Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o dani z nehnuteľnosti

-

Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a   ustanoveniami  § 8 ods.2, § 12 ods. 2 a 3,  § 16 ods.2,  § 17 ods. 3 a 4,  § 20 ods.3,  § 21 ods.2 a  § 103 ods.1 a §104 ods.1  zákona NR SR č. 582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a   s účinnosťou od 1. januára 2005

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

O DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce

B Á N O V

 

Ú V O D N É     U S T A N O V E N I E

§ 1

   1/  Obecné  zastupiteľstvo  v  Bánove  podľa  § 11 ods. 4 písm. d/,  zákona  SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z  h o d l o,  že v nadväznosti na  § 98 zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len zákon /  z a v á d z a   s účinnosťou  od 1. januára 2005  d a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í .

2/   Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona  NR SR číslo 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z  nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť podania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

 

Čl. I

D A Ň    Z   P O Z E M K O V

§ 2

Predmet dane, základ dane  a sadzba dane

 

1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastri Bánov a Malá Kesa vedené na Katastrálnom úrade Nitra, Správa katastra Nové Zámky, v nasledovnom členení:

Katastrálne územie Bánov:

 

a/  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

    

Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č.1 k zákonu-  t.j. 30,54 Sk  za 1 m2.

Upravená ročná sadzba dane  je : ..............0,28 % zo základu dane. /v prepočte 0,085512 Sk/m2/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Katastrálne územie Malá Kesa:

 

aa/  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

    

Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č.1 k zákonu-  t.j. 29,40 Sk  za 1 m2.

Upravená ročná sadzba dane  je : ..............0,28 % zo základu dane. /v prepočte 0,08232 Sk/m2/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

- 2 -

 

Katastrálne územie Bánov:

 

b/  trvalé trávne porasty

 

 Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č.1k zákonu-  t.j. 8,1 Sk  za 1 m2.

Upravená ročná sadzba dane  je : ..................0,28 % zo základu dane. /v prepočte 0,02268 Sk m2/

 

Katastrálne územie Malá Kesa:

     

bb/  trvalé trávne porasty

 

 Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č.1k zákonu-  t.j. 0,0 Sk  za 1 m2.

Upravená ročná sadzba dane  je : ..................0,28 % zo základu dane. /v prepočte 0,0 Sk m2

 

c/  z á h r a d y

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pozemkov za l m2uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 56,- Sk za 1 m2.

Upravená ročná sadzba dane je ...........................0,28 %  zo základu dane /v prepočte 0,1568 Sk/m2/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2a hodnoty pozemku zistenej na 1 m 2v znaleckom posudku podľa  vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Upravená ročná sadzba dane je  ...............................0,25 % zo základu dane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

e/ rybníky s chovom rýb a hospodársky využívané vodné plochy

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Upravená ročná sadzba dane je  ...............................0,25 % zo základu dane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

f/ zastavané plochy a nádvoria

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pozemkov za l m2uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 56,- Sk za 1 m2

Upravená ročná sadzba dane je ...........................0,6 %  zo základu dane /v prepočte 0,336 Sk/m2/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

g/ stavebné pozemky

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pozemkov za l m2uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 560,- Sk za 1 m2.

Upravená ročná sadzba dane je ......................0,28 %  zo základu dane /v prepočte 1,568 Sk/m2/

 

 

 

- 3 -

 

h/ ostatné plochy /okrem stavebných pozemkov/

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pozemkov za l m2uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu – t.j. 56,- Sk za 1 m2.

Upravená ročná sadzba dane je .....................0,6 %  zo základu dane /v prepočte 0,336 Sk/m2/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   2/  Základ dane uvedený v § 2 ods. 1 vo všetkých bodoch sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

 

 

Čl. II

D A Ň    Z O   S T A V I E B

 

§ 3

Predmet dane, základ dane a sadzba dane

 

 1/  Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastri Bánov /okrem časti Nitrianska Osada) a Malá Kesa  v nasledovnom členení:

   

  a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby

    

  Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

  Upravená ročná sadzba dane je ...................................2,-  Sk za  každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie  

   vlastnej   pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou

   stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na 

   administratívu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................2,-  Sk za každý aj začatý  m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

c/ stavby rekračných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................5,-  Sk za každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby  hromadných garáží a stavby určené 

   alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................7,-  Sk za každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 

  s výnimkou skladovania a administratívu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................10,-  Sk za každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- 4 -

 

f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administrativu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................20,-  Sk za každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

g/  ostatné stavby

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................6,-  Sk za každý aj začatý m2

 

2/  Predmetom dane zo stavieb sú aj stavby v katastri Bánov  v časti Nitrianska Osada:

   

  a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby

    

  Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

  Upravená ročná sadzba dane je ...................................1,50  Sk za  každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie  

   vlastnej   pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou

   stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na 

   administratívu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................1,50  Sk za každý aj začatý  m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

c/ stavby rekračných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................5,-  Sk za každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby  hromadných garáží a stavby určené 

   alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................3,50,-  Sk za každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 

  s výnimkou skladovania a administratívu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................10,-  Sk za každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administrativu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................20,-  Sk za každý aj začatý m2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- 5 -

 

g/  ostatné stavby

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy  v m2

Upravená ročná sadzba dane je ...................................6,-  Sk za každý aj začatý m2

 

 

    3/  Upravená sadzba dane uvedená v § 3 ods. 1 a odst.2  tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje  pri viacpodlažných stavbách o 1 Sk  za každý aj začatý  m2 zastavanej plochy za každé ďalšie /nadzemné/ podlažie  okrem prvého nadzemného podlažia a podzemného podlažia.

