Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o miestnom poplatku za kom. odpady

-

Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 83 ods.2 a  § 103 ods.1 zákona NR SR č.582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne  odpady  a  drobné stavebné odpady   v y d á v a  s účinnosťou od 1.januára 2005 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

O  MIESTNOM  POPLATKU   ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY 

 A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY

o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Obecné  zastupiteľstvo  v Bánove podľa § 11 ods. 4 písm. d/,  zákona  SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o,  že v nadväznosti na  § 98 zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   z a v á d z a   s účinnosťou  od 1.januára 2005  m i e s t n y   p o p l a t o k   z a   k o m u n á l n e   o d p a d y   a  d r o b n é   s t a v e b n é   o d p a d y .

 

 

§ 2

Základné ustanovenia

  1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Bánov /ďalej len obec/.  Poplatky spravuje obec a sú príjmom jej rozpočtu.
  2. Komunálne odpady sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru, ktorých pôvodcom je každá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na

a/ ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp a pod.,

      b/ parkovanie alebo   uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z

          garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.            

          Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení

          verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej

          zelene vrátane parkov a cintorínov. Komunálnym odpadom nie je odpad, vznikajúci pri

          bezprostrednom výkone podnikateľskej činnosti podľa predmetu činnosti právnickej

          osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

  1. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z  bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom  a na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie.
  2. Pôvodcom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú poplatníci. Každý pôvodca týchto odpadov je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci a na tento účel užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov.

 

§ 3

Poplatník a platenie poplatku

 

  1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník. Poplatníkom je

a/  fyzická osoba

           aa/  ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo

           ab/  ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, avšak je oprávnená na území  

- 2 -

 

                  obce užívať, alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť,  vrátane pozemkov

                  /okrem pozemkov evidovaných ako lesný pozemok alebo vodná plocha/ a to na

                  iný účel, ako  na podnikanie,

       b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu

           sa na území obce a to na iný účel, ako na podnikanie,

             c/  podnikateľský subjekt, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na

            území obce na účel podnikania

  1. Ak je fyzická osoba evidovaná súčasne ako osoba s trvalým i prechodným pobytom, je poplatníkom iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak je fyzická osoba prihlásená v obce na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom je súčasne oprávnená užívať alebo aj užíva na území obce nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, je poplatníkom poplatku iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
  2. Ak žije v spoločnej domácnosti  viacero poplatníkov uvedených v  odseku 1, bode a/ , plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich, pokiaľ je spôsobilý na právne úkony.Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, alebo ktorej  skutočný pobyt nie je známy. Všetky skutočnosti podľa tohto bodu, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného bude plniť alebo plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci,  ktorá je správcom  poplatku.
  3. Iná osoba ako poplatník podľa odseku 1 poplatok neplatí, ak jej oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území obce vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom a na tomto základe

a/ užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to

    určenom,

b/ užíva nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,  a  to  z 

    dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho alebo iného

    obdobného vzťahu uzatvoreného s týmto poplatníkom, alebo

c/  vykonáva pre poplatníka práce, alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu

     svojej činnosti v takej nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať, alebo ju aj

     užíva.

§ 4

Predpis a splatnosť poplatku, vyberanie a ručenie za poplatok     

 

1.      Ak je poplatníkom fyzická osoba uvedená v  §3, odseku 1, písm.a/,  bode aa/, ktorá žije v spoločnej domácnosti s ďalšími poplatníkmi, alebo jej povinnosť poplatníka vznikla na základe práva spoločného užívania nehnuteľnosti s ďalšími poplatníkmi, ktorí sa písomne nedohodli o tom, kto obci poplatok vyberie a odvedie, vyrubený poplatok od poplatníkov vyberie a ručí zaň platiteľ, ktorého v platobnom výmere určí správca poplatku. Platiteľ a poplatník sa môže v termíne pred splatnosťou poplatku dohodnúť písomne o tom, že poplatok obci odvedie poplatník priamo. Aj v tomto prípade za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

 

2.      Ak je u právnickej osoby alebo u podnikateľského subjektu povinnosť platenia poplatku založená na oprávnení užívať nehnuteľnosť na území obce, poplatníkom poplatku je táto právnická osoba alebo podnikateľský subjekt bez ohľadu na skutočnosť, kto je vlastníkom užívanej nehnuteľnosti.

 

§ 5

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

           

           1.  Poplatková povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom jej prihlásenia k trvalému alebo    

                prechodnému pobytu v obci, alebo dňom vzniku oprávnenia tejto osoby podľa

                ustanovenia  § 3,  odseku 1,  písm.a/, bodu ab/.

2.      Poplatková povinnosť  právnickej osoby vznikne dňom jej oprávnenia užívať

nehnuteľnosť na území obce .

- 3 -

 

3.      Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania.

4.      Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa bodov 1, 2 a 3 povinnosť na platenie poplatku.

 

§ 6

Ohlasovacia povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti

 

1. Ak je poplatníkom fyzická osoba,  ohlási obci nasledovné identifikačné údaje:

    a/  svoje meno,  priezvisko,  dátum narodenia,  adresu trvalého pobytu,  adresu

         prechodného   pobytu,

    b/  ak je poplatník súčasne osobou, uvedenou v  § 3 ods. 3, ohlasuje údaje aj za

         všetkých poplatníkov, s ktorými žije v spoločnej domácnosti,  ako  aj  za

         osoby,  ktorých je zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.

