Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZn o dani za užívanie verejného priestranstva

-

Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 36 a § 103 ods.1 zákona NR SR č. 582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   v y d á v a   s účinnosťou od 1.januára 2005

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  OBCE

O DANI  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA

o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva

na území obce  B Á N O V

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Bánove podľa  § 11 ods. 4 písm. d/,  zákona  SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o,  že  z a v á d z a   s účinnosťou od 1.januára 2005 d a ň   z a   u ž í v a n i e   v e r e j n é h o  p r i e s t r a n s t v a .

 

§ 2

Definovanie verejného priestranstva

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia  sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve, alebo v správe obce. Sú to najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, trhoviská, parky, ihriská a pod.

§ 3
Predmet  dane

Predmetom dane  je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky palív, alebo iného materiálu, prechodné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo tabule na verejnom priestranstve a stĺpoch. Predmetom dane je tiež dočasné a trvalé  parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

§ 4
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na účely uvedené v predmete dane.

§ 5
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti

Daňovník  písomne oznámi užívanie verejného priestranstva príslušnému odbornému útvaru obecného  úradu, a to pri prechodnom užívaní verejného priestranstva najneskôr l deň pred začatím užívania verejného priestranstva  a pri skládkach najneskôr v deň umiestnenia skládky.

 

§ 6
Oslobodenie od dane

1/ Daň sa neplatí za ohlásenú a povolenú kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

2/  Daň sa neplatí za dočasné parkovanie vozidiel vo vlastníctve obce  a zamestnancov obce a vozidiel členov obecného  zastupiteľstva.

 

- 2 -

§ 7
Podmienky určenia sadzby dane

1/ Sadzby dane:
a/ za prechodné umiestnenie predajného zariadenia ……………………….. 60,- Sk/m2/deň
 b/ za prechodné umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v určenej  lokalite obce  v dohodnutej lehote:
- cirkus, lunapark a iné atrakcie............................................. 2,50-Sk/m2/deň
c/ za umiestnenie stavebného zariadenia  a stavebnej skládky v obci:
……………………………………………………………… 1,- Sk/m2/ deň 

d/  za umiestnenie inej skládky ako je uvedené v bode c/:
za prvé tri dni  ……………………………………………..2,- Sk/m2/deň

za každý ďalší začatý deň ................................................. ..4,- Sk/m2/ deň

e/ za dočasné a trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom  miestnom verejnom priestranstve:

    osobné vozidlo …………..300,- Sk/ ročne, autobus, nákladné  voz. ….800,- Sk/ročne

    ťahač s prívesom ………1.000,-Sk/ročne

§ 8

Splatnosť a vyberanie dane

1/ Daň je splatná najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, bez vyrubenia platobným výmerom. V príslušnej výške podľa jednotlivých sadzieb sa platí v celosti  na účet správcu dane v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo na základe vystavenej faktúry..

2/ Oprávnenie užívať verejné priestranstvo preukazuje daňovník potvrdením o zaplatení dane a písomným povolením, ktoré mu vydá po splnení oznamovacej povinnosti a zaplatení dane príslušný   útvar správcu dane, do ktorého pôsobnosti podľa organizačného poriadku  spadá táto činnosť. Preukázať sa je možné  potvrdením o úhrade, alebo platnou parkovacou kartou vydanou správcom dane. Odborný útvar je povinný na požiadanie daňovníka poskytnúť informácie o všetkých podmienkach užívania verejného priestranstva v obci.

§ 9

Prechodné  ustanovenia

1/ Daňové konanie začaté pred 1.januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov zo dňa 24. 3. 1994 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

2/  Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov  a skutočnosti, ktoré nastali v čase  ich účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy.

 

§ 10

Záverečné ustanovenia

1/  Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani za užívanie

verejného priestranstva  uznieslo dňa 15.12.2004 číslo uznesenia XXIX/2004.12.15.

2/  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2005.

 

V Bánove , dňa    15.12.2004                        

Vyvesené: 15.12.2004

PhDr. Helena Juríková

                                                                                                    starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00