Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN 2/2009 hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bánov

-

VZN 2/2009 hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov, Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bánov (ďalej len „Zásady“).

 

 

Časť I.

Úvodné ustanovenia

 

§ 1

Účel

 

Tieto zásady upravujú:

1. Postavenie a funkciu rozpočtu obce Bánov(ďalej len „obec“).

2. Rozpočtový proces obce.

3. Zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce.

4. Finančnú kontrolu.

5. Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií obce.

 

§ 2

Pojmy

 

Na účely týchto Zásad sú definované nasledovné pojmy:

Rozpočet                      Rozpočet je základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Viacročný rozpočet      Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočtový proces      Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu obce, vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu obce.

Návrh rozpočtu            Návrh rozpočtu je ucelený súbor rozpočtových požiadaviek.

Programové rozpočtovanie Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet   Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programová štruktúra Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program                      Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram                Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok                          Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt                        Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov

Zámer                          Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ                             Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru. Existujú:

a) výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;

b) krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;

c) strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstup                         Výstupy sú tovary a služby produkované obcou.

Výsledok                     Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ             Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Rozpočtový harmonogram                   Rozpočtový harmonogram je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu. Rozpočtový harmonogram určuje výstupy úloh a zodpovednosť za ich plnenie.

Rozpočtová požiadavka                      Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov obce pre plnenie zámerov a cieľov obce a súbor odhadov príjmov obce. Rozpočtová požiadavka sa predkladá v štandardizovanej forme.

Požiadavka na zmenu rozpočtu            Požiadavka na zmenu rozpočtu je súbor plánovaných výdavkov obce pre plnenie zámerov a cieľov obce a súbor odhadov príjmov obce, ktorá sa líši od rozpočtovej požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.

 

Finančné plnenie rozpočtu                    Finančné plnenie rozpočtu je plnenie príjmov a výdavkov obce podľa schváleného rozpočtu obce.

Programové plnenie rozpočtu   Programové plnenie rozpočtu je plnenie plánovaných (očakávaných) cieľov stanovených v rámci jednotlivých programov.

Monitorovanie Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe

Hodnotenie                  Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu.

Hodnotiaca správa       Hodnotiaca správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o splnení alebo nesplnení programového rozpočtu obce. Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu obce.

 

 

Časť II.

Rozpočet obce

 

§3

Základné ustanovenia

 

1. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári.

2. Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou najmenej na tri rozpočtové roky, ako tzv. viacročný rozpočet.

3. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom . Obec zostavuje aj programový rozpočet .

4. Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

5. Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

6. Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

 

§4

Príjmy a výdavky rozpočtu obce

 

1. Príjmami rozpočtu obce sú:

a) výnosy miestnych daní a poplatkov,

b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jeho rozpočtových organizácií,

c) výnosy z finančných prostriedkov obce

d) sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou,

e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,

f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,

g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,

h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitného predpisu,

j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,

k) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,

l) zisk z podnikateľskej činnosti,

m) návratné zdroje financovania,

n) združené prostriedky,

o) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

 

2. Z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností upravených osobitnými predpismi,

b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou,

c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,

d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,

g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

iné výdavky ustanovené osobitným predpisom,

 

Časť III.

Rozpočtový proces

 

§5

Rozpočtový harmonogram

 

1. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom obce, ktorý schvaľuje starosta.

§6

Subjekty rozpočtového procesu

 

1. Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty rozpočtového procesu v rozsahu uvedenom v týchto Zásadách a v rozpočtovom harmonograme, a to najmä:

a) Rozpočtové a príspevkové organizácie obce,

b) Obecný úrad,

c) Starosta obce,

d) Komisie Obecného zastupiteľstva,

e) Obecné zastupiteľstvo,

f) Hlavný kontrolór obce.

 

 

 

 

 

Časť IV.

Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu obce

§7

Hlavné úlohy subjektov v rozpočtovom procese

 

1. Komisie obecného zastupiteľstva najmä:

a) sústreďujú rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od obyvateľov obce, právnických a fyzických osôb,

b) posudzujú rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu obce najmä z hľadiska ich prínosu pre plnenie cieľov a zámerov obce a vybrané rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu predkladajú finančnému oddeleniu na zapracovanie do rozpočtu obce po predchádzajúcom odsúhlasení obecným zastupiteľstvom,

c) odporúčajú obecnému zastupiteľstvu na zahrnutie do rozpočtu obce vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia rozpočtových požiadaviek a požiadaviek na zmenu rozpočtu,

d) navrhujú koncepčné riešenia závažných problémov obce,

e) prerokúvajú návrh rozpočtu a návrh na zmenu rozpočtu,

f) prerokúvajú monitorovaciu správu a návrh záverečného účtu obce.

 

2. Starosta obce najmä:

a) riadi rozpočtový proces,

b) predkladá návrh rozpočtu na rokovanie Komisií obecného zastupiteľstva, a rokovanie obecného zastupiteľstva,

c) predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rokovanie Komisií obecného zastupiteľstva , a rokovanie obecného zastupiteľstva,

d) predkladá monitorovaciu správu na rokovanie Komisií obecného zastupiteľstva, a rokovanie obecného zastupiteľstva,

e) predkladá návrh záverečného účtu na rokovanie Komisií obecného zastupiteľstva, a rokovanie obecného zastupiteľstva.

