Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované soc. služby

-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby

Obecné zastupiteľstvo v Bánove podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Čl. I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje druh , rozsah poskytovanej sociálnej služby a sumy úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Bánov spôsob určenia úhrady za sociálne služby a platenia úhrady za sociálne služby, podľa ustanovenia § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Čl. II

SOCIÁLNE SLUŽBY

 

1.Opatrovateľská služba

11.Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a)      je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe a jej stupeň odkázanosti je  II.-IV. podľa prílohy č. 3 zák.č. 448/2008 Z.z.

b)       je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. Zák.č. 448/2008 Z.z.

 

1.2  Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a)      ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b)      ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu 3/

c)      ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobu a pri ochorení touto nákazou.

1.3  Ustanovenie odseku 2.3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe

a)      vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

b)      vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,

c)      ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu,3/ sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

 

2.Druh sociálnej služby

Obec Bánov poskytuje  sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého stavu, resp. dovŕšenia dôchodkového veku:

a)      opatrovateľská služba

b)      sociálne poradenstvo

c)      podporné sociálne služby, ktorými sú: - rozvoz stravy

d)      denné centrum

e)      integračné centrum

 

3.Práva prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby

Fyzická osoba má za podmienok ustanovených zákonom právo na :

a)      poskytovanie opatrovateľskej služby osobe, ktorej cieľom je posilnenie sebestačnosti,  zabráneniu sociálnej vylúčenosti a podpora jej začlenenia do spoločnosti

b)      poskytnutie základného sociálneho poradenstva osobám v hmotnej a sociálnej núdzi

c)      zabezpečenie rozvozu stravy osobám podľa čl. III/ods. 2 tohto VZN

 

4. Povinnosti prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby

Fyzická osoba má za podmienok ustanovených zákonom povinnosť na :

a) podanie  písomnej žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby, rozvozu stravy na OcÚ    Bánov

b) poskytnúť pre účely lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti predložiť požadované doklady

c.) umožniť posudkovému tímu posúdiť jeho individuálne potreby a predpoklady

d.) umožniť posudkovému tímu posúdiť jeho rodinné prostredie

 

5.Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby

Obec Bánov podľa zákonom  ustanovených podmienok  má povinnosť:

           

a) zabezpečiť efektívne fungovanie odborného  posudkového tímu na účely poskytovania sociálnej služby

b) určiť individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby vytvorením odborného posudkového tímu

c) poskytnúť definovanú sociálnu službu na odbornej úrovni

d) poskytnúť prijímateľovi dostatok informácií o poskytovaní sociálnej služby u iného verejného  poskytovateľa, v prípade ak nemôže poskytnúť taký rozsah sociálnej služby, ktorá je definovaná v tomto VZN

d) byť registrovaným poskytovateľom sociálnej služby v súlade so zákonom 448/2009 o sociálnych službách

 

                                                               Čl. III

                                               ROZSAH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

1.  Posudková činnosť

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v § 34 až  41 je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Zisťuje sa odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu .

1.1 Lekárska posudková činnosť

a.)    lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby vykonáva lekár na základe zmluvy s obcou ( ďalej posudzujúci lekár)

b.)   posudzujúci lekár spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce

c.)    posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ( všeobecný lekár pre dospelých )

d.)   posudzujúci lekár má mať príslušné vzdelanie v súlade s ustanovením § 84 odst. 18 ( lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo )

e.)    na  základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok , ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

1.2    Sociálna posudková činnosť

a.)    je určená na posudzovanie individuálnych predpokladov osoby zahŕňa hodnotenie jej schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú  situáciu vlastným pričinením

b.)   zahŕňa posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby najmä hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina ( manžel, manželka, rodičia, deti)

c.)    zahŕňa posudzovanie prostredia , ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, hodnotí podmienky bývania, stravovania

d.)   vykonáva ju sociálny pracovník obce s príslušným vzdelaním podľa § 84 odst. 13 ( osoba s VŚ vzdelaním 1.alebo 2. stupňa v odbore sociálna práca )a odst.  16  ( osoba s úplným stredným vzdelaním , ktorá absolvovala kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie )

e.)    výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok , ktorý obsahuje znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných výkonov , úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych potrebách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2009 o sociálnych službách

 

1.3    Sociálne poradenstvo

Vykonáva  ho sociálny pracovník obce s príslušným vzdelaním podľa paragrafu 84 odst. 13 . Je zamerané na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny poskytnutím základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci

 

1.4    Posudkový tím 

Na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je Zastupiteľstvom obce Bánov zriadený posudkový tím. Členmi tímu  sú: posudzujúci lekár, sociálny pracovník , zamestnanec obecného úradu, člen Sociálnej a zdravotnej komisie ZO Bánov.

