KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 627
TÝŽDEŇ: 2552
CELKOM: 1029163

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN obce Bánov č.2 o zmene a doplnení VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

Typ: ostatné
-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov
                   o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. a/ a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                      v y d á v a


Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bánov dňa 9.4.2003, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24.4.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa nasledovne:

A)  V Čl. 3 bod 1. sa vypúšťa a nový bod 1. znie:
1.  Podané žiadosti prerokuje komisia zriadená k tomuto účelu starostkou obce (ďalej len komisia).

B)  V Čl. 3a sa vypúšťajú body 2. až 8. a nové body 2. až 10. znejú:

2.  Na uvoľnené NB sa zostavuje poradovník uchádzačov o NB. Poradovník zostaví komisia zriadená podľa Čl. 3 bod 1. VZN zo žiadateľov – fyzických osôb, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v Čl. 2 VZN. Komisia zostaví poradovník podľa časového poradia zaevidovania žiadosti vlastníkom. Komisia overí úplnosť a pravdivosť údajov z predložených dokladov a či uchádzač spĺňa podmienky uvedené v Čl. 2 VZN. Uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky podľa Čl. 2 VZN alebo nepredložil doklady s požadovanými údajmi alebo uviedol nepravdivé údaje alebo predložil falošné doklady  nezaradí komisia do poradovníka a oznámi mu to najneskôr do 5 dní.

3. V prípade uvoľnenia NB, komisia overí, či uchádzač zaradený prvý v poradí v poradovníku spĺňa  podmienky uvedené v Čl. 2  VZN.
Komisia nemusí overovať splnenie podmienok uchádzačom v prípade, že medzi zaradením uchádzača do poradovníka podľa bodu 2. tohto článku tohto VZN a uvoľnením NB neprešlo dlhšie obdobie ako tri mesiace, ak bol uchádzač zapísaný do poradovníka v  tom istom  kalendárnom roku ako prišlo k uvoľneniu NB. V takomto prípade – zapísania uchádzača do poradovníka v tom istom kalendárnom roku ako prišlo k uvoľneniu NB - nemusí komisia požadovať od uchádzača doklad podľa Čl. 3 bod 2. písm. d) VZN ani v prípade, že medzi zaradením uchádzača do poradovníka a uvoľnením NB prešlo viac ako tri mesiace .
                                                                     
- 2 -
 
4. K overeniu podmienok komisia bude požadovať od uchádzača predloženie dokladov, ktoré splnenie podmienok potvrdzujú, minimálne v rozsahu dokladov uvedených v Čl. 2 bod 2.  VZN s výnimkami uvedenými v bode 3. tohto článku tohto VZN. Komisia overí úplnosť a pravdivosť údajov z predložených dokladov a či uchádzač spĺňa podmienky uvedené v Čl. 2  VZN. Uchádzača, ktorý už nespĺňa podmienky podľa Čl. 2  VZN alebo nepredložil v stanovenej lehote doklady s požadovanými údajmi alebo uviedol nepravdivé údaje alebo predložil falošné doklady vyradí komisia z poradovníka a oznámi to najneskôr do 5 dní uchádzačovi. Takýto uchádzač  môže požiadať o nový zápis do poradovníka až po uplynutí 12 mesiacov od vyradenia z poradovníka.

5.  Následne komisia overí splnenie podmienok postupom podľa bodu 4. tohto článku tohto VZN u uchádzača druhého v poradí v poradovníku. Ak ani tento nespĺňa stanovené podmienky komisia pokračuje v overovaní splnenia podmienok u ďalších uchádzačov podľa poradia v poradovníku až  kým  nebude toľko uchádzačov spĺňajúcich podmienky ako je uvoľnených NB.

6.  V prípade, že by v poradovníku nebolo toľko uchádzačov koľko je uvoľnených NB  resp. by počet uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky  bolo menej ako uvoľnených NB, zverejní predseda komisie túto skutočnosť na úradnej tabuli obce s  výzvou pre prípadných záujemcov aby požiadali o zaradenie do poradovníka. Zároveň s výzvou zverejní aj  podmienky, ktoré musí záujemca spĺňať a doklady, ktoré musí na ich preukázanie predložiť.

7.  Ak ani noví záujemcovia nebudú spĺňať podmienky môže byť prenajatý NB aj záujemcovi, ktorý nespĺňa podmienky, prednostne uchádzačovi, ktorý bol zapísaný v poradovníku podľa poradia a už nespĺňa podmienky na pridelenie NB a potom ostatným uchádzačom podľa poradia žiadosti. O prenájme NB takémuto uchádzačovi rozhoduje Obecné zastupiteľstvo podľa Čl. 8 bod 1.  VZN.  

8. Ak uchádzač splní podmienky na pridelenie uvoľneného NB oznámi predseda komisie v lehote do 5 dní od zasadnutia komisie, na ktorom boli podmienky skúmané, že mu vzniklo právo na uzavretie nájomnej zmluvy na uvoľnený byt. Ak sa uvoľní viac NB vo vyššie uvedenom oznámení vyzve komisia uchádzača prvého v poradí, aby oznámil o ktorý z uvoľnených NB  má záujem. Ak uchádzač svoju voľbu v stanovenej lehote neoznámi, rozhodne  komisia. Ostatným uchádzačom zašle predseda komisie oznámenie v lehote do 5 dní od oznámenia voľby uchádzačom v poradí prvom alebo po márnom uplynutí lehoty. Predseda komisie zároveň  uverejní meno tohto uchádzača na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. V prípade  podľa bodu 7. tohto článku tohto VZN zverejní meno uchádzača obecný úrad.

9. Uchádzač, ktorému vzniklo právo na uzavretie nájomnej zmluvy bude vyradený z poradovníka.  

10. Uchádzač, ktorému vzniklo právo na uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu 7. a 8. tohto článku tohto VZN je povinný do 15 dní od vyzvania vlastníka splniť povinnosť stanovenú v Čl. 7 bod 1. VZN. V prípade, že túto povinnosť nesplní,  márnym uplynutím uvedenej lehoty mu právo na uzavretie nájomnej zmluvy zaniká a na uvoľnený NB bude vybratý uchádzač postupom podľa bodu 4. a 5. tohto článku tohto VZN.   

                                                                        - 3 -

C)  Záujemcovia – fyzické osoby, ktorí chcú byť zaradení do poradovníka na uvoľnené NB môžu podávať žiadosti, ktoré musia obsahovať náležitosti a priložiť doklady podľa Čl. 3 bod 2. VZN, ktorými preukážu splnenie podmienok uvedených v Čl. 2  VZN, odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tohto VZN. Žiadosti sa budú evidovať podľa času prijatia žiadosti vlastníkom, pričom pri evidovaní žiadostí sa uvedie nielen deň, mesiac a rok prijatia žiadosti, ale i hodina aj minúta jej prijatia. Žiadosť je možné  odovzdať len osobne do podateľne obecného úradu.

D) Pokiaľ sa v tomto všeobecne záväznom nariadení uvádza článok prípadne bod a písmeno nejakého znenia bez označenia tohto VZN napr. Čl. 2 bod 3. VZN má sa na mysli pôvodné ustanovenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov. Ak sa uvádza odvolávka na VZN so slovom tohto teda tohto VZN má sa na mysli Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.
                                                                        
E)  Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.2.2012 uznesením č. 3/20120215

F)  Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce t.j. dňom 1.3.2012.
        PhDr. Helena Juríková
           starostka obce


Vytvorené: 1. 2. 2012
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2012 00:00
Autor: