Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o nakladaní s nájomnymi bytmi

-

Všeobecne   záväzné   nariadenie   obce   Bánov

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce

Bánov

o nakladaní s nájomnými bytmi

4x6 b.j. Bánov

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov, ktorým sa určuje spôsob nakladania s nájomnými bytmi pre občanov

 

            Obecné zastupiteľstvo obce Bánov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. a, a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

 

        Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len NB), postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich nájmu.

2. NB sú byty vo vlastníctve obce Bánov s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN.

3. Obec Bánov (ďalej len vlastník) bude zároveň aj správcom nájomných bytov.

 

Čl. 2

Režim nakladania so štandardnými nájomnými bytmi

 

Štandardné nájomné byty sú určené pre občanov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

  1. Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (1) neprevyšuje 3,5 násobok životného minima (2) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov počas ktorých sa príjem poberá.
  2. Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúci ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, musí byť rovný výške životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta rovnako ako v odseku 1 tohto článku.
  3. Žiadateľ je občanom Slovenskej republiky.
  4. Žiadateľ je samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo je v trvalom pracovnom pomere, toto    

      platí v čase podania žiadosti.

  1. Žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky príslušnej Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a ktorí prevyšujú hranicu príjmu podľa odseku 1, môže obecné zastupiteľstvo schváliť 10% NB žiadateľom mimo poradia pre potreby obce.

 

Čl. 3

Posudzovanie žiadostí

 

1. Podané žiadosti prerokuje komisia obecného zastupiteľstva zriadená k tomuto účelu na návrh starostky obce.

2. Komisia vyžiada a overí úplnosť nasledovných údajov predložených žiadateľom:

a) meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko žiadateľa a osôb s ním bývajúcich

b) dátum a miesto narodenia, rodinný stav a štátnu príslušnosť

c)  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania žiadateľa, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy alebo doklad, že žiadateľ je samostatne zárobkovo činnou osobou.

d) doklad o výške mesačného príjmu žiadateľa a osôb s ním bývajúcich za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom podal žiadosť.

Komisia vo vyžiadaní určí lehotu na predloženie dokladov preukazujúcich skutočnosti uvedené v tomto odseku.

3. Komisia vypracuje zoznam žiadateľov, do ktorého budú zaradení žiadatelia v poradí, v akom boli doručené ich žiadosti o NB.

4. Žiadatelia, ktorí nespĺňajú podmienky čl.2 tohto VZN, nepredložili v stanovenej lehote údaje a doklady podľa odst.2 tohto článku, uviedli nepravdivé údaje alebo údaje sfalšovali, budú vyradení zo zoznamu žiadateľov.

5. Komisia takto upravený zoznam žiadateľov predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu.            

Ak bude v zozname viac žiadateľov, ako je počet NB, obecné zastupiteľstvo schváli žiadosti žiadateľov podľa poradia, v akom boli doručené.

Ak bude v zozname menej žiadateľov, ako je počet NB, môže obecné zastupiteľstvo schváliť žiadosti aj tých žiadateľov, ktorí nespĺňajú podmienky čl.2 tohto VZN, okrem prípadu ak by žiadateľ nespĺňal

podmienku článku 2 ods. 2 tohto VZN.

6.Zo žiadateľov, ktorých žiadosti schváli obecné zastupiteľstvo, bude vypracovaný zoznam uchádzačov. Komisia písomne oznámi uchádzačom, že ich žiadosti boli schválené obecným zastupiteľstvom a zoznam uchádzačov zverejní na informačnej tabuli.

7. Uchádzač, ktorý sa nedostaví k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše, ako aj ten uchádzač, ktorý nesplní povinnosť stanovenú v čl.7.odst.1. tohto VZN, bude vyradený zo zoznamu uchádzačov. Na takto uvolnené miesto postúpi žiadateľ uvedený v zozname žiadateľov na najvyššom mieste po schválení jeho žiadosti obecným zastupiteľstvom. Ak takýto žiadateľ neexistuje, o uvolnenom mieste rozhodne obecné zastupiteľstvo.

8.Prideľovanie konkrétneho bytu sa bude robiť na základe vlastného výberu uchádzača, ktorému bol nájomný byt schválený obecným zastupiteľstvom, pričom uchádzači budú  písomne pozývaní na výber bytu v poradí v akom predložili svoju žiadosť o NB v súlade s poštovou knihou obecného úradu. Prvé pridelenie NB sa môže vykonať vyžrebovaním, pričom výmena rovnocenného bytu pred podpisom prvej nájomnej zmluvy sa môže vykonať medzi nájomcami iba so súhlasom starostky obce.

9. Pokiaľ sa uchádzač o NB nedostaví na výber bytu v stanovenom čase, o výbere bytu rozhodne starostka obce.

10. Uchádzač, s ktorým bude uzavretá nájomná zmluva, sa stáva nájomcom.

 

Čl. 4

Nájomný vzťah

 

1. a) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 3 rokov s tým, že jej platnosť môže byť rozhodnutím obecného zastupiteľstva predĺžená vždy o 3 roky.

Ak nájomca, ako aj osoby, ktoré s ním bývajú v byte si riadne plnia povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, nenarušujú pokojné bývanie ostatných nájomcov, neohrozujú bezpečnosť, neporušujú dobré mravy v dome, nepoškodzujú byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory a zariadenia v dome, má nájomca právo na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na ďalšie 3 roky a obecné zastupiteľstvo je povinné platnosť zmluvy na ďalšie obdobie predĺžiť.

b) Nájomnú zmluvu a jej zmeny a doplnky za vlastníka podpisuje štatutárny orgán obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bol nájom schválený.

2.Výšku nájomného stanoví obec Bánov v zmysle Opatrení MF SR z 26.januára 2001 č.R-1/2001 tak, že maximálna výška ročného nájomného za byt sa stanovuje vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu.