 

1.5    Odborní zamestnanci sociálnych  služieb

a)      sociálny pracovník

b)      opatrovateľ s akreditovaným kurzom v rozsahu 220 hodín

 

1.6    Rozsah opatrovateľskej služby

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje posudkový tím obce Bánov v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3./¹

a.)medzi  obslužné činnosti, ktoré sú náplňou práce opatrovateliek v domácnosti prijímateľa opatrovateľskej služby patria úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť ,základné sociálne aktivity a dohľad pri týchto úkonoch  ( príloha č. 4 k zákonu č. 448/2009 )

b.) medzi ďalšie činnosti náplne práce opatrovateliek patrí: vedenie pracovných výkazov a evidencie opatrovateľských úkonov  opatrovanej osoby

c.) opatrovateľ má určený konkrétny počet opatrovaných , s určeným časovým harmonogramom  , ktorý je v evidencii príslušného zamestnanca OÚ

d.) obec je povinná zabezpečovať prvý kontakt so žiadateľmi o sociálnu službu. Administratívne spracúva agendu prostredníctvom príslušného zamestnanca, ktorého činnosť  je zameraná na dôsledné evidovanie žiadostí, ich distribúciu a vyhodnotenie

 

e. ) administratívna agenda registrovanej sociálnej služby obsahuje :

1.      žiadosť o sociálnu službu

2.      žiadosť  na účel lekárskeho a sociálneho posudku

3.      žiadosť o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb

4.      zmluva o rozsahu  sociálnej   službe

5.      pracovný výkaz sociálneho pracovníka, posudzujúceho lekára a opatrovateľky

6.      evidencia opatrovateľských výkonov jednotlivých opatrovaných osôb

7.      záznamy  sociálneho pracovníka o poskytovaní sociálneho poradenstva

8.      časový a vecný harmonogram činnosti práce opatrovateliek

 

ÚHRADA ZA SOCIÁLNE SLUŽBY

1.      Úhrada za sociálne služby, spôsob určenia a platenia úhrad

1.1  Opatrovateľská službasa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných dňoch, pondelok – piatok maximálne 7,5 hodiny denne

1.2  Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na počet pracovných dní v príslušnom mesiaci.

1.3  Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi opatrovateľskej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. 4/

1.4  Ak prijímateľ opatrovateľskej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť ajiná osoba, alebo prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa opatrovateľskej služby, rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí mesačne zostať 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom 4/. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s obcou Bánov zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.

1.5  Ak prijímateľovi opatrovateľskej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obe Bánov, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

1.6  Úhradu za opatrovateľskú službu poskytnutú za kalendárny mesiac platí prijímateľ opatrovateľskej služby najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca nasledovnou formou:

-          peňažným poštovým poukazom na bežný účet obce : 170125172/0200

-          platbou v hotovosti do pokladne OcÚ Bánov

-          príkazom na účet obce – 170125172/0200

1.7  Výška úhrady  za hodinu opatrovateľskej služby sa určuje  vo výške 0,50 €.

1.8  Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom (obcou Bánov) a prijímateľom sociálnej služby.

 

2.      Rozvoz stravy

2.1  Obec prispievana jeden obed sumou 0,50 € /15,063 Sk/ občanovi seniorovi ( nad 65 rokov života ) a občanovi – vlastníkovi preukazu  ZŤP , zvyšný rozdiel  hradí občan. Cenovú kalkuláciu hodnoty jedla (surovinové, osobné, vecné náklady) určuje dodávateľ stravy na základe Zmluvy o stravovaní. Úhradu za poskytnutý obed hradí občan v bežnom mesiaci najneskôr do 10. dňa nasledovnou formou:

-          v hotovosti do pokladne obecného úradu v Bánove

-          peňažným poštovým poukazom na bežný účet obce: 170125172/0200

-          príkazom na účet obce: číslo účtu: 170125172/0200

-          obec neprispieva na obed FO, ktorá má pozdĺžnosti  voči obci Bánov dane a poplatky, faktúry a iné

2.2  Úhrada za sociálnu služburozvoz stravy sa stanovuje 0,25 € /7,53 Sk/ obedár/deň.

2.3  Úhradu za sociálnu službu – rozvoz, platí prijímateľ sociálnej služby do 15. dňa po skončení mesiaca nasledovnou formu:

-          v hotovosti do pokladne obecného úradu Bánov

-          peňažným poštovým poukazom na bežný účet obce: 170125172/0200

-          príkazom na účet obce : 170125172/0200

 

                                                                        Čl. IV

                                                     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.                  Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa uznieslo dňa 21.4.2010 uznesením číslo XXXVI/20100421, na tomto všeobecne záväznom nariadení.

2.                                                      Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť, podľa ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 15. Dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j. 7.5.2010.

3.                  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 3/2010, stráca platnosť VZN obce Bánov o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce, ktoré sme prebrali z Okresného úradu v Nových Zámkoch dňa 01.01.2003 delimitačným protokolom.

 

 

 

 

 

                        

 

                                                                                 

 

 

                                                                                                     .............................................

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                               Starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00