Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o dani za psa

-

Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 29 a  § 103 ods.1 zákona NR SR č. 582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a   s účinnosťou od 1 januára 2005 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

O DANI  ZA  PSA

o podmienkach určovania a vyberania dane za  psa  na území obce

 B Á N O V

§ 1

Úvodné ustanovenie

Obecné  zastupiteľstvo  v    Bánove  podľa  § 11 ods. 4 písm. d/,  zákona  SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o,  že v nadväznosti na  § 98 zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   z a v á d z a   s účinnosťou  od 1. januára 2005   d a ň   z a   p s a .

 

§ 2
Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je

  a/  pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

  b/  pes umiestnený v útulku zvierat

  c/  pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby

  d/  pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím a ZŤP-S.

Skutočnosť, že  pes nie je predmetom dane, preukazuje jeho vlastník správcovi dane bez vyzvania príslušným úradným písomným dokladom.

 

§ 3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. Ak nie je možné preukázať kto psa vlastní, daňovníkom je osoba, ktorá je držiteľom psa.

 

§ 4

Základ dane a zdaňovacie obdobie

Základom dane je počet psov, ktorí sú predmetom dane. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

 

§ 5

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je určená podľa miesta chovu psa  nasledovne:

a/  v rodinnom dome .....................................................................................120.-Sk

b/ v bytovom dome ....................................................................................... 500,- Sk

 

 

- 2 -

 

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov a zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom tohto psa.

2. Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká prvým dňom toho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov.

3. Skutočnosti podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti /nadobudnutie psa, zánik vlastníctva psa, stratu alebo úhyn  psa a pod./  preukazuje daňovník písomným dokladom, ktorý je možné nahradiť čestným prehlásením. V prípade úhynu psa je týmto dokladom potvrdenie veterinárneho lekára.

§ 7

 Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Pri plnení  svojej oznamovacej povinnosti daňovník, ktorý je fyzickou osobou  uvedie správcovi dane okrem svojho mena,  priezviska a adresy svojho trvalého pobytu aj kalendárny mesiac, v ktorom sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, vek psa určený podľa mesiacov  a miesto chovu psa. Právnické osoby a podnikateľské subjekty uvádzajú aj svoj obchodný názov alebo obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania.

2.  Daň sa platí v hotovosti  v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.

§ 8

Prechodné ustanovenia

1/ Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov sa dokončí podľa doterajších predpisov.

2/  Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov  a skutočnosti, ktoré nastali v čase  ich účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 9

Záverečné ustanovenia

1/  Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani za psa

uznieslo dňa 15.12.2004 číslo uznesenia: XXIX/2004.12.15

2/  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2005.

 

 

 

V Bánove, dňa  15.12.2004

 

PhDr. Helena Juríková                                                                                                                                   starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00