Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN obce Bánov o Územnom pláne sídelného útvaru Bánov a o regulatívoch a limitoch využitia územia

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov

 

 o Územnom pláne sídelného útvaru Bánov

a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad

 pre ďalší rozvoj obce Bánov

 

 

          Obecné zastupiteľstvo obce Bánov v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zák. č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 84/1976 Zb. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

I. Účel nariadenia

 

          Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) sa vydáva za účelom zabezpečenia dokumentu pre zriadenie územnej koncepčnej činnosti a taktiež pre stanovenie regulatívov a limitov využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj územia obce Bánov v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou o územnoplánovacej dokumentácii.

 

II. Základné ustanovenie

 

          Predmetom tohto VZN je Územný plán sídelného útvaru Bánov ( ďalej len UPN SÚ) a regulatívy využitia a zásad pre ďalší rozvoj obce Bánov, ktorých spracovanie vyžiadala naliehavosť zabezpečenia potrebnej úrovne rozhodovania pri koncepčnom rozvoji obce a ktoré vyplynuli:

     a) z nových spoločensko-ekonomických podmienok

     b) z nutnosti zrušenia platnosti t.č. platného Smerného územného plánu Bánova, ktorý

         bol vypracovaný v r. 1978 a t.č. je už prekonaný.

 

III. Širšie vzťahy riešeného územia

 

          Obec Bánov leží v Podunajskej nížine na nízkom pravobrežnom vale rieky Nitry, 4,5 km južne od Šurian a 5 km severne od okresného mesta Nové Zámky, na štátnej ceste III/06420, vedľa štátnej cesty I/64. Hranice katastrálneho územia susedia s katastrom Nové Zámky, Palárikovo, Šurany, Nitriansky Hrádok, Dolný Ohaj a má výmeru 1976 ha. Hranica zastavaného územia obce ku dňu 1.1.1990 bola prevzatá a odsúhlasená na Okresnom úrade Nové Zámky, ref. PPF a je vyznačená vo výkresoch M 1:2880. Podľa schválenej štruktúry osídlenia je sídelný útvar Bánov kategorizovaný ako samostatný obec – vidiecky priestor, sídlo miestneho významu, patrí do okresu Nové Zámky, kraj Nitra.

 

IV. Záväzné časti

A- Urbanistický rozvoj, koncepcia priestorového

usporiadania a organizácia územia

 

Hlavné rozvojové smery:

-          Dominantnými funkciami rozvoja obce zostávajú: - funkcia obytná a hospodárska s pridruženými drobnými podnikateľskými aktivitami v oblasti  obchodu, služieb, priemyslu a poľnohospodárskej výroby

-          Rozšírenie hraníc zastavaného územia po obvode intravilánu, so sledovaním zámeru na zarovnanie t.č. členitých hraníc intravilánu a vedenie hranice po prirodzených prírodných resp. technických predeloch územia

-          Rozvoj jednotlivých funkcií v území formou intenzifikácie, modernizácie a racionalizácie

Priestorové usporiadanie obce:

-          Je vyjadrené formou regulatívov, ktoré tvoria samostatnú textovú prílohu ÚPN SÚ Bánov ( od str. č. 38)

 

B- Zásady a limity pre využitie územia

 

-          Regulatívy ÚPN SÚ  Bánov str. 38-44.

-         

C- Koncepcia dopravy

 

          Katastrálnym územím obce Bánov prechádza cesta I. triedy I/64, ktorá spája okresné mestá Nitra a Nové Zámky. Cesta neprechádza priamo cez intravilán obce Bánov, ale má pre obec priamy dopravný význam. Podľa koncepcie rozvoja dopravy v SR schválenej vládou SR v roku 1993 je cesta I/64 navrhovaná ako štvorpruhová komunikácia so širokým usporiadaním podľa kategórie S 22, 5/100 v zmysle STN 73 6101. Zmena kategórie cesty sa dosiahne rozšírením ciest. Slovenská správa ciest vypracovala 3 varianty prekládky cesty I/63 Nové Zámky – Dunajská Streda. Pre riešený sídelný útvar je zaujímavý variant „A“ prekládky cesty I/63 na cestu I/64 práve v katastrálnom území Bánov.

          Cesta III/06420 tvorí hlavnú dopravnú tepnu obce a tvorí v intraviláne prieťah obcou. Podľa výhľadových plánov je uvažované v extraviláne so šírkovým usporiadaním podľa kategórie S

7, 5/60 a v intraviláne podľa kategórie MS 8/50 v zmysle STN 73 6110. Je potrebné uvažovať s preriešením križovatky s ul. Kpt. Nálepku a s Hviezdoslavovou ulicou, čím by sa odstránila vážna dopravná závada v strede obce.

