Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN domový poriadok obce Bánov

-

Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

DOMOVÝ PORIADOK OBCE BÁNOV
 

 

I. časť

 

Čl. I


Úvodné ustanovenia


1.Tento domový poriadok podrobne upravuje najmä práva a povinnosti prenajímateľa, nájomcov bytov v zmysle zákona č. 182/93 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov vyplývajúce z nájmu bytu, spôsob zabezpečenia poriadku a čistoty v dome, spôsob užívania spoločných priestorov a zariadení domu.
2.Domový poriadok je záväzný v územnom obvode obce Bánov.II. časť
 


Čl. 2 

 

Výmena bytu
 

So súhlasom prenajímateľa sa môžu nájomcovia dohodnúť o výmene bytu. Súhlas aj dohoda musia mať písomnú formu.


Čl. 3

Užívanie spoločných priestorov a zariadení domu
 


1.Spoločnými priestormi a zariadeniami domu sa rozumejú priestory a zariadenia určené na spoločné užívanie.
2.Spoločnými priestormi sú najmä vchody, chodby, schodištia a povaly.
3.Spoločnými zariadeniami domu sú hromozvody, komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to i v prípade, ak sú umiestnené mimo domu.
4.Spoločné priestory a zariadenia domu možno užívať iba na účely, na ktoré sú stavebne určené, ak sa prenajímateľ a nájomcovia nedohodnú inak. V týchto priestoroch a zariadeniach nie je dovolené uskladňovať materiály, ktoré môžu vyvolať bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru.
5.Na chodby, schodištia a iné spoločné priestory nie je možné dlhodobo umiestňovať predmety, ktoré by bránili ich spoločnému užívaniu, alebo ktoré by mohli v prípade vzniku požiaru alebo inej živelnej udalosti sťažiť záchranné práce.
6.Opravy, údržbu, prípadne revízie spoločných priestorov a zariadení domu zabezpečuje prenajímateľ.


Čl. 4

Komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 


1.Komunálny odpad a drobné stavebné odpady z domácnosti možno ukladať podľa jednotlivých druhov iba do zberných nádob tak, aby ich bolo možné riadne uzavrieť a aby ich obsah nevypadával.
2.Zberné nádoby sa umiestňujú na mieste prístupnom obyvateľom domu, ktoré musí vyhovovať hygienickým, estetickým a protipožiarnym podmienkam.
3.Zberné nádoby si nájomca zabezpečí sám.
4.Za odvoz a zneškodnenie domového odpadu zodpovedá prenajímateľ, toto neplatí v prípade uvedenom v odseku 5.
5.Za odvoz objemného odpadu z domácnosti, najmä odpadu z vlastných stavebných úprav zodpovedá nájomca, pokiaľ nie je dohodnuté s prenajímateľom inak.
6.Do zberných nádob sa zakazuje ukladať najmä zeminu, stavebný odpad, kamene, tehly, tekutý odpad, uhynuté zvieratá, veľkorozmerný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie osôb, ktoré s odpadom nakladajú.
7.Ukladanie odpadkov alebo odpadu mimo vyhradeného miesta sa posudzuje ako priestupok. 8.Vyhadzovanie odpadkov a cigaretových ohorkov z okien sa posudzuje podľa bodu 7.


Čl. 5

 

Poriadok a čistota v dome


1.Zachovanie čistoty a poriadku v spoločných priestoroch a zariadeniach domu zabezpečujú nájomcovia bytov.
2.Nájomca bytu je povinný na vlastné náklady odstrániť mimoriadne znečistenie, ktoré spôsobil v dome sám alebo členovia jeho domácnosti, toto platí obdobne i v prípade znečistenia spôsobeného jeho domácim zvieraťom.Čl. 6

Uzamykanie domu


1.Je vhodné uzamykať dom nepretržite počas 24 hodín. Pokiaľ sa nájomcovia nedohodnú inak, dom sa uzamyká v čase od 22,00 hod. do 6,00 hod. Za uzamykanie domu sú zodpovední nájomcovia, pokiaľ si sami neurčia osobu, ktorá bude toto zabezpečovať alebo pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodnú inak.

 


Čl. 7

Kľúče a ich používanie

 

1.Kľúče od uzamykaných spoločných priestorov a zariadení domu a od miestností,  kde sú domové uzávery vody, plynu a podobne sa ukladajú na vyhradenom mieste a to buď u prenajímateľa alebo na základe dohody s nájomcami u niektorého z nájomcov, prípadne u oboch. Nájomcovia sa o uložení kľúčov vhodným spôsobom upovedomujú.

 

 

Čl. 8

Osvetlenie spoločných priestorov a zariadení domu


1.Osvetlenie spoločných priestorov a zariadení domu zabezpečuje prenajímateľ.
2.Prenajímateľ zabezpečuje pravidelné preverovanie a akcieschopnosť bežného i núdzového osvetlenia.


