Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN 1/2003 o podmienkach poskytovania dotácií

-

Obecné zastupiteľstvo Bánov

podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 27 ods. 2 zák. NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2003

o podmienkach poskytovania dotácií a  návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Bánov.

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

1/ Účelom tohoto nariadenia je upraviť postup pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí ( ďalej len finančná výpomoc ) právnickým a fyzickým osobám.

 

2/ Finančná výpomoc môže byť poskytovaná aj formou pôžičky.

 

3/ Dotácie a  finančné výpomoci môžu byť poskytované fyzickým a právnickým osobám len za predpokladu, že majú sídlo alebo trvalý pobyt na spravovanom území obce Bánov.

Právnickým osobám založeným alebo zriadeným obcou Bánov možno poskytovať dotácie a  finančné výpomoci na základe a v súlade s ich zriaďovateľskými resp. zakladateľskými zmluvami a listinami a rozhodnutím obecného zastupiteľstva.

 

4/ Poskytnutie dotácie a finančnej výpomoci je viazané na preukázanie opodstatnenosti žiadosti okrem prípadu uvedeného v čl. 3 ods. 1 písm. b.

 

PRVÁ ČASŤ

Poskytovanie dotácií a finančných výpomocí

 

Čl. 2

Všeobecné  podmienky

 

1/ Dotácie a  finančné výpomoci možno poskytnúť fyzickým aj právnickým osobám, pokiaľ,

 

a/ nie sú v likvidácii,

 

b/ nie sú v takom postavení, že možno dôvodne predpokladať, že nebudú spôsobilé finančnú výpomoc vrátiť a dotáciu použiť na stanovený cieľ

 

c/ nebol na nich vyhlásený konkurz, alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

 

d/ nemajú nedoplatky na daniach a poplatkoch alebo iné podĺžnosti voči poskytovateľovi, t.j. obci Bánov.

 

2/ Obec stanovuje prioritu pre poskytovanie dotácií a  finančných výpomocí v nasledovných oblastiach:

a/ sociálna oblasť

b/ na rozvoj a podporu miestnej kultúry

c/ na podporu športu

d/ na humanitárne, charitatívne a náboženské účely

e/ na zlepšenie životného prostredia

f/ zdravotníctvo

g/ školstvo

h/ zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

3/ Obec môže poskytnúť dotácie najmä na účely prezentácie resp. reprezentácie obce.

Dotácia nesmie byť poskytnutá na preklenutie finančnej núdze fyzických osôb.

 

Čl. 3

Žiadosť

 

1/ Dotácie a  finančné výpomoci sa poskytujú:

a/ na základe písomnej žiadosti,

b/ z vlastného podnetu obce, príp. ňou zriadených subjektov, v prípadoch osobitného zreteľa /výrazný prínos obci, propagácia obce/.

 

2/ Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie alebo finančnej výpomoci musí obsahovať minimálne:

 

a/ presné označenie žiadateľa, doložené dokladmi / v prípade ak je žiadateľom nadácia, doklad o registrácii nadácie, ak ide o záujmové združenie registračný list a pod./,

b/ špecifikácia účelu, na ktorý sa dotácia alebo finančná výpomoc má poskytnúť,

c/ údaje o predpokladaných nákladoch, počte účastníkov, ktorých sa dotácia a finančná výpomoc týka,

d/ údaje a prípadné doklady o tom, aké opatrenia vykonal žiadateľ smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z iných zdrojov a s akým výsledkom,

e/ prehlásenie žiadateľa, že umožní kontrolórovi obce alebo členom finančnej komisie nahliadnuť do účtovných dokladov za účelom posúdenia jeho finančnej situácie a zaujatia stanoviska k žiadosti,

f/ rozsah dotácie, resp. finančnej výpomoci,

g/ číslo účtu a peňažný ústav, na ktorý možno prípadnú dotáciu a finančnú výpomoc poukázať, podpis oprávnenej osoby, pečiatka žiadateľa, ak ju používa v poštovom styku

h/ podmienky návratnosti finančnej výpomoci,

ch/ rozsah a špecifikácia možného záložného práva na nehnuteľný, ale aj hnuteľný majetok v prípade  finančnej výpomoci.

K žiadosti je potrebné doložiť aj doklady osvedčujúce vyššie uvedené skutočnosti.