          Miestne komunikácie- všetky komunikácie upraviť na typ komunikácie s mestskou úpravou, t.j. s obrubníkmi. Uličnými vpusťami a chodníkmi.

          Účelové komunikácie- sú to asfaltované cesty kategórie S 4/40 až S7,5/50. Najväčší význam má cesta v predĺžení ul. Kpt. Nálepku, ktorá spája obec Bánov so železničnou stanicou a cestou I/64.

          Autobusová doprava- zabezpečuje je SAD Nové Zámky. Trasy liniek sú vedené po ceste III/06420, ale aj po miestnych komunikáciách.

          Železničná doprava- v katastri obce je železničná zastávka Bánov, kde majú žel. Zastávku osobné vlaky.

 

D- Koncepcia občianskeho a technického vybavenia

 

          Pre koncepciu občianskeho a technického vybavenia platia regulatívy ÚPN SÚ Bánov.

Občianska vybavenosť sídelného útvaru je sústredená do troch uzlových bodov:

1) pre dome kultúry – nové centrum ( križ. ul. Kpt. Nálepku a Hviezdoslavovej)

2) pri kostole- historické centrum ( križ. ul. Štúrova a Školská)

3) pri družstve Poľnohospodár a.s. – podružné c. ( križ. ul. Štúrova a Malinovského)

ÚPN SÚ predkladá návrh rezervných plôch pre dostavbu občianskej vybavenosti. (str. 40). V areále školy dobudovať telocvičňu. Areál historického kaštieľa, ktorý je súkromným majetkom, treba zrekonštruovať.

 

E- Vymedzenie miestnych územných systémov

ekologickej stability

 

          Na území obce Bánov sa nachádzajú nasledovné reálne biokoridory:

-          Mŕtve ramená Nitry

-          Potok Chrenovka

Rieka Nitra v úseku Nové Zámky –Bánov -Šurany je navrhnutá ako regionálny biokoridor.

-          Lokalita Kopcové- pieskoviská (biotok chránenej brehule obyčajnej)

          Ochrana územia

Základné práva a povinnosti ochrany prírody a krajiny sú dané zákonom NR SR č. 287/1994 Z.z. podľa ktorého vytváranie a udržovanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom ( odst. 3 par.4) a ekologicky významné krajinné segmenty tvoriace územný systém ekologickej stability si vyžadujú legislatívnu ochranu.

 

F- Verejnoprospešné stavby

 

          V koncepte riešenia ÚPN SÚ sú za verejnoprospešné stavby navrhované nasledovné objekty:

1. Rýchlostná komunikácia Bratislava – Lučenec

2. Prekládky štátnej cesty I/63 – variant „A“

3. Rozšírenie štátnej cesty I/64

4. Prekládka štátnej cesty III/06420

5. Skládka TKO 3. stav. tr. „Kopcové“ + prístupová komunikácia

6. Výstavba tlakovej kanalizácie do Šurian + 5 prečerp. Staníc

7. Čerpacia stanica PHM

8. Výstavba 2 trafostaníc

9. Výstavba verejných telefónnych staníc

10. Novonavrhované komunikácie s chodníkmi

11. Všetky inžinierske siete – V+ K1PL + VE + SL + odvodňovacie rigoly resp. kanalizácia

12. Výsadba verejnej zelene

13. Viacúčelová budova OÚ

14. Lokalita A2 – rezerva pre podnikateľské aktivity

15. Lokalita centrálnej zóny – určená pre dobudovanie centra obce ( polyf. Radová zástavba + park)

16. Vodná nádrž Bánov – pre závlahy


V- Platnosť

 

          Platnosť Územného plánu sídelného útvaru Bánov vypracovaného Ing. arch. Michalom Borbuľom, CSc. v roku 1998 a schváleného Obecným zastupiteľstvom v Bánove, uznesením č. 5/990427 zo dňa 27.4.1999  má platnosť do r. 2010.

 

VI – Záverečné doporučenia

 

         ÚPN SÚ Bánov navrhuje regulativy usmerňujúce tvorbu priestorov, preto nie je dokumentom dogamitckým, ale pružným územným vodítkom a dáva možnosť prispôsobiť sa k novým požiadavkám so zachovaním hlavných princípov riešenia.

VII- Záverečné ustanovenia

          Prehodnotenie, resp. prípadné zmeny vyplývajúce z procesu plnenia ÚPN SÚ Bánov budú realizované výhradne rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Bánove formou novely tohto VZN. ÚPN SÚ Bánov bude uložený na Obecnom úrade v Bánove a na príslušnom stavebnom úrade.

VIII- Účinnosť

Toto VZN nadobúda účinnosť uplynutím 15-dňovej lehoty od jeho zverejnenia.

 

 

Bánov 29.4.1999                                 

                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                     starostka obce

Dátum vloženia: 7. 7. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2011 0:00