Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk.

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk

          Obec Bánov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v y d á v a

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BÁNOV

O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBÍSK

za účelom zabezpečenia vnútornej organizácie pohrebísk, ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých a ich pozostalých

 

Čl. I.

Ú V O D N É U S T A N O V E N I E

 

1/ Pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súlade s osobitnými predpismi. Obec Bánov má zriadené dve obecné pohrebiská. Jedno na Štefánikovej ulici a druhé na Školskej ulici, v ktorom sa v súčasnej dobe nepochováva až do odvolania Obecného zastupiteľstva.

2/ Pohrebisko na ulici Štefánikovej slúži na pochovávanie občanov obce Bánov. Na pochovávanie občanov iných obci je potrebný súhlas obce.

3/ Prevádzkovateľom obecných pohrebísk je obec Bánov (ďalej len prevádzkovateľ). Správu pohrebísk obec zabezpečuje prostredníctvom svojho zamestnanca – správcu pohrebísk (ďalej len správca), ktorý vedie evidenciu hrobových miest, prideľuje hrobové miesta, stará sa o vzhľad pohrebiska, povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu. Ďalej udržiava zariadenie v dome smútku a zabezpečuje vývoz odpadkov z pohrebísk. Pripravuje Dom smútku k smútočnému obradu.

4/ Cenník služieb prevádzkovateľa je uvedený v prílohe č.1 tohto VZN.

5/ Týmto VZN sa riadia všetky fyzické a právnické osoby poskytujúce cintorínske, pohrebné a iné služby v zmysle platných predpisov (živnostenský zákon) nájomcovia hrobových miest, návštevníci, ako i všetci ostatní, ktorí vstupujú do areálu pohrebiska.

6/ Obecné pohrebiská sú pietnym a sakrálnym miestom.

 

Čl. II.

ZÁSADY, PODMIENKY A NÁJOM HROBOVÝCH MIEST

 

1/ Záujemcovia o nájom hrobového miesta podajú žiadosť u prevádzkovateľa (na obecnom úrade) . Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V nájomnej zmluve sa lokalizuje hrobové miesto a zároveň sa určia technické podmienky.

2/ Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

3/ Nájomníkom môže byť fyzická aj právnická osoba. Prípady osobitného zreteľa rieši správca.

4/ Nájomné za nájom hrobového miesta sa platí vopred, minimálne na 10 rokov.

Nájom je stanovený:

- hrobové miesto dospelý 20,-Sk na jeden rok

- dvoj hrob dospelý 40,-Sk na jeden rok

- hrobové miesto dieťa do 10 r, 10,-Sk na jeden rok

- kolumbárium pre urnu 10,- Sk na jeden rok

- hrobka 100,- Sk na jeden rok

5/ Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

 

 

 

Čl. III.

POCHOVÁVANIE, STAROSTLIVOSŤ O HROBY, TLECIA DOBA

 

1/ Právnické, alebo fyzické osoby oprávnené vykonávať pohrebné služby na pohrebisku sú povinné ohlásiť každú svoju činnosť správcovi a vykonať ju len po vzájomnej dohode.

2/ Prevoz mŕtveho, umiestnenie do chladiarenského boxu a pochovávanie môže vykonávať len právnická, alebo fyzická osoba, ktorá má na vykonávanie takejto činnosti povolenie v zmysle platných právnych predpisov. Pri realizácii týchto činnosti musí dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, a rešpektovať pokyny a technické podmienky určené týmto prevádzkovým poriadkom.

3/ Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.

4/ Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia. Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise. (§ 115 Trestného poriadku)

5/ Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, vonkajší rozmer vrátane obruby hrobu môže byť maximálne 1 x 2,4 m. Hĺbka pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m a vonkajší rozmer vrátane obruby môže byť maximálne 0,6 x 1,6 m.

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu, zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m

e) zásahy do hrobového miesta, vykonávanie stavebných úprav, nie je možné uskutočniť bez odsúhlasenia správcom ( nie je potrebný súhlas stavebného úradu)

6/ Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

7/ Hrobové miesto na uloženie urny s popolom zosnulého je možno urobiť do jestvujúceho hrobu príbuzných, alebo urobiť na pohrebisku v určenom priestore o veľkosti vonkajších rozmerov 0,5 x 1 m.

8/ Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. Vonkajšie rozmery hrobky môžu byť maximálne 2,5 x 3 m vrátane obruby.

9/ Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.

10/ Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

11/ Ľudské ostatky musia byť uložené najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je minimálne 10 rokov.

12/ Prekladanie ostatkov po uplynutí tlecej doby je možné len podľa pokynov a súhlasu správcu pohrebiska.

Čl. IV.

EXHUMÁCIA

 

1/ Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

a) orgánov činných v trestnom konaní

b) obstarávateľa pohrebu alebo

c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

2/ Žiadosť podľa odseku 1, musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom, kde budú ľudské ostatky uložené.

3/ Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 

Čl. V.

VÝPOVEĎ NÁJOMNEJ ZMLUVY

 

1/ Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

 

2/ Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1, písmeno a) a b) musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

 

3/ Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť nájomcu vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom,

a) keď sa má hrobové miesto zrušiť

b) keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.

