Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o dani za nevýherné hracie prístroje

-

Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 59 a  § 103 ods.1 zákona NR SR č. 582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a   s účinnosťou od 1 .januára 2005

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

O DANI  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  PRÍSTROJE

o podmienkach určovania a vyberania dane za nevýherné hracie prístroje

na území obce Bánov

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Obecné  zastupiteľstvo  v    Bánove  podľa  § 11 ods. 4 písm. d/,  zákona  SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o,  že v nadväznosti na  § 98 zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   z a v á d z a   s účinnosťou  od 1.januára 2005   d a ň   z a  n e v ý h e r n é   h r a c i e   p r í s t r o j e.

§ 2
Predmet dane

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti  /ďalej len „nevýherné hracie prístroje“/.

2. Nevýherné hracie prístroje sú:

    a/ elektronické prístroje na počítačové hry,

    b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

3. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje nie sú  detské zábavné hojdacie zariadenia, ktoré sa spúšťajú vložením mince príslušnej hodnoty alebo vložením žetónu.

 

§ 3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§ 4

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi dňom  začatia prevádzkovania  predmetu dane a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.

 

§ 5

Sadzba dane, základ dane a zdaňovacie obdobie

Sadzba dane je 3 000.-Sk  ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

 

 

 

- 2 -

 

§  6

Identifikácia predmetu dane

Na účel daňového konania  daňovník  identifikuje predmet dane tak, že označí každý nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je prístroj umiestnený, druhové označenie prístroja, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam nevýherných hracích prístrojov,  ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety. 

§ 7

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Pri plnení svojej oznamovacej povinnosti daňovník písomne uvedie správcovi dane  svoje identifikačné údaje, t.j. obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích prístrojov, miesto ich umiestnenia,  druhové určenie a výrobné číslo. 

 2. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.

§ 8

Prechodné  ustanovenia

1/ Daňové konanie začaté pred 1.januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov č.16/2003  z 15.decembra 2003 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

2/  Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov  č.16/2003 z 15.decembra 2003   a skutočnosti, ktoré nastali v čase  ich účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy.                      

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

1/ Obecné zastupiteľstvo obce Bánov  sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani za  nevýherné

hracie prístroje uznieslo dňa  15.12.2004 uznesenie č.: XXIX/2004.12.15.

2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2005.

 

 

 

 

V Bánove, dňa 15.12.2004

            PhDr. Helena Juríková

      starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00