Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení

Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. a/ a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

                                                                  v y d á v a

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bánov dňa 9.4.2003, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.4.2003 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

 

1. Za Čl. 3 Posudzovanie žiadostí sa dopĺňa nový článok Čl. 3a Výber uchádzačov pri uvoľnenom byte, ktorý znie:

 

1. V prípade, že príde ku skončeniu nájomného vzťahu s niektorým nájomcom – nájomcami bytu - bytov alebo nebude predĺžený nájom bytu niektorému alebo viacerým nájomcom  a tým príde k uvoľneniu jedného alebo viacerých bytov bude sa pri výbere uchádzačov o uvoľnený byt – byty postupovať v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.Starostka obce prostredníctvom zamestnancov  Obecného úradu najneskoršie do 30 dní od uvoľnenia bytu, spôsobom obvyklým v obci – obecným rozhlasom a uverejnením na úradnej tabuli zverejní  túto skutočnosť a vyzve prípadných záujemcov, aby zaslali písomnú žiadosť o pridelenie bytu obsahujúcu údaje uvedené v Čl. 3 bod 2.písm.a/ a B/ VZN spolu s dokladmi uvedenými v citovanom článku bod 2. písm. c/ a d/ VZN na obecný úrad v lehote stanovenej starostkou obce. Zároveň na  úradnej tabuli zverejní podmienky, ktoré musí žiadateľ o pridelenie bytu spĺňať podľa zákona.

3.  Komisia zriadená podľa Čl. 3 bod 1. VZN (ďalej len Komisia) preverí úplnosť údajov podľa predložených dokladov ako aj to či žiadatelia spĺňajú podmienky podľa Čl. 2 tohto VZN. Pokiaľ príde k zmene podmienok uvedených v Čl. 2 tohto VZN na základe neskôr vydaného právneho predpisu Komisia posúdi žiadosti podľa podmienok stanovených novým právnym predpisom.

4.  Žiadatelia, ktorí nebudú spĺňať podmienky Čl. 2. tohto VZN resp nového právneho predpisu, nepredložia v stanovenej lehote doklady s požadovanými údajmi, uviedli

 

 

                                                                  - 2 -

 

nepravdivé údaje alebo údaje sfalšovali nebudú  zapísaní do zoznamu žiadateľov, ktorí Komisia vypracuje po posúdení všetkých žiadostí.

5. Takto vyhotovený zoznam žiadateľov zverejní Obec na úradnej tabuli spolu s termínom kedy sa bude konať losovanie uchádzačov o uvoľnení byt – byty. Zároveň  skutočnosť, že žiadateľ bol zapísaný do zoznamu žiadateľov spolu s termínom konania losovania písomne oznámi každému žiadateľovi najmenej 5 dní pred konaním losovania.

6.  Losovanie sa uskutoční tak, že na rovnaký druh rovnakej farby a veľkosti čistého kancelárskeho papiera sa napíšu mená všetkých žiadateľov uvedených v zozname vypracovanom Komisiou, všetky papiere sa preložia dvakrát, tak aby nebolo vidieť meno napísaného žiadateľa a takto upravené sa vložia do losovacieho zariadenia určeného Komisiou. Losovania sa môžu zúčastniť všetci žiadatelia. Losovanie uskutoční Komisiou určený člen Komisie. Vylosovaných bude toľko uchádzačov koľko je voľných bytov.   

7.  Určenie uchádzača – uchádzačov losom sa použije iba v prípade, že žiadateľov o voľný/é byt – byty je viac ako voľných bytov. V prípade, že žiadateľov bude toľko koľko voľných bytov za uchádzačov budú určení prihlásení žiadatelia za predpokladu, že budú spĺňať podmienky určené v Čl. 2 tohto VZN resp. v novom právnom predpise.

8. Uchádzač určený losom podľa bodu 6. tohto článku alebo určený podľa bodu 7. tohto článku je povinný do 15 dní od vylosovania  resp. oznámenia, že sa stal uchádzačom  o voľný byt splniť povinnosť stanovenú v Čl. 7 tohto VZN. V prípade, že tak neurobí bude vyradený zo zoznamu uchádzačov a losom bude určený nový uchádzač zo žiadateľov uvedených v zozname vyhotovenom Komisiou podľa bodu 4 tohto článku. Ustanovenia o losovaní sa použijú aj pri novom určení uchádzača.

 

2.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 22.8.2007 uznesením č. VI/20070822.

 

3.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom 7.8.2007.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ..........................................

 

                                                                                                    PhDr. Helena Juríková

                                                                                                          starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00