Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o zmene a doplneni VZN o poskytovani socialnych sluzieb

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov  č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a  úhradách  za  poskytované služby v platnom znení

                       

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“)

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov č.3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v platnom znení.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v platnom znení schválené OZ Bánov dňa 21.04.2010  sa mení a dopĺňa  nasledovne:

 

 V  čl. II             Sociálne služby   bod 2 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným textom:    

Obec Bánov poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:

 

a)     opatrovateľskú službu

b)     príspevok na stravovanie a donáška stravy

c)      základné sociálne poradenstvo

 

V Čl. III   Úhrada za sociálne služby text   bod  1.1.7   sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným textom:

 

 Výška úhrady za hodinu opatrovateľskej služby sa určuje vo výške 0.50 €.

 

V Čl. III. bod 1.4 sa ruší.

 

V článku III. v bode    2.2.1   sa prvá veta vypúšťa a nahrádza sa novou:

 

Obec prispieva na jeden obed sumou 0,33 € občanovi s trvalým pobytom v Bánove, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. Zvyšný rozdiel hradí občan.

 

V článku III. bod 2.2.2. sa vypúšťa a nový bod 2.2.2. znie:

 

Obec zabezpečí donášku stravy bezodplatne a určí jej dodávateľa.

 

 

  1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v platnom znení bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 8.6.2011 uznesením číslo 10/20110608 na IV. riadnom zasadnutí OZ.

 

  1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v platnom znení nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom 24.06.2011

 

 

 

 

 

 

                                                                           ______________________

                                                                               PhDr. Helena Juríková

                                                                                      starostka obce

 

 

 

 

 

Vyvesené: 09.06.2011

Zvesené:   24.06.2011

Dátum vloženia: 30. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 5. 2011 0:00