Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN Obce Bánov o určení názvov ulíc v Obci Bánov

-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánov

 o určení názvov ulíc v Obci Bánov

Obecné zastupiteľstvo Obce Bánov podľa §6 ods. 1 a §2b ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v Obci Bánov.

 

§ 1

Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť názvy ulíc.

 

§ 2

Názov nových ulíc

1. Na základe realizácie novej individuálnej bytovej výstavby vznikajú tri nové ulice.

2. Obecné zastupiteľstvo určuje tieto názvy nových ulíc:

a) Ulica Jozefa Hralu - od Ulice kpt. Nálepku popri materskej škole

b) Ulica Cintorínska - od Ulice Štefánikovej po cintorín

c)  Ulica Dolinská - od Ulice Novozámockej po firmu p. Ščevlíka

3. Názvy ulíc určené v ods. 2 patria uliciam vyznačených v prílohách tohto VZN.

 

§ 3

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo obce Bánov  sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení  o určení názvov ulíc  sa uznieslo dňa 20. februára, uznesenie č.: 16/20140219.

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 6. marca 2014.

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: dňa 20. februára  2014

Zvesené:                                                       

           PhDr. Helena Juríková

                                                                                                          starostka Obce Bánov

Dátum vloženia: 20. 2. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2014 0:00