Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Bánov

-

VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území

obce Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), písm. i) a písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bánov.

Prvá časť

 Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkárňach určených k podnikateľskej činnosti subjektov oprávnených na podnikanie na území obce Bánov.

 

Čl. 2

Základné pojmy 

(1)   Prevádzkarňou je nebytový priestor, predajné zariadenie príp. pozemok, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu.[1]

(2)    Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j. v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.

(3)    Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu[2].

(4)     Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

(5)   Deň na účely tohto VZN trvá od 6.00 do 18.00 hod., večer na účely tohto VZN trvá od 18.00 do 22.00 hod. a noc na účely tohto VZN trvá od 22.00 do 6.00 hod.

(6)       Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.

(7)    Za opodstatnenú sťažnosť pre účely tohto VZN sa považuje taká sťažnosť, ktorej prešetrením bolo preukázateľne zistené porušenie zákona, právnych predpisov v súvislosti s obmedzením alebo neuznaním práva a oprávneného záujmu sťažovateľa alebo iný nesprávny postup voči sťažovateľovi aj vtedy, ak sa takéto porušenie preukázalo aspoň v jednom z viacerých bodov sťažnosti alebo sa zistili konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si vyžiadalo zásah verejnej správy.

Neopodstatnená sťažnosť je taká sťažnosť, pri ktorej sa nepotvrdili avizované nedostatky ani porušenia zákonov či právnych predpisov ani v jednom bode sťažnosti.

(8)    Neverejnou - uzavretou akciou sa pre účely tohto VZN rozumie akcia, ktorej návštevníci sú individuálne určení a teda akcia nie je verejnosti prístupná, tzn. akcie na pozvánky, rodinné akcie (jubileá, kary, svadby a pod.) a firemné akcie (firemné dni, výročné konferencie a pod.).

(9)   Verejné kultúrne podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov sú koncert, hudobná a tanečná produkcia, tanečná zábava a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, ktoré môžu byť poriadané len v rámci stanoveného prevádzkového času s týmito výnimkami:

-  akcie poriadané obcou Bánov alebo v spolupráci s obcou Bánov,

-  akcie poriadané 26. decembra a 31.decembra (Silvester)[3].

Čl. 3

Oznamovacia povinnosť

(1)    Podnikateľ v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v zmysle neskorších predpisov oznamuje Obci Bánov, ako spravodajskej jednotke údaj pre štatistické zisťovanie podnikateľskej činnosti na území obce Bánov.

(2)    Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

a)      obchodné meno, zapísané v obchodnom registri, živnostenskom registri, alebo inom osobitnom registri

b)      sídlo

c)      názov a adresa prevádzkárne

d)      dátum začatia činnosti prevádzkárne

e)      predmet podnikateľskej činnosti

f)       čas predaja a prevádzkový čas prevádzkárne

g)      vyhlásenie podnikateľa o rozlohovej kapacite prevádzkárne služieb, v ktorom uvedie plochu prevádzkárne v m2, slúžiacu verejnosti aj údaj o kapacite prevádzkárne, týkajúcej sa počtu osôb

(3)    Oznámenie je podnikateľ spolu s prílohami povinný podať písomne najneskôr v deň začatia prevádzkovania žiadosti príslušnej prevádzkárni

(4)    Prílohou oznámenia je:

a)      oprávnenie na podnikateľskú činnosť

b)      List vlastníctva, nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, prípadne pozemku, s uvedením predmetu podnikateľskej činnosti; v prípade, ak spoluvlastníkmi sú ďalší spoluvlastníci, je potrebné doložiť ich overený súhlas

c)      Iný doklad povoľujúci vykonávať podnikateľskú činnosť v predmetnom objekte resp. pozemku

5) V prípade, ak podané písomné oznámenie nebude úplné, Obec Bánov vyzve podnikateľa k doplneniu jeho oznámenia. Podnikateľ je povinný do 10 kalendárnych dní doplniť svoje oznámenie v súlade s doručenou výzvou Obce Bánov. Ak tak neučiní, bude sa to považovať za porušenie VZN.

(5)    6) Podnikateľ je povinný Obci Bánov oznamovať každú zmenu prevádzkového času, a to v lehote do 3 dní odo dňa vzniku zmeny a ukončenie prenájmu  do 10 kalendárnych dní.

Druhá časť

Čl. 4

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb

 

(1)         Všeobecná prevádzková doba v prevádzkárňach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkárňach poskytujúcich služby je určená časom medzi 06:00 hod. a 22:00 hod.

(2)    Prevádzková doba v prevádzkárňach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín a v predajniach potravín je určená časom v medzi 05:00 hod. a 21:00 hod. s podmienkou, že Obec Bánov neeviduje opodstatnenú sťažnosť[4] obyvateľov na obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie životného prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne.

(3)      Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných        priamo       hráčmi, telekomunikačnými       zariadeniami

a videohrami je určená časom medzi 08:00 hod. a 22:00 hod.

