Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j.

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánovo  nakladaní                             s nájomnými bytmi 1 x 6 b.j.  a 1 x 9 b.j.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. a/ a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

 

                                                                      v y d á v a

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 a 1x9 bytov

 

 

                                                                          Čl. I.

     Úvodné ustanovenia

 

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov 1x6 a 1x9 bytov (ďalej len NB), postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich nájmu.

2. NB sú byty vo vlastníctve obce Bánov s režimom vymedzeným v tomto VZN.

3.  Obec Bánov (ďalej len vlastník) bude zároveň aj správcom NB.

 

 

                                                                            Čl. II.

                                                           Režim nakladania s NB

 

1.  Žiadatelia o NB musia spĺňať tieto podmienky :

a) Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (1) musí byť minimálne 2,0 násobok životného minima (2) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov počas ktorých sa príjem poberal.

b) Žiadateľ je občan SR.

c) Žiadateľ je v čase podania žiadosti samostatne zárobkovo činnou osobou alebo je v trvalom pracovnom pomere.

d) Žiadateľ ani osoba s ním bývajúca nie je vlastníkom iného bytu alebo rodinného domu.

2.  Trojizbový NB bude pridelený iba rodine minimálne s jedným neplnoletým dieťaťom. V prípade, že trojizbových bytov určených na pridelenie bude viac ako rodín uvedených vyššie môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o pridelení takéhoto bytu aj žiadateľom, ktorí nespĺňajú uvedenú podmienku.

 

 

 

 

                                                                Čl. III.

                                          Obsah a posudzovanie žiadostí

 

1.   Žiadateľ o NB musí podať písomnú žiadosť v ktorej musí uviesť nasledovné údaje :

      a) meno, priezvisko, rodné priezvisko svoje a osôb s ním bývajúcich,

b) dátum,  miesto narodenia a  rodinný stav  seba a osôb s ním bývajúcich,

c) štátnu príslušnosť,

d) údaj o aký  druh bytu žiada (jedno-, dvoj-, troj-izbový).

2.  K žiadosti musí priložiť :

     - doklad o výške svojho mesačného príjmu a osôb s ním bývajúcich za kalendárny rok                                                                                                                                                                             predchádzajúci roku, v ktorom podal žiadosť,

- potvrdenie zamestnávateľa o dobe  zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy alebo doklad, že  je samostatne zárobkovo činná osoba,

- čestné vyhlásenie, že nie je vlastníkom iného bytu alebo rodinného domu.

3.   Podané žiadosti prerokuje komisia obecného zastupiteľstva zriadená k tomuto účelu starostkou obce (ďalej len komisia), ktorá vyhlási aj lehotu na predkladanie žiadostí a dokladov.

4.   Na základe  žiadostí doručených  ku dňu konania prvého zasadnutia komisie, komisia vypracuje zoznamy žiadateľov podľa druhu bytu o pridelenie ktorého žiadatelia žiadajú.

5.   Komisia overí úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti a v dokladoch v súlade s bodmi 1. a 2. tohto článku VZN, ako aj to či žiadatelia spĺňajú podmienky uvedené v čl. II. tohto VZN.

6.   Žiadatelia, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v čl. II. tohto VZN, nepodali v stanovenej lehote žiadosť spolu s dokladmi podľa bodov 1.a 2. tohto článku VZN, uviedli nepravdivé údaje alebo predložili falošné doklady, budú vyradení z jednotlivých  zoznamov žiadateľov.

7.  Komisia takto upravené zoznamy žiadateľov predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

8.  Takto schválené zoznamy žiadateľov zverejní Obec na úradnej tabuli spolu s termínom kedy sa bude konať losovanie uchádzačov a počtom bytov určených na nájom najmenej 7 dní pred konaním losovania. Zároveň  skutočnosť, že žiadateľ bol zapísaný do zoznamu žiadateľov spolu s termínom konania losovania a počtom bytov určených na nájom, písomne oznámi každému žiadateľovi najmenej 5 dní pred konaním losovania. Ak v niektorom zozname bude zapísaných menej žiadateľov ako je bytov a v inom zozname to bude opačne môže žiadateľ zo zoznamu kde je viac žiadateľov ako bytov požiadať písomne komisiu v lehote do konania losovania, aby bol preradený do zoznamu kde je menej uchádzačov ako je bytov za predpokladu, že žiadateľ bude spĺňať všetky podmienky pre zaradenie do takéhoto zoznamu. Splnenie podmienok posúdi komisia. Požiadať o preradenie môže žiadateľ iba jeden krát.

9.   Losovanie sa uskutoční zvlášť podľa jednotlivých zoznamov  a to tak, že na rovnaký druh rovnakej farby a veľkosti čistého kancelárskeho papiera sa napíšu mená všetkých žiadateľov uvedených v príslušnom zozname podľa druhu bytu, všetky papiere sa preložia dvakrát, tak aby nebolo vidieť meno napísaného žiadateľa a takto upravené sa vložia do zlosovacieho zariadenia určeného komisiou. Losovania sa môžu zúčastniť všetci žiadatelia. Losovanie uskutoční komisiou určený člen komisie . Vylosovaný žiadateľ sa stáva uchádzačom. Vylosovaných bude toľko uchádzačov koľko je  bytov určených na nájom.  

10. Určenie uchádzačov losom sa použije iba v prípade, že žiadateľov o  byty je viac ako je  bytov určených na nájom. V prípade, že žiadateľov bude menej alebo toľko koľko je bytov určených na nájom, za uchádzačov budú určení prihlásení žiadatelia za predpokladu, že budú spĺňať podmienky uvedené v Čl. II. tohto VZN.

11. Z uchádzačov určených losom podľa bodu 9. tohto článku alebo  podľa bodu 10. tohto článku VZN (ďalej len uchádzač)  budú vypracované zoznamy uchádzačov  podľa jednotlivých druhov bytov. Zoznamy uchádzačov budú zverejnené na informačnej tabuli obce.

12.  Uchádzač, ktorý sa nedostaví k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše, alebo aj ten uchádzač, ktorý nesplní povinnosť  stanovenú v Čl. VIII. bod 1. tohto VZN bude vyradený zo zoznamu uchádzačov a losom bude určený nový uchádzač zo žiadateľov uvedených v zozname z ktorého bol určený tento vyradený uchádzač. Ustanovenia o losovaní sa použijú aj pri novom určení uchádzača.

13. Konkrétny druh bytu si vyberú uchádzači podľa poradia ako boli vylosovaní resp. kde nebol uchádzač určený losom výber druhu  bytu bude určený losom.

14. Uchádzač, s ktorým bude uzavretá nájomná zmluva sa stáva nájomcom.

 

 

                                                                   Čl. IV.

                                        Výber uchádzačov pri uvoľnenom byte

 

1.    V prípade, že príde ku skončeniu nájomného vzťahu s niektorým nájomcom – nájomcami bytu - bytov alebo nebude predĺžený nájom bytu niektorému alebo viacerým nájomcom  a tým príde k uvoľneniu jedného alebo viacerých bytov bude sa pri výbere uchádzačov o uvoľnený byt – byty postupovať v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.   Starostka obce prostredníctvom zamestnancov  Obecného úradu najneskoršie do 30 dní od uvoľnenia bytu, spôsobom obvyklým v obci – obecným rozhlasom a uverejnením na úradnej tabuli zverejní  túto skutočnosť a vyzve prípadných záujemcov, aby zaslali písomnú žiadosť o pridelenie bytu obsahujúcu údaje uvedené v Čl. III. bod 1. tohto VZN spolu s dokladmi uvedenými v citovanom článku bod 2. tohto VZN  na obecný úrad v lehote stanovenej starostkou obce. Zároveň na  úradnej tabuli zverejní podmienky, ktoré musí žiadateľ o pridelenie bytu spĺňať.

3. Komisia zriadená podľa Čl. III. bod 3. tohto VZN  overí úplnosť a pravdivosť  údajov uvedených v žiadosti a v dokladoch v súlade s bodmi 1. a 2. Čl. III. tohto VZN, ako aj to či žiadatelia spĺňajú podmienky uvedené v Čl. II. tohto VZN.

4. Žiadatelia, ktorí nebudú spĺňať podmienky Čl. II. tohto VZN, nepredložia v stanovenej lehote doklady s požadovanými údajmi, uviedli nepravdivé údaje alebo falošné doklady nebudú  zapísaní do zoznamu žiadateľov, ktorí komisia vypracuje po posúdení všetkých žiadostí.

5. Takto schválený zoznam žiadateľov zverejní Obec na úradnej tabuli spolu s termínom kedy sa bude konať losovanie uchádzačov o uvoľnení byt – byty. Zároveň  skutočnosť, že žiadateľ bol zapísaný do zoznamu žiadateľov spolu s termínom konania losovania písomne oznámi každému žiadateľovi najmenej 5 dní pred konaním losovania.