 

Čl. III

D A Ň   Z     B Y T O V

 

§ 4

Predmet dane, základ dane  a sadzba dane

 

1./ Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva  fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

2./ Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

  

3./ Upravená ročná sadzba dane je .............2,50  Sk za každý aj začatý m2podlahovej plochy.

 

 

Čl. IV.

 

§ 5

Zníženie dane

 

      1./ Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:

 

a/ 50%  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a ZŤP-S, ktoré slúžia výhradne na jeho trvalé bývanie na základe jeho žiadosti.

 

Žiadosť o poskytnutie zníženia dane  podá daňovník v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie. Na žiadosti obdržané po termíne sa prihliada iba od ďalšieho zdaňovacieho obdobia, t.j. od januára nasledujúceho roka. Žiadosti o poskytnutie zníženia dane s priložením fotokópie preukazu ZŤP a ZŤP-S  podávajú daňové subjekty iba raz pre všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem prípadov u ktorých nastala zmena  v okolnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane. Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po roku, v ktorom občan preukaz obdržal.

 

b/ 50%  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie. Týmto občanom sa zníženie  poskytne počnúc tým zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po kalendárnom roku v ktorom dosiahli vek 65 rokov.

 

       2./  Ak  predmet zníženia dane podľa predchádzajúcich bodov je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa poskytne iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie.

 

       3/   Celková výška poskytnutého zníženia dane pri súbehu dôvodov podľa ods. 1 bodu  a/, b/ tohto VZN nemôže presahovať 50 % celkovej daňovej povinnosti daňovníka.

 

- 6 -

 

Čl. V

Oslobodenie od dane zo stavieb

§ 6

 

            Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb rímskokatolícky kostol v obci vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Bratislavsko-Trnavskej arcidiecéze v súlade s § 17 ods.3 pís. a) zákona.

 

Čl. VI.

Platenie a zaokrúhľovanie dane

§ 7

 

      1/  Vyrubená daň z nehnuteľnosti narok 2005je splatná bez ohľadu na výšku dane nasledovne:

-         prvá splátka je splatná do 15 dní od obdržania platobného výmeru

-         prípadné ďalšie splátky sú splatné v termínoch podľa platobného výmeru

-         výnimku tvorí platenie pomernej časti dane pri nadobudnutí vlastníctva nehnuteľnostív priebehu zdaňovacieho obdobia v dražbe udelením príklepu, podľa odseku 5.

 

      2/  Vyrubená daň z nehnuteľností v ďalších rokoch /počnúc rokom 2006/ je splatná nasledovne:

-         ak ide o daňovníka ktorého hlavnou činnosťou je prevádzkovanie poľnohospodárskej výroby  v troch splátkach nasledovne:

 

10 %  z ročnej daňovej povinnosti  do 31. marca zdaňovacieho obdobia

30 %   z ročnej daňovej povinnosti do 30. júna zdaňovacieho obdobia

60 %  z ročnej daňovej povinnosti do 31. októbra zdaňovacieho obdobia

 

-         v ostatných prípadoch :

 

v štyroch rovnakých splátkach, a to I.  splátka do 31. marca, II. splátka do 31. mája, III. splátka do 31. júla a IV.splátka do 30. septembra zdaňovacieho obdobia. 

           

    3/  Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2006 ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5000,- Sk je splatná naraz do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

        Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 3.      

   

    4/  Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol. Lehotu na zaplatenie dane a prípadné splátky dane  stanoví správca dane v platobnom výmere.

 

    5/  Daň vyrubená podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

 

 

Čl. VII.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

§ 8

   1/ Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia  nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1.januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

 

 

- 7-

 

 

   2/  Na vyrubenie dane z nehnuteľností  je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

 

Čl. VIII.

Prechodné  ustanovenia

 

§ 9

   1/   Daňové konanie začaté pred 1.januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v platnom znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov zo dňa  2.1.2004,  sa dokončí podľa doterajších predpisov.

  2/   Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v platnom znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov zo dňa 2.1.2004   a skutočnosti, ktoré nastali v čase  ich účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy.

 

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

§ 10

   1/   Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok 2004 zo dňa  2.1.2004.

   2/   Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani

 

z nehnuteľnosti uznieslo dňa 15.12.2004 číslo uznesenia: XXIX/2004.12.15

 

   3/    Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2005.

 

 

 

 

 

Vyvesené:15.12. 2004

 

 

 

                                                                                                        PhDr. Helena Juríková

                                                                                                            starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00