2.       Ak je poplatníkom  podnikateľský  subjekt  alebo právnická osoba,   ohlási

        obci svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,

         identifikačné číslo  /IČO/   a  adresu  svojich  prevádzok  na  území  obce.  Na

        dožiadanie  vyplní  a odovzdá obci formulár prihlášky za platiteľa poplatku

        s údajmi o počtoch svojich zamestnancov pre výpočet ukazovateľa dennej

        produkcie komunálnych odpadov.

  3.   Ak poplatník zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť  nižšia, ako mu bola

vyrubená,  alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť,   ktorú je oprávnený užívať, po dobu viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní, je

oprávnený podať obci ohlásenie týchto skutočností a súčasne predložiť hodnoverné doklady potvrdzujúce pravdivosť ohlásených údajov.

 

§ 7

Sadzba poplatku a určenie poplatku

 

1.      Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň vo výške   0,82 Sk. .

2.      Pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, sa výška poplatku v poplatkovom období určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období  

             a/  počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný    

                  pobyt, alebo    

             b/  počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, ak poplatníkom je

                  osoba uvedená v § 3 ods.1, písm.a/,  bode ab/.

3.      Pre poplatníka, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ sa výška poplatku v  poplatkovom období určí ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

4.      Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov, osobitne u  každého poplatníka podľa predchádzajúceho bodu, stanoví správca poplatku výpočtom v zmysle príslušných zákonných ustanovení § 79 ods.3 zákona o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe údajov, ktoré bude mať v čase výpočtu k dispozícii podľa  ohlásenia jednotlivých poplatníkov.

 

§ 8

Ustanovenie koeficientu pre výpočet dennej produkcie

 

Pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov právnických osôb a podnikateľských subjektov sa ustanovuje koeficient s hodnotou   1.

Koeficient sa použije pri výpočte údajov o priemernom počte zamestnancov poplatníkov,  v súlade s ustanovením  § 79  ods.3, písmena b/,  zákona  o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ak je poplatníkom fyzická osoba-podnikateľ, do počtu osôb pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie sa započíta aj

- 4 -

 

 

táto osoba ako zamestnanec. U právnickej osoby, ktorá nie je zamestnávateľom a užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť v obci Bánov, sa  započítavajú aj tí členovia  štatutárneho orgánu, ktorí vykonávajú svoju činnosť v tejto nehnuteľnosti.

 

§ 9

Zníženie alebo odpustenie poplatku

 

1.      Obec poplatok zníži podľa zákonom stanovenej najnižšej sadzby, alebo poplatok v odôvodnených prípadoch odpustí za obdobie, za ktoré  poplatník hodnoverným spôsobom a   dokladmi preukáže,

a/  že sa v určenom období dlhodobo a sústavne, najmenej počas 3 mesiacov zdržiava  alebo zdržiaval v zahraničí, alebo

b/ že dôvodom jeho neprítomnosti v obci je  výkon základnej vojenskej služby, alebo

c/  že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, po dobu viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní, ak je poplatníkom podľa § 3, ods.1,  písm.a/, bodu ab/. alebo ak je právnickou osobou, resp. podnikateľským subjektom.

 

2. Určeným obdobím je obdobie toho kalendárneho roku, na ktorý bol poplatok vyrubený.

 

3.Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle obci spolu s dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr do konca určeného obdobia. Týmito dokladmi sú napr. potvrdenie o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva na výkon práce v zahraničí, povolávací rozkaz, resp. záznam z vojenskej knižky, overené čestné prehlásenie a pod.

 

4. V  rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec ako správca poplatku v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok odpustiť. Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi  poplatku právnické a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do dňa zročnosti splátky poplatku. Prípady, kedy možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona sú:

 

a/  u právnických osôb a podnikateľských subjektoch

-         ak by výška vyrubeného poplatku a jeho úhrada viedla k hospodárskemu zániku žiadateľa alebo by preukázateľne v podstatnej miere ovplyvnila jeho hospodárske výsledky,

-         ak by úhrada poplatku preukázateľne spôsobila dočasnú platobnú neschopnosť žiadateľa a tým by došlo k zníženiu zamestnanosti v organizácii, resp. by nastal iný negatívny sociálny dopad na zamestnancov.

 b/  u fyzických osôb

-         ak by  výška vyrubeného poplatku a jeho úhrada preukázateľne ohrozila výživu

      žiadateľa alebo osôb na jeho výživu odkázaných.

 

 

§ 10

Spoločné ustanovenia

 

1.  Správcom miestneho poplatku je  obec Bánov.  Konanie vo veciach miestneho poplatku sa zabezpečuje podľa   osobitného predpisu, ktorým je zákon o správe daní a poplatkov. Skutočnosti ktoré nie sú upravené v tomto Všeobecne záväznom nariadení /ďalej len VZN/ sa spravujú ustanoveniami zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2  Poplatky je možné zaplatiť  poštovou poukážkou na účet správcu poplatku, prevodom z účtu v peňažnom   ústave, alebo v hotovosti v budove sídla správcu poplatku.

 

 

 

 

- 5-

 

                                                                               §  11

Prechodné  ustanovenia

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce číslo 16/2003-12.15 zo dňa 15.decembra 2003  o miestnych  poplatkoch.

2. Daňové konanie začaté pred 1.januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa VZN obce  číslo 16/2003  z 15.decembra 2003 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

3.  Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa VZN obce  číslo16/2003 z 15.decembra 2003   a skutočnosti, ktoré nastali v čase  ich účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy.

 

§ 12

Záverečné ustanovenia

 

1/  Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku

 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 15.12.2004 číslo uznesenia XXIX/2004.12.15.

2/  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2005.

 

 

 

 

 

 

V Bánove, dňa.15.12.2004

PhDr. Helena Juríková

       starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00