Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Príloha č. 5 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

-

Príloha č. 5

 

K VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov.

 

Táto príloha rieši systém triedenia komunálneho odpadu, harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu, triedeného odpadu na území obce Bánov.

Odvoz TKO a triedeného odpadu zabezpečuje Obecný úrad Bánov so svojimi prostriedkami a pracovníkmi. Do zberu je zapojená každá domácnosť. Separované komodity sú nasledovné:

 

Netriedený odpad:

200301 – zmesový komunálny odpad

 

200307 – objemový odpad

200201 – biologický odpad

Triedený odpad:

200101 - papier

200102 - sklo

200139 - pet fľaše

150105 - tetrapakové obaly

150102 – fólie, vrchnáky od pet fliaš a tetrapakov

200135 - elektrospotrebiče

160103 - pneumatiky

200110 - šatstvo

200111 - textílie

200133 - autobatérie

170405 – železo

150104 - kovové obaly

 

Netriedený tuhý komunálny odpad (TKO) občania ukladajú do kuka nádob (110 l). Jedna domácnosť môže mať i viac 110 l kuka nádob podľa potreby a podľa členov rodiny. Každá domácnosť má nárok na bezplatnú výmenu smetnej nádoby. Harmonogram zberu TKO sa bude vykonávať jedenkrát za dva týždne počas troch pracovných dní.

 

 

Každá domácnosť obdrží dve plastové vrecia na papier a pet fľaše, jedno jutové vrece na sklo a leták s postupom triedenia tohto odpadu. Každá domácnosť je povinná dodržiavať nasledovné pokyny pri triedení odpadu:

 

 

Papier: časopisy, letáky, knihy a zošity, kartóny, kalendáre.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, uhlový papier (indigó), znečistený papier, stanioly, celofány, hygienické potreby.

Papier sa zbiera do modrého vreca.

 

 

Sklo: zbierajú sa predmety zo skla, nevratné fľaše, poháre, črepy zo skla.

Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá a drôtové sklo.

 

 

Plastové fľaše ukladá občan do žltého vreca ( priesvitné, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek, môže byť na nich etiketa, ale bez vrchnáku). Pet fľaše musia byť stlačené.

Nepatrí sem: oranžové a strieborné fľaše, fľaše od oleja, od aviváži, tégliky od jogurtov, masla.

 

-2-

 

 

Tetrapakové obaly: zbierame do igelitových tašiek – sú to obaly od mlieka, džúsov a vína.

 

 

Fólia sa zbiera do igelitových tašiek: fólia z pet fliaš, strečová, obalová.

Nepatrí sem znečistená fólia.

 

 

Vrchnáky: z pet fliaš, tetrapakov.

 

Kovové obaly: od 1.1.2008 sa začína separovať nová komodita Kovové obaly. Sú to plechovky od nápojov ( coca-cola, pepsi-cola, pivo a pod.). Kovové obaly sa zbierajú do igelitových tašiek, nepatria sem kovové obaly, ktoré sú znečistené farbami a rôznymi chemickými látkami, viacvrstvové obaly, železný šrot, drôty, viečka od zaváranín a konzervy. Zbierajú sa iba nápojové obaly.

 

Takto roztriedený odpad vyloží každá domácnosť pred svoj rodinný dom v nižšie uvedených termínoch (1x mesačne).

Komodity ako elektrospotrebiče, pneumatiky, šatstvo a staré textílie, autobatérie, železo, občania prinesú na parkovisko bývalého OPS Bánov. Zber týchto komodít prebieha 3 x ročne.

Občania sú informovaní o všetkých zberoch miestnym rozhlasom, káblovou televíziou a každá domácnosť obdrží harmonogram zberu.

Prepravu separovaných komodít zabezpečujú nasledovní odberatelia:

 

 

Papier -                       NOVIMPEX spol s.r.o.

Kovové obaly -           Šurianska cesta 62

                                   940 01 Nové Zámky                                                             

                                  

 

Pet-fľaše -                   Sledge Slovakia s.r.o.

                                   Kostolné námestie 11

                                   946 03 Kolárovo

 

Tetrapakové obaly -    Kuruc company spol. s r.o.

                                   Nitrianska 59

                                   942 01 Šurany

 

Fólia -                         N-Plast, spol. s r.o.

                                   941 44 Hul č. 385

 

Vrchnáky -                  Recyplast sk s.r.o.

                                   Párovce 23

                                   951 31 Močenok

 

Elektrospotrebiče -      Brantner s.r.o.

Pneumatiky, sklo          Viničná 23

Staré textílie                 940 64 Nové Zámky

 

Autobatérie -               Mach Trade s.r.o.

                                   Niklová ul.

                                   926 00 Sereď

 

-3-

 

 

V obci Bánov prebieha od roku 2006 drtenie opílených konárov.

Podmienky drtenia:

-         občania si môžu drtenie nahlásiť na SMO (vykonáva sa podľa potreby občanov)

-         prvá polhodina zadarmo

-         každá začatá polhodina 100 Sk

-         priemer konárov je 6 cm

-         drť zostáva u občanov

-         musia byť upravené konáre

 

 

 

Táto príloha č. 5 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov bola schválená dňa  12.12.2007 uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove pod číslom: IX/20071212 a nadobudne účinnosť od 1.1.2008

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tejto prílohy č.5 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov sa ruší Príloha č.4 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov číslo uznesenia III/20070221 zo dňa 21.02.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                     starostka obce

 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia :  13.12. 2007

 

Dátum zvesenia: 28.12.2007

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00