Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o nakladani s kom. odpadmi

-

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Bánov.

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Bánove podľa §-u 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení noviel, v spojení s ustanoveniami §-u 4, ods. 3, písm.f) a g) citovaného zákona  a v súlade s §-om 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu na území  Obce Bánov. Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce (ďalej len “podnikateľ”)1) a povinnosti oprávnenej osoby s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na území obce.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Systém zberu komunálneho odpadu(ďalej len “systém zberu KO”) je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj počet a typ zberných nádob, kontajnerov a určenie miesta na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

(2) Harmonogram triedeného zberuje určenie termínu, kedy zložky komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu možno uložiť na vyhradenom mieste.

(3) Zberná nádoba a kontajner sú typizované nádoby určené na ukladanie zložiek komunálneho odpadu, tiež veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš umiestnený na verejnom priestranstve, v ktorých sú zložky komunálneho odpadu prechodne zhromaždené do doby ich odvozu.

(4) Stanovište zbernej nádoby alebo kontajnera(ďalej len “stanovište”) je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.

(5) Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.

 (6) Zložka komunálnych odpadovje ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

 

-  2  -

Oddelené separované zložky komunálneho odpadu sú:

a)

vytriedené zložky komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín, ako sú papier a lepenka, sklo, kovy, plasty,

b)

odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojím charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi, napríklad oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, liečivá, batérie a akumulátory,

c)

biologicky rozložiteľný odpad zo zelene,

d)

iné komunálne odpady

 

1.

odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo  septikov a žúmp

 

2.

objemný odpad

e)

zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení).

(7) Drobné stavebné odpady(„ďalej len DSO“) zo stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou,2) nepodnikateľom, napríklad tehly, keramika, sadrová stavebná hmota, sklo, drevo, kúsky betónu, kamene, výkopová zemina, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

(8) Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami určenými na lokálny zber komunálneho odpadu.

(9) Pôvodca komunálneho odpaduje každý, koho činnosťou komunálny odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s komunálnym odpadom, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

(10) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza.

(11) Správcom nehnuteľnosti pre

a)

rodinný dom3)je vlastník rodinného domu alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,

b)

bytový dom 4) alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je

 

1.

vlastník,

 

2.

správca pre nehnuteľnosti vo vlastníctve obce,                                                              

c)

bytový dom vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca 5) ,

d)

bytový dom v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je správca alebo spoločenstvo určené na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu,

e)

ostatné budovy na bývanie 6) je vlastník, správca na základe zmluvy s vlastníkom o výkone správy alebo iného právneho úkonu,

f)

priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako podnikateľské účely je vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,

-         3  -

 

g)

nebytovú budovu7) je vlastník, nájomca alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,

h)

inžiniersku stavbu 8) je vlastník, nájomca alebo správca stavby na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,

i)

nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata,  byt, nebytový priestor, záhrada, chalupa) je vlastník alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom o výkone správy alebo na základe iného právneho úkonu.

 12) Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je správcom nehnuteľnosti zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí správcu nehnuteľnosti obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je správcom nehnuteľnosti správca.9)

(13) Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú s obcou zmluvu na vykonávanie zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov na území obce, alebo obec ak tieto služby zabezpečuje.

§ 3
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

(1)Na území obce Bánov môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi podnikateľ, ktorý má živnostenské oprávnenie a uzavrie zmluvu s obcou Bánov na nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi.

(2)Obec Bánov zavedením vhodného systému zberu komunálnych odpadov zabezpečuje

a)

zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín,

b)

zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojím charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi,

c)

najmenej dvakrát do roka zber, prepravu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov, za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,

d)

Zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu,

e)

vyprázdňovanie a odvoz kalu zo septikov 11)a žúmp.

f) odvoz odpadu z parkov, vrátane odpadu z cintorínov, odpadu z trhoviska a z čistenia ulíc.

 (3) Zavedený systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a DSO na území Obce Bánov sa vyhlasuje za záväzný na celom katastrálnom území obce Bánov a  Malá Kesa.

(4)Iné nakladanie s komunálnym odpadom  drobnými stavebnými odpadmi, svojvoľné vytváranie divokých skládok sa prísne zakazuje.

           

-  4  -

Zákaz sa nevzťahuje na:

a)      organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) poriadané po dohode s oprávnenou organizáciou

b)      zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu FO, PO, a FO oprávnenými podnikať napr. ich odovzdávaním do zberne druhotných surovín, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO.

(5)Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO. Pôvodcovia KO, ktorí nie sú účastníkmi obecného systému zberu KO sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto VZN, za účelom zabezpečenia zberných nádob.

(6)Systém  zberu, triedenia  KO na území obce Bánov je uvedený v prílohe č. 1 tohoto nariadenia.

§ 4
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu

(1) Pôvodca komunálneho odpadu má právo na:

a)

poskytnutie  zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom obecnému systému zberu,

b)

zber a odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu triedeného zberu,

c)

zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín u oprávnenej osoby  podľa harmonogramu triedeného zberu,

d)

zber a odvoz oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín do kontajnerov, zberných nádob na mieste určenom na zhromažďovanie podľa tohoto nariadenia,

e)

zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu,

f)

informáciu o systéme zberu, harmonograme triedeného zberu, zbernom mieste a zozname oprávnených osôb,

g)

vývoz kalu zo septikov a žúmp.

(2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný:

a)

užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu,

b)

zapojiť sa do systému zberu na území obce Bánov,

c)

triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jeho jednotlivé zložky  ukladaním do vyhradených kontajnerov (vriec), zberných nádob, prípadne miest na to určených,

d)

prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu odpad z domácností s obsahom škodlivín a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením,

e)

požiadať o odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a drobných stavebných odpadov u oprávnenej osoby, pokiaľ ide o odvoz mimo harmonogramu triedeného zberu,

 

-         5  -

 

f)

zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu vkladať do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie zamestnancov oprávnenej osoby,

g)

ukladať komunály odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad a podobne do odpadkových košov na to určených tak, aby nedochádzalo k jeho rozptýleniu po okolí,

h)

neznečisťovať stanovište a okolie,

i)

neukladať do zberných nádob na  zmesový komunálny odpad horúci popol, uhynuté zvieratá,13)horľavý, výbušný odpad 14)a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov oprávnenej osoby,

j)

nepoškodzovať zbernú nádobu, jej označenie,

k)

nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe a na voľných plochách,

l)

Správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu alebo nespôsobil narušenie systému zberu.

m)

Ohlásiť na obecný úrad najneskôr do 15. dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa do systému zberu.

(3) Pôvodca, ktorý nie je účastníkom systému zberu je povinný sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, za účelom poskytnutia zbernej nádoby a zabezpečenia odvozu a zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálneho odpadu.

(4) Ak pôvodca odpadu uloží do zbernej nádoby odpad v rozpore s § 3 a § 5 ods. 2 písm. j) oprávnená osoba uskutoční jej vývoz, až po vykonaní  nápravy v najbližšom termíne vývozu.

§ 5
Povinnosti správcu nehnuteľnosti a podnikateľ
a

(1) Správca nehnuteľnosti je povinný:

a)

požiadať obec o  zberné nádoby na KO a zapojiť sa  systému zberu

b)

mimo dní odvozu zmesového odpadu zabezpečovať udržiavanie čistoty na stanovišti a okolí do vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch,

c)

poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na výzvu kontrolných orgánov uvedených v § 7 tohto nariadenia s uvedením a zdôvodnením spôsobu využitia, prípadne zneškodnenia komunálneho odpadu a s účtovným dokladom o prevzatí komunálneho odpadu oprávnenou osobou ,

d)

umožniť vstup k stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných nádob, kontajnerov,

e)

vykonať nápravu uloženú kontrolným orgánom podľa § 8 tohto nariadenia.

(2) Podnikateľ okrem povinností podľa ods.1 je povinný nakladať s nebezpečným odpadom z občianskej a technickej vybavenosti, ktorý vzniká pri jeho činnosti podľa osobitného predpisu.15)

 

-  6  -

(3) Podnikateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných služieb a tovarov, s ktorými podniká

a)

zapojiť sa do obecného systému zberu KO,

b)

poskytnúť obci informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu Programu odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov obce Bánov,

c)

zosúladiť činnosť, pri ktorej vznikajú jednotlivé zložky z komunálneho odpadu  s Programom odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov obce a  harmonogramom triedeného zberu.

§ 6
Povinnosti oprávnenej osoby

(1) Oprávnená osoba je povinná:

a)

zabezpečiť dohodnutý počet veľkoobjemových  kontajnerov, prípadne zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu v zmysle tohto nariadenia,

b)

rozmiestniť veľkoobjemové kontajnery a zberné nádoby  podľa § 3 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia na vyhradenom mieste,

c)

podľa podmienok uvedených na zmluvnom podklade  zabezpečovať vyprázdňovanie kontajnerov a zberných nádob,

d)

zabezpečiť  zneškodnenie objemného odpadu a drobných stavebných odpadov,

e)

prepravovať a zneškodňovať kal zo septikov a žúmp podľa osobitných predpisov,16)

f)

pri zbere a odvoze postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám na životnom prostredí a majetku.

 

 

§ 7
Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obec Bánov, zamestnancami obce Bánov.

§ 8
Sankcie

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a)

uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na iné miesto ako miesto určené obcou Bánov a do zberných nádob nezodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci Bánov,

b)

zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením,

c)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa zákona 20),

d)

neposkytne obcou požadované pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov.

 

 

 

-  7  -

(2) Pri porušení ustanovení tohto nariadenia  sa postupuje v zmysle zákona o priestupkoch.

(3) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohoto nariadenia sú príjmami obce.

§ 9

Prechodné ustanovenie

Pri  nerešpektovaní §-4, odst.2, písm. c) tohto VZN (triedenie a zhromažďovanie KO na jednotlivé zložky) sa postupuje v zmysle VZN o miestnych poplatkoch – časť „Poplatky za zber, prepravu a zneškodnenie KO“.

§ 10
Účinnosť

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov bolo schválené uznesením Obecného

zastupiteľstva v Bánove pod číslom: XVI/2003.12.15 zo dňa 15.12.2003

a nadobúdne účinnosť 1. januára 2004.

Týmto dňom stráca účinnosť VZN obce Bánov o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu schváleného OZ pod číslom uznesenia XXIV/2002.02.27 zo dňa 27.2.2002.

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                  starostka  obce


1)

§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2)

§ 55 ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

3)

§ 43 b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

4)

§ 43 b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

5)

§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 158/1998 Z.z.

6)

§ 43 b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

7)

§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

8)

§ 43 a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

9)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

10)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

11)

STN 756402

12)

§ 43d zákona č. 50/1976 Zb.

13)

§ 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 337/1998 Z .z . o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14)

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch

15)

Zákon č. 223//2001 Z. z.

16)

Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách ( vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

17)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

18)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

19)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

20)  

§ 18 ods. 6 Zákona č. 223/2001 Z.z.

 

 

 

Príloha č.1

k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov

 

Táto príloha rieši systém triedenia komunálneho odpadu, harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu, triedeného odpadu na území obce Bánov. Obec Bánov začína separovaný zber od 1.1.2004 v celej obci. Odvoz TKO a triedeného odpadu zabezpečuje Obecný podnik služieb Bánov so svojimi prostriedkami a pracovníkmi. Do zberu je zapojená každá domácnosť. Separované komodity sú nasledovné:

-         tetrapakové obaly

-         PET fľaše

-         sklo

-         papier

Netriedený tuhý komunálny odpad(TKO) občania ukladajú do kuka nádob (110 l), ktorú si  každá domácnosť musí zakúpiť. Jedna domácnosť môže mať i viac 110 l kuka nádob podľa potreby a podľa členov rodiny. Harmonogram zberu TKO  sa bude vykonávať jedenkrát za dva týždne počas troch pracovných dní. Začne sa 12.1.2004, 13.1.2004 a 14.1.2004.

Každá domácnosť obdrží tri plastové vrecia rôznych farieb a leták s postupom triedenia tohto odpadu. Každá domácnosť je povinná dodržiavať nasledovné pokyny pri triedení odpadu:

Papier(noviny, knihy, kartóny, korešpondencia, lepenka) sa zbiera do modrého plastového vreca.                                                                                                                                  Nepatria sem: umelohmotné obaly, uhlový papier (indigó), znečistený papier, stanioly, celofány, hygienické potreby.

 Plastové fľaše ukladá občan do žltého vreca ( priesvitné, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek, môže byť na nich etiketa, ale bez vrchnáku).                                              Nepatrí sem: oranžové a strieborné fľaše, fľaše od malinoviek, fľaše od oleja, od aviváži, tégliky od jogurtov, masla.

Sklozbiera do plastového čierneho vreca: premety zo skla, nevratné fľaše, poháre, črepy zo skla.                                                                                                                                    Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá a drôtové sklo.

Takto roztriedený odpad vyloží každá domácnosť pre svoj rodinný dom v nižšie uvedených termínoch. Papier, plastové fľaše a sklo sa bude zbierať v týchto termínoch:

  1. zber           29.01.2004  a 30.01.2004                  7. zber             26.07.2004  a 27.06.2004

  2. zber           01.03.2004  a 02.03.2004                  8. zber             30.08.2004  a 31.08.2004

  3. zber           29.03.2004  a 30.03.2004                  9. zber             27.09.2004  a 28.09.2004

  4. zber           26.04.2004  a 27.04.2004                  10. zber           25.10.2004  a 26.10.2004

  5. zber           24.05.2004  a 25.05.2004                  11. zber           29.11.2004  a 30.11.2004

  6. zber           28.06.2004  a 29.06.2004                  12. zber           27.12.2004  a 28.12.2004

-         2    -

Tetrapakové obalyzbierame do igelitových tašiek: sú to obaly od mlieka, džúsov a vína. Zber uskutočňujú deti základnej školy jedenkrát za dva týždne. Obaly každá domácnosť pripraví do igelitovej tašky a uloží pre rodinný dom na verejné priestranstvo, aby ich deti mohli voľne zobrať. 

Časový harmonogram zberu tetrapakových obalov je nasledovný :

 

  1. zber           12.01.2004  a 13.01.2004                  7. zber            28.07.2004  a 29.06.2004

  2. zber           09.02.2004  a 10.02.2004                  8. zber            19.07.2004. a 20.07.2004

  3. zber           15.03.2004  a 16.03.2004                  9. zber            16.08.2004  a 17.08.2004

  4. zber           19.04.2004  a 20.04.2004                  10. zber           13.09.2004  a 14.09.2004

  5. zber           17.05.2004  a 18.05.2004                  11. zber           18.10.2004  a 14.09.2004

  6. zber           07.06.2004  a 08.06.2004                  12. zber           15.11.2004  a 16.11.2004

13. zber           13.12.2004  a 14.12.2004

 

Žiaci základnej školy ukladajú tetrapaky do žochov. Žochy sú umiestnené mimo školských priestorov. Prepravu zabezpečuje firma Kuruc Považská 40 Nové Zámky, t.č. sídli v Šuranoch.

 

Zber železasa v obci bude uskutočňovať dvakrát do roka. Termíny zberu železa budú odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom v Bánove a vopred oznámené občanom spôsobom v mieste obvyklým (obecný rozhlas, KTB). Zberu železa sa zúčastní každá domácnosť, ktorá vlastní železný odpad a v uvedenom termíne ho vyloží na verejné priestranstvo pred rodinný dom tak, aby neprekážal cestnej premávke (na zelený pás medzi hlavnou komunikáciou a predzáhradkou). Odvoz železného odpadu zabezpečuje Obecný podnik služieb Bánov so svojimi dopravnými prostriedkami a pracovníkmi.

 

 Zber nebezpečného odpadu, ktoré zabezpečí firma Mach Trade s.r.o. Niklová ul Sereď – sa bude uskutočňovať podľa ich predložených termínov zberu, resp. ich oznámenia. Obec Bánov potom zabezpečí oznámenie občanom v mieste obvyklým.

 

 

Táto príloha č.1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove pod číslom: XVI/2003.12.15 dňa 15.12.2003 a nadobudne účinnosť 15 dňom odo dňa jeho uverejnenia.

 

                                                                                              PhDr.Helena Juríková                                                                                                     starostka obce       

Vyvesené : 16.12.2003

Zvesené:31.12.2003

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00