9.2006     TKO

25.9.2006     SZ

 

 

5.9.2006       TKO

19.9.2006     TKO

26.9.2006     SZ

 

 

6.9.2006       TKO

20.9.2006     TKO

 

 

OKTÓBER

2.10.2006     TKO

16.10.2006   TKO

23.10.2006   SZ

 30.10.2006  TKO

 

3.10.2006     TKO

17.10.2006   TKO

24.10.2006   SZ

 31.10.2006  TKO

 

4.10.2006     TKO

18.10.2006   TKO

 

   2.11.2006  TKO

NOVEMBER

13.11.2006   TKO

27.11.2006   TKO

20.11.2006     SZ

 

 

14.11.2006   TKO

28.11.2006   TKO

21.11.2006     SZ

 

 

15.11.2006   TKO

29.11.2006   TKO

 

 

DECEMBER

11.12.2006   TKO

27.12.2006   TKO

 

 

 

12.12.2006   TKO

28.12.2006   TKO

 

 

 

13.12.2006   TKO

 29.12.2006  TKO

 

 

PET FLAŠE JE NUTNÉ STLÁČAŤ!!!

 

 

Tetrapakové obalyzbierame do igelitových tašiek: sú to obaly od mlieka, džúsov a vína obecným úradom v dňoch separovaného zberu. Obaly každá domácnosť pripraví do igelitovej tašky a uloží pre rodinný dom na verejné priestranstvo Prepravu zabezpečuje firma Kuruc  s.r.o. Nitrianska 59,  Šurany.

 Zber nebezpečného odpadu, ktoré zabezpečí firma Mach Trade s.r.o. Niklová ul Sereď – sa bude uskutočňovať podľa ich predložených termínov zberu, resp. ich oznámenia. Obec Bánov potom zabezpečí oznámenie občanom v mieste obvyklým.

Táto príloha č.3 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove pod číslom:                  dňa             a nadobudne účinnosť od 1.1.2006.

Dňom nadobudnutia účinnosti tejto prílohy č.3 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov sa ruší Príloha č.2 k VZN o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov číslo uznesenia XXXVI/20051215 zo dňa 14.12.2005.

 

                                                                                              PhDr.Helena Juríková                                                                                                     starostka obce       

Vyvesené : 15.12.2005

Zvesené: 30.12.2005

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00