Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Príloha č. 4 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

-

Príloha č. 4

K VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov

 

 Táto príloha rieši systém triedenia komunálneho odpadu, harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu, triedeného odpadu na území obce Bánov.

Odvoz TKO a triedeného odpadu zabezpečuje Obecný úrad Bánov so svojimi prostriedkami a pracovníkmi. Do zberu je zapojená každá domácnosť. Separované komodity sú nasledovné:

 

-         papier

-         sklo

-         pet fľaše

-         tetrapakové obaly

-         fólie

-         vrchnáky od pet fliaš a tetrapakov

-         elektrospotrebiče

-         pneumatiky

-         šatstvo a staré textílie

-         autobatérie

-         železo

  

Netriedený tuhý komunálny odpad (TKO) občania ukladajú do kuka nádob (110 l). Jedna domácnosť môže mať i viac 110 l kuka nádob podľa potreby a podľa členov rodiny. Každá domácnosť má nárok na bezplatnú výmenu smetnej nádoby. Harmonogram zberu TKO sa bude vykonávať jedenkrát za dva týždne počas troch pracovných dní.

 

Každá domácnosť obdrží dve plastové vrecia na papier a pet fľaše, jedno jutové vrece na sklo a leták s postupom triedenia tohto odpadu. Každá domácnosť je povinná dodržiavať nasledovné pokyny pri triedení odpadu:

 

Papier:časopisy, letáky, knihy a zošity (bez tvrdých obalov), kartóny (bez polystyrénu), kalendáre (bez struny).

Nepatria sem: umelohmotné obaly, uhlový papier (indigó), znečistený papier, stanioly, celofány, hygienické potreby.

Papier sa zbiera do modrého vreca.

 

Sklo:zbierajú sa predmety zo skla, nevratné fľaše, poháre, črepy zo skla.

Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá a drôtové sklo.

 

Plastové fľašeukladá občan do žltého vreca ( priesvitné, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek, môže byť na nich etiketa, ale bez vrchnáku). Pet fľaše musia byť stlačené.

Nepatrí sem: oranžové a strieborné fľaše, fľaše od oleja, od aviváži, tégliky od jogurtov, masla.

 

Tetrapakové obaly:zbierame do igelitových tašiek – sú to obaly od mlieka, džúsov a vína.

 

Fólia sa zbiera do igelitových tašiek: fólia z pet fliaš, strečová, obalová.

Nepatrí sem: znečistená fólia a záhradná fólia.

 

 Vrchnáky: z pet fliaš, tetrapakov.

 

Takto roztriedený odpad vyloží každá domácnosť pred svoj rodinný dom v nižšie uvedených termínoch (1x mesačne).

Komodity ako elektrospotrebiče, pneumatiky, šatstvo a staré textílie, autobatérie, železo, občania prinesú na parkovisko bývalého OPS Bánov. Zber týchto komodít prebieha 3 x ročne.

Prepravu separovaných komodít zabezpečujú nasledovní odberatelia:

 

Papier, sklo -               Zberné suroviny Bratislava a.s.

                                   Prevádzka:

                                   Gúgska cesta 132

                                    940 01 Nové Zámky

 

Pet-fľaše -                   Sledge Slovakia s.r.o.

                                   Kostolné námestie 11

                                   946 03 Kolárovo

 

Tetrapakové obaly -    Kuruc company spol. s r.o.

                                   Nitrianska 59

                                   942 01 Šurany

 

Fólia -                         N-Plast, spol. s r.o.

                                   941 44 Hul č. 385

 

Vrchnáky -                  Recyplast sk s.r.o.

                                   Párovce 23

                                   951 31 Močenok

 

Elektrospotrebiče -      Brantner s.r.o.

Pneumatiky                  Viničná 23

Staré textílie                 940 64 Nové Zámky

 

Autobatérie -               Mach Trade s.r.o.

                                   Niklová ul.

                                   926 00 Sereď

 

 

 

V obci Bánov prebieha od roku 2006 drtenie opílených konárov.

Podmienky drtenia:

-         občania si môžu drtenie nahlásiť na SMO (vykonáva sa podľa potreby občanov)

-         prvá polhodina zadarmo

-         každá začatá polhodina 100 Sk

-         priemer konárov je 6 cm

-         drť zostáva u občanov

-         musia byť upravené konáre

 

 

 

 

 Táto príloha č. 4 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov bola schválená dňa 21.2.2007 uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove pod číslom: III/20070221 a nadobudne účinnosť od 1.3.2007.

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tejto prílohy č.4 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov sa ruší Príloha č.3 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov číslo uznesenia XXXVI/20051214 zo dňa 14.12.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                  starostka obce

 

 

 

Dňa: 16.2.2007

Dátum vloženia: 5. 6. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2012 0:00