Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 1

-

ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BÁNOV

Zmeny a doplnky č.1/2012

 

            Obecné zastupiteľstvo Bánov sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

 

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1/         Územný plán obce Bánov – vypracovaný pre územie obce Bánov je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. XXXII/20050509 z 9.5.2005.

2/         Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Bánov, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

 

Čl. 2

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BÁNOV ZaD č.1

okrem čl. 11. Zoznam verejnoprospešných stavieb bod 17 

viď príloha

 

Čl. 3

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1/         Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

2/         Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

3/         Schválený územný plán obce  je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Bánov, na stavebnom úrade, a na Krajskom stavebnom  úrade v Nitre.

4/         Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO  schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5/         Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

6/        Toto nariadenie bolo schválené uznesením OZ pod číslom   2/20120626 zo dňa 26.06.2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli obce, t. j. dňom 12.07.2012

 

 

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

    starostka obce

 

Vyvesené:       27.06.2012

Zvesené:         12.07.2012

PRÍLOHA-ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BÁNOV.pdf

Dátum vloženia: 14. 6. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 6. 2012 0:00