6. Losovanie sa uskutoční tak, že na rovnaký druh rovnakej farby a veľkosti čistého kancelárskeho papiera sa napíšu mená všetkých žiadateľov uvedených v zozname vypracovanom komisiou, všetky papiere sa preložia dvakrát, tak aby nebolo vidieť meno napísaného žiadateľa a takto upravené sa vložia do zlosovacieho zariadenia určeného komisiou. Losovania sa môžu zúčastniť všetci žiadatelia. Losovanie uskutoční komisiou určený člen komisie . Vylosovaných bude toľko uchádzačov koľko je uvoľnených bytov.  

7. Určenie uchádzača – uchádzačov losom sa použije iba v prípade, že žiadateľov o uvoľnený/é byt – byty je viac ako je uvoľnených bytov. V prípade, že žiadateľov bude menej alebo toľko koľko uvoľnených bytov, za uchádzačov budú určení prihlásení žiadatelia za predpokladu, že budú spĺňať podmienky určené v Čl. II. tohto VZN.

8.     Uchádzač určený losom podľa bodu 6. tohto článku alebo určený podľa bodu 7. tohto článku je povinný do 15 dní od vylosovania resp. od vyzvania vlastníka  splniť povinnosť stanovenú v Čl. VIII. bod 1. tohto VZN. V prípade, že tak neurobí bude vyradený zo zoznamu uchádzačov a losom bude určený nový uchádzač zo žiadateľov uvedených v zozname vyhotovenom komisiou podľa bodu 4 tohto článku. Ustanovenia o losovaní sa použijú aj pri novom určení uchádzača.

 

 

                 

                                                                Čl. V.

                                                         Nájomný vzťah

 

1.a) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú troch rokov, s tým že jej platnosť a účinnosť môže byť predĺžená o jeden až tri roky.

Ak nájomca, ako aj osoby, ktoré s ním bývajú v byte si riadne plnia povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy platia riadne a včas nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, nenarušujú pokojné bývanie ostatných nájomcov, neohrozujú bezpečnosť, neporušujú dobré mravy v dome, nepoškodzujú byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory a zariadenia  v dome má nájomca právo na predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie tri roky a obecné zastupiteľstvo je povinné zmluvu o toto obdobie predĺžiť.

   b) Nájomnú zmluvu a jej zmeny a doplnky za vlastníka podpisuje štatutárny orgán obce2.   Výšku nájomného stanoví vlastník.

3. Nájomné za NB budú nájomcovia uhrádzať  jeden mesiac vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho  mesiaca.

Okrem nájomného budú nájomcovia platiť aj úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, príspevok do fondu prevádzky , údržby a opráv a príspevok na úhradu režijných nákladov (ďalej len náklady).  Tieto budú splatné spolu s nájomným.  

 4.  Nájomné za prvý mesiac nájmu spolu s úhradou nákladov zaplatia nájomcovia vopred, najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy.

5.   V NB nemožno :

a) prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a osoby žijúce s ním/-i v spoločnej domácnosti.

b)  realizovať výmenu bytov.

6.  Nájomca NB má nárok na bytovú náhradu podľa platných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

7.  K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný vyprataním byt uvoľniť a odovzdať vlastníkovi v stave primeranom dobe užívania, nepoškodený, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

8. V prípade, že nájomca ku dňu skončenia nájmu byt nevyprace, vlastník zabezpečí vypratanie NB na náklady nájomcu.

 

 

                                                                        Čl. VI.

                                                                  Priebeh nájmu

 

1.   Vlastník  dohodne s nájomcami ich samosprávu, ktorá mu zodpovedá za prevádzku spoločných priestorov.

2.   Ak sa vlastník nedohodne s nájomníkmi na samospráve, prevádzku a údržbu spoločných priestorov zabezpečí na náklady nájomníkov.

3.  Nájomca nemôže vykonávať žiadne stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu (ďalej len úpravy) v NB bez písomného súhlasu vlastníka. V prípade, že vlastník  dovolí nájomcovi vykonať úpravy v NB, musia sa dohodnúť na spôsobe hradenia nákladov na úpravy. V prípade, ak nájomca bez súhlasu vlastníka vykoná úpravu v NB znáša náklady na jej vykonanie zo svojho a po skončení nájmu je povinný uviesť NB na svoje náklady do pôvodného stavu, ak sa s vlastníkom  nedohodne inak. Ak by takouto úpravou mohla byť spôsobená škoda, je nájomca povinný úpravu na vlastné náklady odstrániť a vlastník má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy.