 

3. Prednosta obecného úradu:

a) koordinuje rozpočtový proces,

 

4. Obecné zastupiteľstvo najmä:

a) schvaľuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, zmeny rozpočtu a použitie rezervného fondu,

b) kontroluje finančné a programové plnenie rozpočtu obce a prerokúva monitorovacie správy,

c) schvaľuje záverečný účet obce, rozhoduje o použití mimorozpočtových peňažných fondov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozpočtového hospodárenia,

d) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,

e) schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov obce.

 

5. Rozpočtové a príspevkové organizácie najmä:

a) predkladajú finančnému oddeleniu rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu,

b) predkladajú finančnému oddeleniu podklady potrebné pre vypracovanie monitorovacej správy, hodnotiacej správy a záverečného účtu.

 

6. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým procesom, najmä:

a) zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie návrhu rozpočtu obce a návrhu na zmenu rozpočtu obce,

b) sústreďuje a spracúva rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od fyzických a právnických osôb a subjektov rozpočtového procesu podľa týchto Zásad,

c) vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,

d) spracúva monitorovacie správy, hodnotiace správy a záverečný účet obce,

e) na požiadanie obecného zastupiteľstva spracováva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.,

f) zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou.

g) vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o príjmov a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa rozpočtovej klasifikácie platnej v zmysle osobitných predpisov

h) V rámci obecného úradu zabezpečuje finančné oddelenie počas rozpočtového procesu poradenstvo všetkým subjektom rozpočtového procesu.

 

 

§8

Zostavovanie rozpočtu

 

1. Práce na zostavení návrhu rozpočtu obce riadi starosta obce.

2. Obecný úrad zostavuje návrh rozpočtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu.

3. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu obce je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre obec vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.

 

§9

Schvaľovanie rozpočtu

 

1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh rozpočtu obce na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.

2. Pri schvaľovaní rozpočtu obce musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi obce.

 

§ 10

Rozpočtové provizórium

 

1. Ak rozpočet obce neschváli Obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, obec hospodári podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení.

 

Časť V.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia

 

§11

Rozpočtové hospodárenie

 

1. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu obce a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.

2. V prípade potreby na základe vývoja hospodárenia obec môže vykonať zmeny vo svojom rozpočte.

 

§12

Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

 

1. Používanie rozpočtových prostriedkov obce sa riadi Zákonom č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

2. Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť do konca kalendárneho roka s výnimkou tých prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s osobitnými predpismi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch a to len na účely, na ktoré boli schválené v rozpočte obce. Na zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce.

3. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.

4. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou formou dotácie, s výnimkou dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalších dotácií poskytovaných v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

5. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu obce, môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

6. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu obce, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka. Za rovnakých podmienok je možné použiť prostriedky rezervného fondu.

§13

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

 

1. Používanie návratných zdrojov financovania sa riadi Zákonom č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu obce.

2. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch.

3. Obec nesmie prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.

4. Obec môže prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

5. Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií SR.

 

 

§14

Ozdravný režim a nútená správa

 

1. Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy. Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jeho záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.

 

Časť VI.

Peňažné fondy

 

§15

Peňažné fondy obce

 

1. Obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,

b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,

c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.

 

§16

Rezervný fond

 

1. Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia vo výške určenej Obecným zastupiteľstvom, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu obce uplynulého roka.

2. Rezervný fond sa používa na nasledovné účely:

a) doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,

b) úhradu schodkového výsledku hospodárenia,

c) krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,

d) obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov.

 

§17

Sociálny fond

1. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídelu do výšky 1,5% z celkového objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku, zo zostatku prostriedkov sociálneho fondu z minulých rokov a z prostriedkov získaných zo splátok pôžičiek.

2. Použitie sociálneho fondu dohodne zamestnávateľ a odborový orgán v kolektívnej zmluve.

 

 

Časť VII.

Zmena rozpočtu

 

§18

Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia

1. V priebehu roka je možné vykonať zmeny schváleného rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,

c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo by neplnenie bežných príjmov mohlo narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roku.

2. Finančné oddelenie vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v priebehu roka.

3. Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu obce riadi starosta obce a koordinuje prednosta obecného úradu prostredníctvom finančného oddelenia.

4. Finančné oddelenie zostavuje návrh na zmenu rozpočtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu požiadavky na zmenu rozpočtu v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu.

5. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu na zmenu rozpočtu obce je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.

6. Zostavený návrh na zmenu rozpočtu obce prerokuje finančné oddelenie s prednostom obecného úradu a so starostom obce, ktorý ho odsúhlasí.

 

§19

Schvaľovanie zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom

1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh na zmenu rozpočtu obce na prerokovanie Komisiám obecného zastupiteľstva a na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

2. Pri schvaľovaní zmeny rozpočtu obce musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi obce.

3. Vykonané zmeny rozpočtu nesmú narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu.

§20

Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom

 

1. Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 2000 EUR.

2. Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtových výdavkov do výšky 2000 EUR.

3. Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce do výšky 2000 EUR.

 

 

Časť VIII.

Zodpovednosť za hospodárenie a monitorovanie rozpočtového hospodárenia

 

§21

Zodpovednosť za hospodárenie

 

1. Za hospodárne, efektívne a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov obce zodpovedá starosta obce.

2. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcií obce a preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu im zverenej pôsobnosti podľa Organizačného poriadku a programové plnenie rozpočtu obce zodpovedajú:

a) prednosta obecného úradu,

b) riaditelia obecných rozpočtových organizácií

§22

Monitorovanie hospodárenia

1. Práce na zostavení monitorovacej správy riadi starosta obce a koordinuje prednosta obecného úradu prostredníctvom finančného oddelenia.

2. Finančné oddelenie zostavuje monitorovaciu správu v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu podklady v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré vychádzajú z nimi realizovaného monitorovania.

3. Monitorovaciu správu prerokuje finančné oddelenie s prednostom obecného úradu a so starostom obce, ktorý ju odsúhlasí.

§23

Schvaľovanie Monitorovacej správy

 

1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasenú monitorovaciu správu na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do 60 dní po uplynutí prvého polroka.

 

 

Časť IX.

Záverečný účet

 

§24

Finančné usporiadanie

 

1. Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým obec poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a VÚC. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.

2. Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom.

 

§25

Hodnotenie a zostavovanie záverečného účtu

1. Práce na zostavení návrhu záverečného účtu obce riadi starosta obce a koordinuje prednosta obecného úradu prostredníctvom finančného oddelenia.

2. Finančné oddelenie zostavuje návrh záverečného účtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu podklady v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré vychádzajú z nimi realizovaného hodnotenia.

3. Záverečný účet obce obsahuje najmä:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie,

b) údaje o programovom plnení rozpočtu,

c) bilanciu aktív a pasív,

d) prehľad o stave a vývoji dlhu,

e) správu o inventarizácii majetku obce,

f) finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia,

g) prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach,

h) údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených obcou,

i) údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených obcou,

j) údaje o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti a rozhodnutie o použití zisku, prípadne úhrade straty,

k) stanovisko hlavného kontrolóra obce.

4. Zostavený návrh záverečného účtu obce prerokuje finančné oddelenie s prednostom obecného úradu a starostom obce, ktorý ho odsúhlasí.

 

 

§26

Schvaľovanie záverečného účtu

1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh záverečného účtu obce na schválenie Obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

2. Záverečný účet obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo výrokom:

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. V tomto prípade je Obecné zastupiteľstvo povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

 

 

Časť X.

Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce

 

§27

Finančná kontrola

 

1. Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitnými predpismi overuje:

a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov,

b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými

prostriedkami,

c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,

d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami,

e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

2. Pri nakladaní s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami obce táto postupuje v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi.

 

 

 

§28

Hlavný kontrolór obce

1. Osobitné postavenie v rámci nakladania s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami rozpočtu obce má hlavný kontrolór obce.

2. V rámci rozpočtového procesu najmä:

a) vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu na zmenu rozpočtu,

b) vypracováva odborné stanoviská k monitorovacej správe, hodnotiacej správe a záverečnému účtu,

c) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami obce a hospodárenie s prostriedkami poskytnutými rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,

d) kontroluje finančné plnenie rozpočtu,

e) kontroluje programové plnenie rozpočtu obce.

3. Výsledky svojej činnosti kontrolór predkladá Obecnému zastupiteľstvu.

 

 

 

Časť XI.

Rozpočtové a príspevkové organizácie obce

 

§29

Definície

 

1. Rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí obec v rámci svojho rozpočtu.

2. Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50% nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené obcou v rámci svojho rozpočtu.

 

§30

Hospodárenie

 

3. Rozpočtové a príspevkové organizácie sú na rozpočet obce zapojené finančným vzťahom a obec garantuje a kontroluje ich činnosť. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami týchto organizácií a programové plnenie rozpočtu zodpovedajú ich štatutári.

4. Zriaďovanie, zmena, zrušovanie a hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií sa riadi zásadami uvedenými v zákone č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

 

 

Časť XII.

Záverečné ustanovenia

 

§31

1. Návrh rozpočtu obce, návrh na zmenu rozpočtu obce schvaľovanú Obecným zastupiteľstvom a záverečný účet musia byť pred schválením v Obecnom zastupiteľstve uverejnené minimálne na 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

2. Schválený rozpočet obce, schválený rozpočet obce vrátane zmien schvaľovaných Obecným zastupiteľstvom, monitorovacia správa a záverečný účet musia byť zverejnené po schválení Obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.

3. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bánove

4. Na týchto Zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bánove dňa 16.12.2009

5. Zásady nadobúdajú účinnosť 1.1.2010

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00