Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení VZN o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6b.j. a 1x9 b.j.

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení      Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov
o nakladaní s nájomnými bytmi 1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j.
Obecné zastupiteľstvo obce Bánov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. a/ a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                                                      v y d á v a


Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1 x 6 b. j.  a 1 x 9 b. j.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j.  schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bánov dňa 24.2.2010, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11.3.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa nasledovne:

A) V Čl. II. bod 1. písmeno c) sa za slovom Žiadateľ vypúšťajú slová: je v čase podania žiadosti.
B)  V Čl. III. bod 3. sa vypúšťa a nový bod 3. znie:
3.  Podané žiadosti prerokuje komisia zriadená k tomuto účelu starostkou obce (ďalej len komisia), ktorá vyhlási aj lehotu na predkladanie žiadostí a dokladov.

C)  V Čl. IV. sa vypúšťajú body 2. až 8. a nové body 2. až 10. znejú:

2.  Na uvoľnené NB sa zostavujú poradovníky uchádzačov o NB podľa druhu (izbovosti) NB. Poradovníky zostaví komisia zriadená podľa Čl. III. bod 3.  VZN zo žiadateľov – fyzických osôb, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v Čl. II. VZN. Komisia zostaví poradovníky podľa časového poradia zaevidovania žiadosti vlastníkom. Komisia overí úplnosť a pravdivosť údajov z predložených dokladov a či uchádzač spĺňa podmienky uvedené v Čl. II. VZN. Uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky podľa Čl. II. VZN alebo nepredložil doklady s požadovanými údajmi alebo uviedol nepravdivé údaje alebo predložil falošné doklady  nezaradí komisia do poradovníka a oznámi mu to najneskôr do 5 dní.

3. V prípade uvoľnenia NB, komisia overí, či uchádzač zaradený prvý v poradí v poradovníku spĺňa  podmienky uvedené v Čl. II. VZN. Ak je uchádzač uvedený vo viacerých poradovníkoch podľa druhu NB na prvom mieste a uvoľní sa viac druhov NB, vyzve komisia v lehote nie kratšej ako 5 dní uchádzača aby oznámil o ktorý z uvoľnených NB má záujem. Ak uchádzač svoju voľbu v stanovenej lehote neoznámi, bude komisia overovať spĺňanie
                                                                   

- 2 -

podmienok v poradovníku s NB s menším počtom izieb, ak je vo všetkých troch poradovníkoch s najmenším počtom izieb.
Komisia nemusí overovať splnenie podmienok uchádzačom v prípade, že medzi zaradením uchádzača do poradovníka podľa bodu 2. tohto článku tohto VZN a uvoľnením NB neprešlo dlhšie obdobie ako tri mesiace, ak bol uchádzač zapísaný do poradovníka v  tom istom  kalendárnom roku ako prišlo k uvoľneniu NB. V takomto prípade – zapísania uchádzača do poradovníka v tom istom kalendárnom roku ako prišlo k uvoľneniu NB - nemusí komisia požadovať od uchádzača doklad podľa Čl. III. bod 2. prvá odrážka VZN ani v prípade, že medzi zaradením uchádzača do poradovníka a uvoľnením NB prešli viac ako tri mesiace .

4. K overeniu podmienok komisia bude požadovať od uchádzača predloženie dokladov, ktoré splnenie podmienok potvrdzujú, minimálne v rozsahu dokladov uvedených v Čl. III. bod 2.  VZN s výnimkami uvedenými v bode 3. tohto článku tohto VZN. Komisia overí úplnosť a pravdivosť údajov z predložených dokladov a či uchádzač spĺňa podmienky uvedené v Čl. II. VZN. Uchádzača, ktorý už nespĺňa podmienky podľa Čl. II. VZN alebo nepredložil v stanovenej lehote doklady s požadovanými údajmi alebo uviedol nepravdivé údaje alebo predložil falošné doklady  vyradí komisia z poradovníka a oznámi to najneskôr do 5 dní uchádzačovi. Takýto uchádzač  môže požiadať o nový zápis do poradovníka až po uplynutí 12 mesiacov od vyradenia z poradovníka.

5.  Následne komisia overí splnenie podmienok postupom podľa bodu 4. tohto článku tohto VZN u uchádzača druhého v poradí v poradovníku. Ak ani tento nespĺňa stanovené podmienky komisia pokračuje v overovaní splnenia podmienok u ďalších uchádzačov podľa poradia v poradovníku až  kým  nebude toľko uchádzačov spĺňajúcich podmienky ako je uvoľnených NB.

