Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánov

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

Obec Bánov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 

Článok 1 

Predmet nariadenia

 

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bánov ( ďalej len „obec“), okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

 

Článok 2 

Poskytovanie dotácií

 

 1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie :
 1. právnickej osobe (ďalej len žiadateľ) založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce; 
 2. inej obci a VÚC (ďalej len žiadateľ) ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území;
 3. ostatným právnickým osobám (ďalej len „žiadateľ“), fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom („žiadateľ“), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.  
 1. Dotácie z rozpočtu obce podľa odseku 1) písm.c) budú poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania  a zamestnanosti.
 2. Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.
 3. Dotácie budú poskytnuté len tým žiadateľom, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné prostredie, utvárajú podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú činnosť.

 

Článok 3 

Podmienky poskytovania dotácií

 

 1. Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, (príloha č.1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce )  podanej do podateľne obecného úradu Bánov v termíne do 31. októbra predchádzajúceho roka.

 

 1. Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané záväzky voči obci (príloha č.2 - Čestné prehlásenie žiadateľa).

 

 1. Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie, ako i  k  dodržaniu článku 3 ods. 7 tohto VZN z predchádzajúceho roka.

 

 1. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 

 1. Dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.

 

 1. Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území obce.

 

 1. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju  zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 30.11. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Bánove (príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie) 

 

 1. Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenú  dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v článku 3 ods. 7 tohto VZN.

 

 1. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona č.523/2004 Z.z. v z.n.p..

Článok 4 

Schvaľovanie dotácií

 

 1. Poskytnutie dotácie schvaľujú orgány obce takto:
  1. Starosta obce:

- do výšky 300 € žiadateľom, ktorí sú právnické osoby,

- do výšky 200 € žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby a fyzické osoby -podnikatelia.

  Starosta môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku  

  jednému žiadateľovi maximálne 1 krát.

 1. V ostatných prípadoch rozhoduje  obecné zastupiteľstvo na základe doporučení jednotlivých komisií.

 

 1. Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bánove dňa  17.2.2016 uznesením č. 17/20160217
 2. Týmto sa ruší VZN obce o dotáciách schválené uznesením č. 16/20151209 zo dňa  9.12.2015

 

 

 

V Bánove, dňa 18.2.2016

 

 

 

Vyvesené: 1.2.2016                                                   PhDr. Helena Juríková          

Zvesené: 16.2.2016                                                        starostka obce

 

 

 

 

Príloha č.1 VZN č.  /

 

Žiadosť

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Bánov v roku .................

 

 1. Žiadateľ:

 

Názov organizácie / meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa  

 

Sídlo žiadateľa (PO/FO)

 

IČO

 

DIČ

 

Právna forma

 

Tel. kontakt

 

e-mail

 

Registrácia žiadateľa : číslo, dátum, register

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)

 

Adresa bydliska štatutárneho zástupcu

 

Tel. kontakt štatutárneho zástupcu

 

e-mail štatutárneho zástupcu

 

Bankové spojenie:  číslo účtu, názov banky

 

 

 1. Projekt

 

Názov podujatia/akcie

 

Cieľ akcie

 

Cieľová skupina

 

Termín, čas a miesto konania

(časové trvanie akcie)

 

Predpokladaný počet zúčastnených na podujatí/akcii ...

 

Autor projektu

 

Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia

 

Zodpovedná osoba usporiadateľa,

Meno a priezvisko, adresa, tel. číslo

 

Druh výdavkov, na ktoré žiadateľ použije dotáciu z rozpočtu obce (rozpis výdavkov)

 

Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov (názov poskytovateľa, suma dotácie)

 

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov (uviesť z akých príjmov)

 

Navrhovaná forma prezentácie obce (napr. letáky, tlač, fotografie, internet ....

 

Charakter podujatia (obecný, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)

 

 

 

 1. Dotácia

 

Požadovaná suma dotácie z rozpočtu obce  na realizovaný projekt

 

 

 

 

 1. Význam projektu

 

Význam podujatia/akcie pre obec

 

 

 

  Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.

 

 

  V zmysle zákona č.42//2002 Zúz. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním

  a sprístupnením uvedených údajov.

 

 

 

  Dátum___________________________                    ________________________________

                                                                                         podpis štatutárneho orgánu a pečiatka

 

 

Prílohy k žiadosti:    

 1. Doklad o právnej subjektivite (doklad o pridelení IČO), príp. aj  zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy ....
 2. Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský register, register vedený štatistickým úradom SR, )
 3. Doklad, ktorým sa  preukazuje oprávnenie konať v mene organizácie,  ak to nevyplýva priamo z dokladu o právnej subjektivite
 4. Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce

 

(Žiadateľ predloží predkladané doklady uvedené v bode 1. až 3. ako  originál + kópia. Zamestnanec poverený prijatím žiadosti potvrdí svojím podpisom zhodnosť originálu s kópiou a originál dokladu vráti žiadateľovi dotácie.) 

 

Príloha č.2 VZN č.  /

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA

o dotáciu z rozpočtu obce

 

 

Meno a  priezvisko...................................................................................

 

svojím podpisom ako žiadateľ alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce  čestne prehlasujem, že žiadateľ dotácie  – názov:

 

....................................................................................................................................................

 

nemá

 

nesplatené záväzky po lehote splatnosti voči obci .................... a voči organizáciám zriadeným alebo založeným obcou.

 

Čestne prehlasujem, pre potreby obce .......... za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané doklady aktuálne ku dňu podania žiadosti.

 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení.

 

 

 

V ..............................  dňa …………………

 

Podpis a pečiatka

          

 

 

Overenie, že žiadateľ nemá záväzky voči obci:

za daňové oddelenie  OcÚ – dátum a podpis: .............................................................................

 

 

Príloha č.3 VZN č.  /

 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku 201X.

 

 

Poskytovateľ :

Žiadateľ :

Názov organizácie :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

DIČ :

 

Názov projektu ( účel použitia ) :

 

......................................................................................................................................................

 

 

Termín konania : ..........................................

 

Dátum poskytnutej -

čerpanej dotácie

Číslo:

- bank.výpisu - pokl. dokl.

- účtov.dokl.

Dotácia  - poskytnutá

- čerpaná

 

Text - poznámky

Poskytnutá dotácia z rozpočtu obce v roku 201X

Použitá

dotácia z rozpočtu obce v roku 201X

Rozdiel

v €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval :

Dátum :

                                                                                                  .......................................................

Meno a priezvisko štat.zástupcu

Poznámka : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum vloženia: 18. 2. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2016 0:00