4.  Nájomca nemôže NB alebo jeho časť dať do podnájmu tretej osobe bez písomného súhlasu vlastníka.

5.  Nájomca alebo ktorákoľvek osoba bývajúca s ním nesmie v NB vykonávať podnikateľskú činnosť bez súhlasu vlastníka.

 

                                                                    Čl. VII.

                                                                Zánik nájmu

 

1.  Nájom NB zaniká :

a) uplynutím doby nájmu,

b) písomnou dohodou medzi vlastníkom a nájomcom,

c) písomnou výpoveďou nájomcu,

d) písomnou výpoveďou vlastníka,

e) odstúpením od zmluvy vlastníkom.

2. V prípade, že sa vlastník a nájomca dohodnú na skončení nájmu ešte pred uplynutím dohodnutej doby nájmu v nájomnej zmluve končí sa nájom dňom dohodnutým v dohode o skončení nájmu.

3.  V prípade, že nájomca  dá výpoveď z nájmu, končí sa nájom posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená vlastníkovi.

4.  Vlastník môže po schválení v obecnom zastupiteľstve písomne vypovedať nájom, ak nájomca :

a) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované  s užívaním bytu za čas dlhší ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu vlastníka.

b) alebo ten, kto s ním býva, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome.

c) využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome.

Nájom bytu skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

 

 

                                                                       Čl. VIII.

                                                            Osobitné ustanovenia

 

1. Uchádzači, ktorí boli určení v súlade s čl. III. tohto VZN musia do 15 dní od vylosovania resp. v prípade určenia bez losovania od vyzvania vlastníka zložiť na účet vlastníka   vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu 17125-172/0200 resp. v pokladni vlastníka finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa 12 mesačným splátkam nájomného a nákladov, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, nákladov, úhrad za prípadné poškodenie bytu ako aj iných pohľadávok vzniknutých vlastníkovi voči nájomcovi.

2.  V prípade, že nájomca alebo osoby s ním bývajúce spôsobia škodu na NB, zariadení NB, ktoré patrí vlastníkovi  alebo na zariadení domu, môže sa súhlasom vlastníka použiť finančná záruka uvedená v bode 1. tohto článku (ďalej len finančná záruka) alebo jej časť vo výške spôsobenej škody na úhradu tejto škody. V prípade úhrady škody alebo jej časti  z finančnej záruky je nájomca povinný zložiť túto finančnú záruku v pôvodnej výške resp. doplatiť rozdiel do pôvodnej výšky najneskoršie do 30 dní od použitia tejto finančnej záruky alebo jej časti na úhradu škody. Ak nájomca nesplní túto povinnosť je to dôvod na nepredĺženie nájomnej zmluvy.

Pri skončení nájmu vráti vlastník nájomcovi finančnú záruku. V prípade nedoplatkov na nájomnom, nákladoch a spôsobenej škody na NB vráti vlastník nájomcovi uvedenú finančnú záruku zníženú o dlžnú sumu resp. výšku spôsobenej škody.

 

                                                                   Čl. IX.

                                                      Záverečné ustanovenia

 

1.  Obecné zastupiteľstvo priznáva starostke právo prideliť štyri NB žiadateľom, pričom na toto pridelenie neplatia podmienky uvedené v tomto VZN s ohľadom na potreby a záujem obce. Uvedené NB nebudú zahrnuté do počtu bytov určených na prenájom podľa príslušných ustanovení tohto VZN.

2.  Obecné zastupiteľstvo môže prenajať NB aj tomu žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v čl. II. tohto VZN. Na prijatie takéhoto uznesenia sa vyžaduje dvojtretinový súhlas všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3.  Vlastník zverejní zoznam nájomcov na informačnej tabuli obce v budove obecného úradu.

4.  Za rodinu v zmysle tohto VZN sa považuje spolužitie dvoch dospelých osôb rôzneho pohlavia.

5.  Podmienky určené týmto VZN sú nutnou súčasťou nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom a nájomcom.

6.   Toto VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 a 1x9 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 24.2.2010 uznesením č. XXXIV/20100224

7.  Toto VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 a 1x9 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom 11.3.2010.

 

 

 

                                                                                                     ..........................................

 

                                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                                         starostka obce

 

 

1) § 3 zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) § 2 zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyvesené: 25.2.2010

Zvesené: 16.3.2010

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00