Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o podmienkach predaja výrobkov

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánovo podmienkach predaja výrobkov, poskytovaných služieb na trhových miestach v znení zákona č. 445/91 Zb., doplnený o zákon č. 178/98 Z.z.

 

 

Čl. 1

Oprávnenie na predaj

Na trhovisku:

1. môžu predávať

a) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

b) samostatne hospod. roľníci na základe osvedčenia v zmysle zákona č. 219/91 Zb.

c) drobnochovatelia hydiny a pestovatelia zeleniny svoje prebytky povolením vydaným obecným úradom

d) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 247/1990 Zb.

2. nesmú predávať

a) osoby mladšie ako 18 rokov

b) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie /zák. 455/91 Zb.,  zák. č. 123/92 Zb./

 

Čl. 2

Predajné dni a čas predaja

 

Predajné dni sú výlučne len v pondelok a v stredu, v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod.

 

Čl. 3

Sortiment a obmedzenie predaja

 

Na trhový predaj možno ponúknuť:

1. Tovar bez obmedzujúcich podmienok

a) priemyselný tovar

b) textilné výrobky

c) ľudovo-umelecké predmety

d) poľnohospodárske výrobky / kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdb. kry, semená/

e) sezónne ozdobné a úžitkové predmety.

2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené príslušnými zákonmi a na ich základe vydanými všeobecne záväznými predpismi stanovené podmienky:

a) ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám / v zmysle platných predpisov/

b) živé ryby, hydina

c) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečiny a výrobky z nich možno predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia

d) kozmetické, pracie a čistiace prostriedky – sa môžu predávať len na základe schváleného povolenia príslušného Slovenského testovacieho centra / SKTC/ .

3. Tovar, ktorého predaj je zakázaný na trhovisku

a) surové, kravské, kozie a ovčie mlieko

b) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho, ovčieho mlieka

c) vajcia vodnej a domácej hydiny

d) mäso zo zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat

e) všetky potraviny živočíšneho pôvodu od právnických a fyzických osôb, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané príslušným okresným orgánom veterinárnej správy

f) tabak a tabakové výrobky

g) zbrane, strelivá a výbušniny

h) pornografia

i) omamné látky

k) lieky, jedy a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie

l) lahôdkárske výrobky / výrobky studenej kuchyne /

m) cukrárenské výrobky s náplňou

n) lieh

Predaj z prívesov a nákladných áut je zakázaný / s výnimkou zemiakov na zimné uskladnenie/

 

Čl. 4

 

1.Ponúkaný tovar musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzné ustanovené alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, alebo z akosti uvádzanej predávajúcim. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí.

2.Elektrovýrobky, ktoré podliehajú schváleniu musia mať atest príslušného skúšobného orgánu /SKTC/

3.Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti.

 

Čl. 5

Podmienky predaja

 

1. Predávajúci je povinný:

a) dodržiavať podmienky predaja

b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhoviska

c) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy

d) tovar viditeľne označiť cenovkami, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi, vyplývajúcimi zo zákona č. 526/1990 Zb. a ceny správne účtovať

e) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje

f) predávať výrobky v správnej hmotnosti

g) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru

h) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku

i) tovar predávať výlučne cez registračnú pokladňu

2. Predávajúci je povinný:

a) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly

b) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť platné doklady, ktoré bude kontrolný orgán vyžadovať

 

Čl. 7

Povinnosti a práva správcu trhoviska

 

1. Správcom trhoviska je obecný úrad Bánov

a) zabezpečiť dozor nad prevádzkou trhoviska

b) spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti

c) prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok

e) kontrolovať zdravotnícke preukazy osôb predávajúcich potravinársky tovar

 

g) za porušenie povinnosti ustanovených v „ Podmienkach predaja“ zo strany predávajúceho môže správca trhoviska:

- zakázať predaj tovaru

- vylúčiť predávajúceho z predaja alebo uložiť pokutu do výšky 500,- Sk, ako i v zmysle písm. b , odst. 2, § 12 Zák. č. 178/98 Z.z.

 

Čl. 8

Riadenie trhu a kontrola predaja

 

1.Predaj a priebeh trhu riadi obecný úrad

2.V prípade zistenia, že predávajúci poruší podmienky predaja, budú tieto zistenia signalizované príslušným živnostenským oddeleniam okresných úradov.

 

 

          Trhový poriadok obce Bánov bol vypracovaný v zmysle § 7 zák. č. 274/1993 Z.z..

Bol prejednaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Bánov dňa 22. júna 1999 pod číslom uznesenia Obecného zastupiteľstva VI/990622 s účinnosťou odo dňa 14.7.1999.

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 23.6.1999

Zvesené: 14.7.1999

 

 

 

 

                                                                                                          Starostka obce

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00