Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o určení školského obvodu ZŠ pre územie obce Bánov

-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánov

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce B á n o v  na základe ust. § 6 odst. Zák. č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení, na základe ust.  Zákona č. 596/2003 Z.z. § 8 ods.1 a následné §  citovaného zákona

                vydáva  pre  katastrálne  územie  obce  Bánov

a katastrálne územie obce Malá Kesa     t  o  t  o    

 

 

všeobecné záväzné nariadenie

 

 

o určení  školského obvodu  základnej  školy

pre  územie  obce  Bánov   

 

 

Čl. I.

Školský obvod pre katastrálne územie obce Bánov a pre katastrálne územie  Malá Kesa  je   ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  Bánov,  ul.Kpt.Nálepku č.43, 941 01 Bánov.

 

 

Čl. II.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v  základnej škole v  školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.

 

 

Čl. III.

Ďalšie organizačné pokyny vyplývajúce s ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z.   sú schválené uznesením Obecného zastupiteľstva .

 

Čl. IV.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce B á n o v  sa  uznieslo Obecné zastupiteľstvo   B á n o v,  dňa 25. 2. 2004.

       

       Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť' dňom  l5. 3. 2004.

 

 

 

            V Bánove, dňa 25. 2. 2004                              

 

PhDr.Helena Juríková

      starostka obce

 

            VZN zverejnené: 26. 2. 2004 

            VZN  účinné od : 15. 3. 2004

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00