 

3. Ak právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť žiada o dotáciu a finančnú        výpomoc z rozpočtu obce vo výške viac ako 10 000,- Sk za bežný kalendárny rok okrem dokladov uvedených v ods. 2 predloží:

 

a/ Potvrdenie od úradu práce, zdravotnej a sociálnej poisťovne o tom, že má zaplatené poistné.

b/ Potvrdenie od daňového úradu o plnení daňových povinností.

c/ Účtovnú závierku ku koncu predchádzajúceho roku tomu roku, v ktorom žiada o dotáciu alebo finančnú výpomoc.

 

Tie isté doklady je žiadateľ povinný predložiť, ak výška žiadanej dotácie alebo finančnej výpomoci, by u neho presiahla celkovú výšku 10 000,- Sk v priebehu bežného roka.

 

4. Pre subjekty, ktoré bezplatne využívajú zariadenia vo vlastníctve obce, výšku dotácie zohľadní skutočnosť, že prevádzkové náklady zariadenia sú hradené z rozpočtu obce Bánov.

 

Čl. 4

Účel použitia dotácií a  finančných výpomocí

 

1/ Použitie dotácií a  finančných výpomocí je viazané v súlade s ust. § 27 ods. 2 zák. NR SR č.               303/1995 Z.z. na dva okruhy:

a/ na konkrétne akcie

-          pod konkrétnymi akciami rozumieme akcie investičného aj neinvestičného charakteru   

realizovanými na území obce

b/ na vopred určené okruhy potrieb.

 

 

 

Čl. 5

Poskytovanie dotácií a  finančných výpomocí

 

  1. Žiadosti o poskytnutí dotácií a  finančných výpomocí prejednávajú príslušné komisie obecného zastupiteľstva a obecná rada, ktoré dajú k žiadosti písomné stanovisko a toto predložia obecnému zastupiteľstvu resp. starostke obce. O poskytnutí dotácií a finančných výpomocí nad sumu 5 000,- Sk  rozhoduje obecné zastupiteľstvo, do uvedenej výšky starostka obce.

      Fyzickej osobe môže byť poskytnutá finančná výpomoc alebo dotácia v maximálnej výške

      5 000,- Sk ročne.

 

 

 

DRUHÁ  ČASŤ

Čl. 6

Forma poskytovania dotácií a  finančných výpomocí

 

1/ Dotácie a finančné výpomoci sa poskytujú na základe písomnej žiadosti okrem prípadu, ak dotáciu alebo finančnú výpomoc poskytla obec z vlastného podnetu, súhlasu  príslušného orgánu obce v zmysle čl. 5 a uzavretím písomnej zmluvy podľa zákona. Ak sa nedodrží účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, musí ju žiadateľ vrátiť v plnej výške, v akej mu bola poskytnutá.

2/ Písomná zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne tieto ustanovenia:

a/ výšku dotácie

b/ účel na aký sa dotácia poskytuje

c/záväzok vrátiť celú dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej zmluve, vrátane lehoty jej vrátenia

d/ lehotu dokedy je povinnosť preukázať použitie prostriedkov na žiadaný účel podľa čl. 7 ods. 1 tohto VZN

 3/ Písomná zmluva o poskytnutí  finančnej výpomoci musí obsahovať minimálne nasledovné ustanovenia:

a/ výšku finančnej výpomoci,

b/ formu jej poskytnutia, vrátane uvedenia výšky a počtu splátok,

c/ účel na aký sa finančná výpomoc poskytuje,

d/ záväzok vrátiť celú finančnú výpomoc v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v písomnej zmluve, vrátane lehoty jej  vrátenia

e/ dohodnuté zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok zmluvy, pričom dohodnutá zmluvná pokuta za nedodržanie účelu finančnej výpomoci a za uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti, nesmie byť nižšia ako 30 % z výšky poskytnutej finančnej výpomoci.

f/ peňažné ústavy a číslo účtu,

g/ lehotu dokedy je povinnosť preukázať, či finančná výpomoc bola použitá na požadovaný účel v súlade s čl. 7 ods. 1 tohto VZN

4/ Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta obce.

 

TRETIA ČASŤ

Čl. 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1/ Dotácie a  finančné výpomoci podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce, správnosť použitia prostriedkov je žiadateľ povinný dokladovať kontrolórovi obce.

 

2/ Každoročne Obecné zastupiteľstvo v Bánove stanovuje objem finančných prostriedkov určených pre dotácie a  finančné výpomoci, ktoré sa zahrnú do rozpočtu obce.

Tento objem možno meniť, pokiaľ sa ukáže, že dotácia alebo finančná výpomoc je potrebná.

 

3/ Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bánove.

 

4/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bánove dňa30. 07. 2003 pod číslom uzn.  X/20030730

5/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli - 15.8.2003.

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

..........................................

                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                           starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00