Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o dani za predajné automaty

-

Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 51 a  § 103 ods.1 zákona NR SR č.582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a  s účinnosťou od 1. januára 2005

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

O DANI  ZA  PREDAJNÉ  AUTOMATY

o podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty na území

obce Bánov

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Obecné  zastupiteľstvo  v    Bánove  podľa  § 11 ods. 4 písm. d/,  zákona  SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o,  že v nadväznosti na  § 98 zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   z a v á d z a   s účinnosťou  od 1.januára 2005   d a ň   z a  p r e d a j n é  a u t o m a t y.

 

§ 2 

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu  /ďalej len „predajné automaty“/ a sú umiestnené na území obce na miestach verejne prístupných občanom.

 

§ 3    

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

   § 4

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi dňom začatia prevádzkovania predmetu dane a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania predajných automatov.

 

  § 5

Sadzba dane, základ dane a zdaňovacie obdobie

Sadzba dane je 1.500.-Sk ročne za jeden predajný automat. Základom dane je počet predajných automatov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

 

§ 6

Identifikácia predmetu dane

Na účel daňového konania  daňovník  identifikuje predmet dane tak, že označí každý predajný automat štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je automat umiestnený, druhové označenie automatu, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam predajných automatov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety. 

 

 

-         2 –

 

§ 7

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Pri plnení svojej oznamovacej povinnosti daňovník písomne uvedie správcovi dane  svoje identifikačné údaje, t.j. obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých predajných automatov, miesto ich umiestnenia,  druhové určenie a výrobné číslo. 

 2. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

1/ Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani za predajné

automaty uznieslo dňa 15.12.2004  číslo uznesenia: XXIX/2004.12.15.

2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2005.

 

Vyvesené: 15.12.2004

 

 

 

 

 

                                                                                                PhDr. Helena Juríková

       starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00