Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN Obce Bánov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného č

-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánov

č. 1/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov  a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosi Nitr.samospr.kraja  na rok 2013

Obecné zastupiteľstvo  Bánov podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Bánov.

Článok 1

Základné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na:

a/ prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, školskej jedálne/ zriadených na území Obce Bánov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

b/Centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitr.samospr.kraja, kroré navštevujú deti s trvalým pobytom na území obce Bánov a zriaďovateľ požiada o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku CVČ. 

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1)                 Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom ; výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

2)                 Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení špecifikovaných v článku 1a / tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).

3)                 Dotácia pre CVČ je určená na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku CVČ.

Článok 3 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a  školského zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bánov a CVČ mimo obce Bánov v pôsobnosi Nitr.samospr.kraja 

1)                 Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Bánov na rok 2013 sa na materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bánov rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia k 15.9.2012.

2)                 Finančné prostriedky pre školskú  jedáleň pri ZŠsMŠ sa rozpisujú podľa počtu skutočných stravníkov k 15.9. predchádzajúceho roka.

3)                 Finančné prostriedky pre školský klub detí sa rozpisujú podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho roka.

4)                 Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy  na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a školského stravovania  pri 100% plnení podielových daní je nasledovná:

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa na rok 2013 v €

Dieťa materskej školy v zmysle bodu 1

1473,48

Školského stravovania v zmysle bodu 2

299,40

Dieťa školského klubu detí v zmysle bodu 3

371,04

Centrum voľného času

40

 

6)                 Dotácie sú poskytované spravidla mesačne do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpisu a prijatých podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Pre CVČ bude dotácia poskytnutá jednorazovo.

7)                 Písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku s

                  údajmi uvedenými v bode 1až 4  článku 3 tohto VZN predloží do 15. októbra   

                  kalendárneho roka, ktorý  predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia 

                  poskytnúť:   - riaditeľ ZŠsMŠ Bánov

                                       - riaditeľ CVČ

 

Článok 4

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bánov a CVČ mimo obce Bánov v pôsobnosi Nitr.samospr.kraja 

1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

2) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2013. Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

3) Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky ZŠsMŠ Bánov za predchádzajúci kalendárny rok.

4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2013, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12 aktuálneho kalendárneho roka.

5) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a  v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce.

6) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Obec Bánov postupovať v zmysle osobitných predpisov.

7) Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky obcou prijatých podielových daní zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Obci Bánov v sume nižšej ako 100% z priznanej výšky podielových daní v príslušnom kalendárnom roku, sa príjemcom dotácie podľa Čl. 3  tohto VZN môže znížiť jej výška o túto sumu rovnakým percentuálnym podielom, ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

 

 

 

Článok 5

Kontrola použitia dotácie

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva Obec Bánov  prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.

2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1)                 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného  zastupiteľstva v  Bánove dňa 24.4.2013, uznesením č. 7/20130424

2)                 Týmto VZN sa ruší VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov  zo dňa 16.12.2009 uznesenie č. XXXIII/20091216

3)                 Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                          PhDr.Helena Juríková

                                                                                                                starostka obce

Dátum vloženia: 25. 4. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2013 0:00