3. Nájomné za NB budú nájomcovia uhrádzať vždy 1 mesiac vopred, vždy do 25.dňa predchádzajúceho  mesiaca.

Okrem nájomného budú nájomcovia platiť aj úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu. Tieto budú splatné spolu s nájomným.

4. Nájomné za prvý mesiac nájmu spolu s úhradou za plnenia poskytované s užívaním bytu uhradia nájomcovia vopred, najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy.

5. V NB posudzovaných podľa tohto VZN nemožno:

a) prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

b) realizovať výmenu bytov.

6. Nájomca NB má nárok na bytovú náhradu podľa platných právnych predpisov.

7. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný vyprataním byt uvolniť a odovzdať vlastníkovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

8. V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného bytu neodsťahuje, správca zabezpečí vypratanie NB na náklady predmetného nájomcu.

 

Čl. 5

Priebeh nájmu

 

1. Vlastník NB dohodne s nájomcami ich samosprávu, ktorá mu zodpovedá za prevádzku spoločných priestorov.

2. Ak sa vlastník NB nedohodne s nájomníkmi na samospráve, prevádzku a údržbu spoločných priestorov zabezpečí na náklady nájomníkov.

3. Nájomca nemôže vykonávať žiadne stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu (ďalej len úpravy) v NB bez písomného súhlasu vlastníka. V prípade, že vlastník NB dovolí nájomcovi vykonať úpravy v NB, musia sa dohodnúť na spôsobe hradenia nákladov na úpravy. V prípade, ak nájomca bez súhlasu vlastníka vykoná úpravu v NB znáša náklady na jej vykonanie zo svojho a po skončení nájmu je povinný uviesť NB na svoje náklady do pôvodného stavu, ak sa s vlastníkom nedohodne inak. Ak by takouto úpravou mohla byť spôsobená škoda, je povinný nájomca úpravu na vlastné náklady odstrániť a vlastník má právo odstúpiť od zmluvy.

Vykonanie úprav v NB bez súhlasu vlastníka je dôvodom na nepredĺženie nájomnej zmluvy.

4. Nájomca nemôže NB alebo jeho časť dať do podnájmu tretej osobe bez písomného súhlasu vlastníka.

5. Nájomca nemôže v NB vykonávať podnikateľskú činnosť bez súhlasu vlastníka NB.

 

Čl. 6

Zánik nájmu

 

Nájom NB zaniká:

1. Uplynutím doby nájmu.

2. Písomnou dohodou medzi vlastníkom a nájomcom.

3. Písomnou výpoveďou nájomcu. Nájom bytu sa skončí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená vlastníkovi.

4. Vlastník môže po schválení v obecnom zastupiteľstve písomne vypovedať nájom NB, ak nájomca:

a) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu vlastníka.

b) alebo ten, kto s ním býva, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome.

c) využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome

5. Nájom bytu sa končí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

 

Čl. 7

Osobitné ustanovenia

 

1. Uchádzači schválení obecným zastupiteľstvom v zmysle čl. 3 tohto VZN musia do 15 dní od oznámenia komisie o zaradení uchádzača do zoznamu uchádzačov zložiť na účet obce vedený vo VÚB Nové Zámky, č. ú. 17125-172/0200 resp. v pokladni obecného úradu finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa 12 mesačným splátkam nájomného, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a úhrad za prípadné poškodenie bytu.

2. V prípade, že nájomca alebo osoby s ním bývajúce spôsobia neúmyselnú škodu na NB alebo jeho zariadení, ktoré patrí vlastníkovi, môže sa so súhlasom vlastníka použiť finančná záruka uvedená v ods. 1 tohto článku ( ďalej len finančná záruka ) alebo jej časť vo výške spôsobenej škody na úhradu tejto škody. V prípade úhrady škody, alebo jej časti s finančnej záruky je nájomca povinný zložiť túto finančnú záruku v pôvodnej výške, resp. doplatiť rozdiel do pôvodnej výšky najneskoršie do 30 dní od použitia tejto finančnej záruky alebo jej časti na úhradu škody. Ak nájomca nesplní túto povinnosť, je to dôvod na nepredĺženie nájomnej zmluvy. Pri skončení nájomného vzťahu vráti vlastník nájomníkovi finančnú záruku uvedenú v odseku 1 tohto článku. V prípade nedoplatkov na nájomnom, úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu, a spôsobenej škody na NB vráti vlastník nájomcovi uvedenú čiastku zníženú o dlžnú sumu resp. výšku škody.

3. NB sa budú využívať na nájom a nemôžu sa previesť do vlastníctva najmenej 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Vlastník bytu po 30-tich rokoch od kolaudácie môže rozhodnúť v súlade s podmienkami ŠFRB a smerníc MV RR SR o ďalšom naložení s bytom.

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 

1. Obec môže NB prenajať aj tomu žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v čl. 2 len ak si to vyžaduje dôležitý záujem obce. Posúdenie skutkového stavu vykoná obecné zastupiteľstvo schválením príslušného uznesenia na návrh komisie podľa čl.3 ods.1 tohto VZN.

2. Obec Bánov zverejní zoznam nájomcov na informačnej tabuli obce v budove obecného úradu.

3. Podmienky určené týmto VZN sú nutnou súčasťou nájomnej zmluvy.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Bánov dňa 9.4.2003 uznesením č. V/20030409

5.Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli , t.j. dňom 24.4.2003

 

 

 

 

 

                                                                                              ......................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

 

 

 

1) § 3 zákona NR SR č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok

2) § 2 zák. NR SR č.125/1998 Z.z. o životnom minime v zmení zákona číslo 160/1999 Z.z

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00