Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o dani z nehnuteľností platné od 1.1.2016

-

 

 

Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 3 a 4, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 a § 103 ods. 1 a § 104 ods. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení v y d á v a   s  účinnosťou od 1. januára 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce

B Á N O V

Ú V O D N É    U S T A N O V E N I E

§ 1

 

1) Obecné zastupiteľstvo v Bánove podľa § 11 ods. 4 písm. d), zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona NR SR číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon) z a v á d z a    s účinnosťou od 1. januára 2016 d a ň   z    n e h n u t e ľ n o s t í.

2) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona NR SR číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť podania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

Čl. I

D A Ň   Z     P O Z E M K O V

§2

Predmet dane, základ dane a sadzba dane

1) predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území Bánov a Malá Kesa vedené na Okresnom úrade Nové Zámky, odbor katastrálny,  v nasledovnom členení:

Katastrálne územie Bánov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu - t. j. 1,0137 eur / 1 m2

Určená ročná sadzba dane je: ........0,28% zo základu dane.

 

 

 

Katastrálne územie Malá Kesa:

aa) orná pôda, chmeľnice, vinice ovocné sady

Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu - t. j . 0,9759 eur / 1 m2

Určená ročná sadzba dane je:.......0,28% zo základu dane.

Katastrálne územie Bánov:

b) trvalé trávnaté porasty

Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy, uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu  - t. j. 0,2688 eur / 1 m2

Určená ročná sadzba dane je: .............0,28% zo základu dane

 

Katastrálne územie Malá Kesa:

 

bb) trvalé trávnaté porasty

Základom dane je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy, ktorá je vo výške 0,06935 eur / m2

Určená ročná sadzba dane je: ...........0,28% zo základu dane.

 

Katastrálne územie Bánov a Malá Kesa:

 

c) záhrady

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu - t. j. 1,85 eur / 1 m2

Určená ročná sadzba dane je: ...........0,28% zo základu dane

 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Určená ročná sadzba dane je: ......... 0,25% zo základu dane

 

e) rybníky s chovom rýb a hospodársky využívané vodné plochy

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Určená ročná sadzba dane je:....... 0,25% zo základu dane.

 

 

 

f) zastavané plochy a nádvoria

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu t. j. 1,85 eur / m2

Určená ročná sadzba dane je.............0,60% zo základu dane

g) stavebné pozemky

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pozemkov za 1 m2uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu - t. j. 18,58 eur / 1 m2

Určená ročná sadzba dane je: ..............0,28% zo základu dane

 

h) ostatné plochy (okrem stavebných pozemkov)

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu - t. j. 1,85 eur / 1 m2

Určená ročná sadzba dane je: ............0,60% zo základu dane

 

i) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a dostupných služieb (ďalej len predajný stánok)

 

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pozemkov za 1 m2uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu - t. j. 18,58 eur / 1m2

 

2) Základ dane uvedený v § 2 ods. 1 vo všetkých bodoch sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 

Čl. II

D A Ň   Z O    S T A V I E B

§3

Predmet dane, základ dane a sadzba dane

1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastri Bánov (okrem časti Nitrianska Osada) a Malá Kesa v nasledovnom členení:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je: ........ 0,082 eur za každý aj začatý m2

 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,066 eur za každý aj začatý m 2

 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je ................0,165 eur za každý aj začatý m2

 

d) samostatne stojace garáže

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,232 eur za každý aj začatý m 2

 

e) stavby hromadných garáží

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,232 eur za každý aj začatý m 2

 

f) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,331 eur za každý aj začatý m 2

 

g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,663 eur za každý aj začatý m 2

 

h) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g)

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,199 eur za každý aj začatý m 2

 

2) Predmetom dane zo stavieb sú aj stavby v katastri Bánov  v časti Nitrianska Osada:

 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,066 eur za každý aj začatý m 2

 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,049 eur za každý aj začatý m 2

 

c)  chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,165 eur za každý aj začatý m 2

 

d) samostatne stojace garáže

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,116 eur za každý aj začatý m 2

 

e) stavby hromadných garáží

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,116 eur za každý aj začatý m 2

 

f) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,331 eur za každý aj začatý m 2

 

g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,663 eur za každý aj začatý m 2

 

h) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g)

 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2

Určená ročná sadzba dane je:............... 0,199 eur za každý aj začatý m 2

 

 

3) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume  0,033 eur za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného a podzemného podlažia.