Ak mu nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu v mieste obvyklom na pohrebisku.

 

4/ Ak prevádzkovateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1, písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie 1 rok odo dňa odkedy nebolo zaplatené nájomné.

Prevádzkovateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do 1 roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty, ho prevádzkovateľ predá na dražbe. ( Zákon č. 527/2002 Z.z.)

 

5/ Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o 5 ročné uloženie počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ predá na dražbe.

 

6/ Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. (zák.č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.)

 

Čl. VI.

EVIDENCIA POHREBISKA

 

1/ Evidencia hrobových miest musí obsahovať:

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,

b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,

c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou

e) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,

f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,

g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.

2/ Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

b) zrušení pohrebiska,

c) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob.

 

Čl. VII.

OTVÁRACIA DOBA A SPRÁVANIE SA NA POHREBISKÁCH

 

1/ Otváracia doba pohrebísk je :

a) od 16.4. do 15.11. od 8.00 hod. do 21.00 hod.

b) od 16.11. do 15.4. od 8.00 hod. do 17.00 hod.

2/ Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská povolený len v sprievode osôb starších ako 18 rokov.

3/ Do areálu pohrebiska je zakázané vodiť psov, robiť hluk, šliapať po hroboch, kvetinových záhonoch.

4/ Na pohrebisku je zakázané odhadzovať odpadky mimo vyhradené miesta, odcudzovať kvety a ozdobné predmety z hrobov, a akýmkoľvek spôsobom rušiť pietu tohto miesta.

5/ Spôsob nakladania s odpadmi na pohrebisku sa vykonáva zmysle zák.č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

6/ Pietne pálenie na pohrebiskách je možné len na miestach na to určených prevádzkovateľom a na hrobových miestach.

7/ Do areálu pohrebísk je zákaz vjazdu motorovým vozidlám, výnimku tvoria vozidlá zabezpečujúce prevoz mŕtvych, vozidlá pohrebných služieb, vozidlá účastníkov zabezpečujúcich pohrebný akt. Vjazd nákladných vozidiel zabezpečujúcich stavebnú úpravu hrobov, hrobiek je možný len po dohode so správcom.

 

Čl. VIII.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

 

1/ Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované

a) za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené,

b) jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu,

c) tri roky od 1.11.2005, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo im možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu,

d) päť rokov od 1.11.2005, ak osoba alebo osoby, ktoré majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto hrobového miesta nie je známy.

2/ Prevádzkovateľ je povinný poslať osobám, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. b), návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta.

 

Čl. IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

1/ Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonáva prednosta obecného úradu, hlavný kontrolór obce a príslušné orgány štátnej správy.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením OZ č. XXXIX/20060426 zo dňa 26.4.2006. Ruší sa VZN obce na prevádzku pohrebiska schváleného OZ uznesením č. XXVI/02 zo dňa 24.4.2002. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom zverejnenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ........................................

PhDr. Helena Juríková

     starostka obce

 

 

 

 

 

 

Vyvesené : 28.4.2006

 

Zvesené: 29.5.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 1

K VZN OBCE BÁNOV O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBÍSK

 

 

Cenník služieb:

 

Zameranie hrobu                                                                  100,- Sk

Zameranie hrobky                                                                 100,- Sk

Zameranie kolumbária pre urnu                                            100,- Sk

Použitie chladiaceho boxu na l deň                                      100,- Sk

Obradná sála na 1 obrad                                                       500,- Sk

Likvidácia kvetov a vencov                                                  100,- Sk

 

Poplatky za tieto služby sa vyplácajú u pokladníčky na Obecnom úrade v

Bánove do 5 dní po uskutočnení pohrebu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B  E C                                                  B Á N O V

Ul. Hviezdoslavova 34, 941 01 B á n o v , tel. fax.: 035/6571 142 e-mail: oubanov@banov.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

ŽIADOSŤ O NÁJOM HROBOVÉHO MIESTA

(vyplňuje sa 2 x , z toho 1 x si ponechá žiadateľ, 1 x obec)

 

 

Jednohrob, dvojhrob, jednohrob dieťaťa, kolumbárium pre urnu, hrobka,

 

 

Identifikačné údaje žiadateľa:

 

Meno:.................................................................

 

Priezvisko:..........................................................

 

Adresa trvalého bydliska:...........................................................................................................

 

Rodné číslo/IČO:................................................

 

Telefón: .............................................................

 

 

Identifikačné údaje zosnulého:

 

Meno: ..............................................................

 

Priezvisko: ......................................................

 

Dátum nar./rod.číslo: .......................................

 

Dátum úmrtia: .................................................

 

Dátum uloženia ľudských pozostatkov: .......................................

 

Záznam o nebezpečnej chorobe:..................................................

 

Kto vykonal smútočný obrad: .....................................................

 

Kto zabezpečil pohrebné služby: .................................................

 

 

 

 

Dátum:.................................. Podpis žiadateľa: ....................................

 

 

Vyplní obec

 

Číslo hrobového miesta:...................................

 

Hĺbka uložených pozostatkov: ........................

 
Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 11. 2023 11:46