6.  V prípade, že by v poradovníku nebolo toľko uchádzačov koľko je uvoľnených NB resp. by počet uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky  bolo menej ako uvoľnených NB, zverejní predseda komisie túto skutočnosť na úradnej tabuli obce s  výzvou pre prípadných záujemcov aby požiadali o zaradenie do poradovníka. Zároveň s výzvou zverejní aj  podmienky, ktoré musí záujemca spĺňať a doklady, ktoré musí na ich preukázanie predložiť.

7.  Ak ani noví záujemcovia nebudú spĺňať podmienky môže byť prenajatý NB aj záujemcovi, ktorý nespĺňa podmienky, prednostne uchádzačovi, ktorý bol zapísaný v poradovníku podľa poradia a už nespĺňa podmienky na pridelenie NB a potom ostatným uchádzačom podľa poradia žiadosti. O prenájme bytu takémuto uchádzačovi rozhoduje Obecné zastupiteľstvo podľa Čl. IX. VZN.  

8. . Ak uchádzač splní podmienky na pridelenie uvoľneného NB oznámi predseda komisie v lehote do 5 dní od zasadnutia komisie, na ktorom boli podmienky skúmané, že mu vzniklo právo na uzavretie nájomnej zmluvy na uvoľnený NB. Ak sa uvoľní viac NB toho istého druhu vo vyššie uvedenom oznámení vyzve komisia uchádzača prvého v poradí, aby oznámil o ktorý z uvoľnených NB  má záujem. Ak uchádzač svoju voľbu v stanovenej lehote neoznámi, rozhodne  komisia. Ostatným uchádzačom uvedeným v poradovníku NB rovnakého druhu zašle predseda komisie oznámenie v lehote do 5 dní od oznámenia voľby uchádzačom v prvom poradí alebo po márnom uplynutí lehoty. Predseda komisie zároveň  

                                                       
                                                                         - 3 -

uverejní meno uchádzača na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. V prípade  podľa bodu 7. tohto článku tohto VZN zverejní meno uchádzača obecný úrad.

9. Uchádzač, ktorému vzniklo právo na uzavretie nájomnej zmluvy bude vyradený z poradovníkov na všetky druhy NB.  

10. Uchádzač, ktorému vzniklo právo na uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu 7. a 8. tohto článku tohto VZN je povinný do 15 dní od vyzvania vlastníka splniť povinnosť stanovenú v Čl. VIII. bod 1. VZN. V prípade, že túto povinnosť nesplní,  márnym uplynutím uvedenej lehoty mu právo na uzavretie nájomnej zmluvy zaniká a na uvoľnený NB bude vybratý uchádzač postupom podľa bodu 4. a 5. tohto článku tohto VZN.   

D)  Záujemcovia – fyzické osoby, ktorí chcú byť zaradení do poradovníka na uvoľnené NB môžu podávať žiadosti, ktoré musia obsahovať náležitosti uvedené v Čl. III. bod 1. VZN a priložiť doklady podľa Čl. III. bod 2. VZN, ktorými preukážu splnenie podmienok uvedených v Čl. II. VZN, odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tohto VZN.
Žiadosti sa budú evidovať podľa času prijatia žiadosti vlastníkom, pričom pri evidovaní žiadostí sa uvedie nielen deň, mesiac a rok prijatia žiadosti, ale i hodina aj minúta jej prijatia. Žiadosť je možné  odovzdať len osobne do podateľne obecného úradu.

E) Pokiaľ sa v tomto všeobecne záväznom nariadení uvádza článok prípadne bod a písmeno nejakého znenia bez označenia tohto VZN napr. Čl. III. bod 1. VZN má sa na mysli pôvodné ustanovenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b. j.  a 1x9 b. j.  Ak sa uvádza odvolávka na VZN so slovom tohto teda tohto VZN má sa na mysli Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b. j.  a 1x9 b. j.

F) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b. j.  a 1x9 b. j. bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.2.2012 uznesením č. 4/20120215
                                                       
G)  Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b. j.  a 1x9 b. j. nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce t.j. dňom 1.3.2012.
        PhDr. Helena Juríková
           starostka obce

Dátum vloženia: 1. 2. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 2. 2012 0:00