 

 

Čl. III

D A Ň   Z       B Y T O V

§4

Predmet dane, základ dane a sadzba dane

1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 Určená  ročná sadzba dane je: ....... 0,082 eur za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy.

 

Čl. IV

§5

Zníženie dane

1) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:

a)  50% z daňovej povinnosti

aa)  na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve držiteľa preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím ZŤP alebo držiteľa preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom ZŤP-S, ktoré slúžia výhradne na jeho trvalé bývanie a užívanie na základe jeho žiadosti. Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie. Na žiadosti obdržané po termíne sa prihliada iba od ďalšieho zdaňovacieho obdobia, t. j. od januára nasledujúceho roka. Žiadosti o poskytnutie zníženia dane s priložením fotokópie preukazu ZŤP a ZŤP-S podávajú daňové subjekty iba raz pre všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem prípadov u ktorých nastala zmena v okolnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane. Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po roku, v ktorom občan preukaz obdržal. Ak je predmet zníženia dane v BSM, postup pre uplatnenie nároku na zníženie dane podľa predchádzajúcich ustanovení je rovnaký pre oboch manželov bez ohľadu na to, ktorý z nich  je vedený v evidencii správcu dane ako daňovník.

ab)  na samostatne stojace garáže vo vlastníctve držiteľa preukazu ZŤP a ZŤP-S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na jeho dopravu.

c)  50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve FO starších ako 65 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie. Týmto občanom sa zníženie poskytne počnúc tým zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po kalendárnom roku v ktorom dosiahli vek 65 rokov. Ak je predmet zníženia dane v BSM a vek potrebný na uplatnenie zníženia dane, dosiahne ten z manželov, ktorý nepodával daňové priznanie na daň z nehnuteľností, zníženie dane sa poskytne  na základe žiadosti tohto daňovníka od zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po doručení žiadosti správcovi dane.

2) Ak predmet zníženia dane podľa predchádzajúcich bodov je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa poskytne iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie.

3) Celková výška poskytnutého zníženia dane pri súbehu dôvodov podľa ods. 1 bodu a), b), c) tohto VZN nemôže presahovať 50% celkovej daňovej povinnosti daňovníka.

Čl. V

Oslobodenie od dane zo stavieb

§6

Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb rímskokatolícky kostol v obci vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Bratislavsko-Trnavskej arcidiecéze v súlade s § 17 ods. 3 pís. a) zákona a drobné stavby uvedené v § 139b odsek 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) zákona č. 50/1976  Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

 

Čl. VI

Platenie a zaokrúhľovanie dane

§7

1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ak správca dane v rozhodnutí neurčí splátky dane.

 

2) Ak je vyrubená daň vyššia ako 33 000 € správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnakých splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 

3) Daň vyrubená podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 

 

 

Čl. VII

Vznik a zánik daňovej povinnosti

§8

 

1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

2) Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom, pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve.

 

Čl. VIII

Prechodné ustanovenia

§9

Daňové konanie začaté pred a právoplatne nadobudnuté do 31.12. 2015 podľa zákona NR SR číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov zo dňa 15.12.2004 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

 

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

§10

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o dani z nehnuteľnosti zo dňa 15.12.2004 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

2) Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti uznieslo dňa 9.12.2015 číslo uznesenia15/20151209.

 

3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

 

V Bánove dňa 10.12.2015

 

Vyvesené: 6.11.2015

Zvesené: 23.11.2015                                                                         PhDr. Helena Juríková

       starostka obce

 

Dátum vloženia: 13. 1. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 1. 2016 0:00