Čl. 9

Ostatné zariadenia domu


1.Prenajímateľ zabezpečuje viditeľné označenie hlavného uzáveru plynu, vody, elektrickej energie a vybavenia domu hasiacimi zariadeniami a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu.

2.K zariadeniam uvedeným v ods. 1 a k iným obdobným zariadeniam musí byť vždy zabezpečený prístup.

3.Poškodenie, odstránenie, zneužitie týchto zariadení a ich označenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitných predpisov.

4.Osoba, ktorá zo závažných dôvodov dočasne uzavrie hlavný uzáver vody, plynu a podobne, zabezpečí aby o dobe uzavretia boli obyvatelia domu vopred a včas informovaní.


Čl. 10


Domáce zvieratá

 


1.Domáce zvieratá, najmä psov a mačky možno chovať v byte v zmysle zákona o držaní zvierat v byte.

 

 

Čl. 11

Kľud v dome


1.Nájomcovia a osoby, ktoré s nimi bývajú sú pri užívaní bytu, spoločných priestorov a zariadení domu povinné správať sa tak, aby nerušili a neobťažovali ostatných nájomcov a osoby bývajúce v dome nadmerným hlukom alebo iným nevhodným správaním.
2.Pokiaľ sa nájomcovia nedohodnú inak, čas od 22,00 hod. do 6,00 hod. sa považuje za čas nočného kľudu. V tejto dobe sa nemôže hrať na hudobné nástroje, spievať, hlučne sa baviť, používať vysávače, pračky a iné obdobné prístroje a vykonávať akúkoľvek činnosť spôsobujúcu hluk. Taktiež je potrebné stlmiť rozhlasové a televízne prijímače tak, aby hluk neprenikal do susedných bytov.

Čl. 12


Požiarna bezpečnosť v dome


Prenajímateľ je povinný na viditeľnom mieste v blízkosti domového vchodu umiestniť„Zásady požiarnej bezpečnosti“. Nájomca je povinný v priestoroch domu a v priľahlých priestoroch riadiť sa týmito zásadami.


 Čl. 13


Zriaďovanie antén


Zriaďovať televízne, satelitné, rozhlasové a iné antény na dome možno len s písomným súhlasom prenajímateľa.

Čl. 14

Sušenie bielizne


1.Sušiť bielizeň na verejných priestranstvách a zelených pásoch v zástavbe je zakázané.
2.Na balkónoch a loggiách viditeľných z verejných priestranstiev je možné sušiť bielizeň do výšky zábradlia.


Čl. 15

Užívanie dvorov


1.Dvor patriaci k domu musí byť v zásade prázdny a parkovanie áut nesmie obyvateľom obmedziť právo riadne užívať byt (nadmerným hlukom a splodinami, obmedzením vstupu do domu).
2.Parkujúce autá nesmú prekážať prístupu zdravotníckej služby, požiarnikom a pod.
 


Čl. 16

Vyvesovanie – vykladanie vecí


1.Veci uložené alebo vyvesené v oknách, na balkónoch a loggiách viditeľných z verejných priestranstiev nesmú rušiť vzhľad alebo prostredie.
2.Kvety v oknách, na balkónoch, loggiách a pod. musia byť zabezpečené proti pádu. Pri ich zalievaní nesmie voda pretekaním poškodzovať dom a osobný majetok ostatných nájomníkov a chodcov.


III. časť
 

Čl. 17

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.Pokiaľ osobitný predpis alebo nájomná zmluva neustanovuje inak, tento domový poriadok sa primerane vzťahuje i na nájomcov nebytových priestorov, osoby, ktoré spolu s nimi nebytové priestory užívajú, ako aj podnájomníkov nebytových priestorov.
2.Ustanovenia druhej časti tohoto domového poriadku sa okrem nájomcov primerane vzťahujú na fyzické osoby bývajúce v dome, napr. členov ich domácnosti.
3. Nájomcovia si po dohode s prenajímateľom môžu určiť, spomedzi seba osobu, ktorá ich bude zastupovať pri riešení otázok, ktoré sú spojené s prevádzkou, údržbou a opravami domu a spôsobu užívania spoločných priestorov a zariadení domu.
4. Porušenie ustanovení tohoto VZN bude posudzované ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
5. Prenajímateľ zabezpečí trvalé umiestnenie tohoto domového poriadku na viditeľnom mieste v spoločných priestoroch domu.
6.Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove č. XXXV, dňa 26.10.2005 a nadobudne účinnosť 15. dňom po vyvesení na tabuli oznamov OcÚ v Bánove.
                                       
                                                     


Spracoval: Mgr. Peter Rácek                                      V Bánove dňa  27.10.2005 vyvesené.

                 Prednosta OcÚ v Bánove

 

 

 

Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa  11.11.2005

 

 

 

                                                                                              ........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                     starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00