Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov č. 3/2010

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov  č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách  za  poskytované služby v platnom znení

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov č.3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby schválené OZ Bánov dňa 21.04.2010  v znení VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby schválené OZ Bánov dňa 01.06.2011 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

 Čl. II sa dopĺňa o bodd) Denné centrum a bod e) Integračné centrum

 

 

   Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v znení VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby schválené OZ Bánov dňa 01.06.2011 a schválené 22.08.2012 uznesením č. 8/20120822 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom 7.9.2012 .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                     PhDr. Helena Juríková

                      starostka obce

Vyvesené: 23.08.2012                                                                                     

Zvesené: 

Dátum vloženia: 10. 8. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2012 0:00