(4)        Prevádzková doba v prevádzkárňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania a v obchodných domoch typu supermarket  je časovo neobmedzená.

(5)   V prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami určenými na bývanie a v prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sa priamo nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie, je prevádzková doba určená časom medzi 06:00 hod. a 22:00 hod.

(6)    V prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré nie sú priamo priľahlé so stavbami určenými na bývanie alebo v prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sa priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie, je prevádzková doba určená časom medzi 05:00 hod. a 24:00 hod. s podmienkou, že Obec Bánov neeviduje opodstatnenú sťažnosť1 na činnosť prevádzkarne za obdobie posledných šiestich mesiacov.

(7)  Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej - uzavretej spoločenskej akcie ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne mestu najneskôr dva pracovné dni pred konaním akcie4.

(8)   Prevádzková doba exteriérových sedení zriaďovaných a prevádzkovaných na území obce Bánov na verejných priestranstvách a na súkromných pozemkoch, patriacich k prevádzkovej jednotke, sa stanovuje v časovom rozmedzí od 08:00 hod do max. 23:00 hod v prípade prevádzkarní podľa ods. 6.

(9)   Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarniach sú podnikatelia povinní dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN obce Bánov, ktoré súvisia s činnosťou prevádzkarne, pričom ide najmä o povinnosť dodržiavať určený prevádzkový čas a prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa po určenom prevádzkovom čase nezdržiavali hostia v prevádzkových miestnostiach a v prevádzkarni.

 

Čl. 5

Skrátenie prevádzkovej doby

1)     Prevádzkový čas, určený podľa ustanovenia článku 4 tohto VZN sa skracuje ak:

a)    vplyvom činnosti prevádzky dochádza k preukázanému porušovaniu verejného poriadku

b)      dochádza k rušeniu nočného kľudu

c)     činnosťou prevádzky dochádza k preukázateľnému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany zdravia ľudí a mládeže

  Podnet na skrátenie času predaja/prevádzky môže podať každý, kto sa o dôvode na skrátenie dozvedel.

2)    V prípadoch, uvedených v čl. 5, ods. 1) tohto VZN Obec Bánov písomne vyzve podnikateľa na vykonanie nápravy, pričom určí lehotu a spôsob nápravy. V prípade, že podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu,  predĺžená prevádzková doba sa skracuje o 3 hodiny,  a to na dobu 6 mesiacov.

3)    Podnikateľ je povinný dodržiavať skrátený prevádzkový čas odo dňa doručenia Oznámenia o skrátení pracovného času, vydaného Obcou Bánov.

4)    Po uplynutí lehoty, uvedenej v ustanovení čl. 5, ods. 2,3) tohto VZN, platí pre podnikateľa prevádzková doba, ustanovená pred skrátením prevádzkového času, za predpokladu, že počas skrátenej prevádzkovej doby opakovanie nenastala niektorá so skutočností, uvedených v čl. 5, ods. 1) tohto VZN.

5)    Ak počas plynutia skrátenej prevádzkovej doby opakovane nastane niektorá so skutočností, uvedených v čl. 5, ods. 1) tohto VZN, platí pre podnikateľa skrátená prevádzková doba.

 

Čl. 6

Kontrolná činnosť

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Bánov vykonávajú:

d)    Starosta obce,

e)    Obecný úrad v Bánove - poverení zamestnanci,

f)     Hlavný kontrolór,

g)    poslanci obecného zastupiteľstva obce Bánov v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 7

Sankčné opatrenia

Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia ustanovení tohto VZN, najmä v prípade opakovaného nedodržiavania určeného prevádzkového času, môže starosta obce Bánov uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 6638 Eur podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 8

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

(1)  Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na území obce Bánov, s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov.[5]

(2)   Podnikatelia (prevádzkovatelia prevádzkární), ktorým bola prevádzková doba určená podľa doterajších predpisov, do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto VZN ohlásia Obci Bánov určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkárne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.

(3)  V prípade, že počas prechodnej doby podnikateľ (prevádzkovateľ) neohlási obci určenie prevádzkovej doby podľa ods. 1) tohto článku, Obec Bánov vydá pre prevádzku oznámenie o určení prevádzkovej doby z úradnej povinnosti a to v rozsahu prevádzkovej doby platnej pre prevádzku do tohto času, v prípade potreby zosúladenú s ustanoveniami tohto VZN o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb.

 

Čl. 9

 Účinnosť

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánov bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánove pod č. 10/20111019 zo dňa 19.10.2011

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho uverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu Bánov.

 

 

PhDr. Helena Juríková

       Starostka obce

 

 

 

Vyvesené dňa 20.10.2011

Zvesené dňa 7.11.2011

 

[1]Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

[2]§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

[3]Pri splnení povinnosti ustanovených v zákone č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

4 § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[5] napr. ust. § 68a zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch, § 79 ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Dátum vloženia: 7. 12. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2011 0:00