Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 a 1x9 b.j.

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 68 Ústavy Slovenskej republiky § 4 ods. 3 písm a/a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j. schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bánov dňa 24.2.2010, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11.3.2010 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1.      Na úvodnej strane Čl. II  ods. 1 písm. c) sa ruší pôvodný text a nahrádza sa nasledovným textom: “Žiadateľ je v čase podania žiadosti samostatne zárobkovo činnou osobou alebo je v trvalom pracovnom pomere,  alebo musí preukázať príjem iným spôsobom.“                                             

 

2.      Na úvodnej strane Čl. II ods. 2 sa slovo „iba“ nahrádza slovom „prednostne“. Celé nové znenie textu je: „Trojizbový NB bude pridelený prednostne rodine minimálne s jedným neplnoletým dieťaťom.“

 

3.      V Čl. VIII. ods. 1 sa text opravuje  nasledovne: „Uchádzači, ktorí boli určení v súlade s Čl. III tohto VZN musia najneskôr v deň podpísania nájomnej zmluvy zložiť na účet vlastníka vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu 170125-172/0200 resp. v pokladni vlastníka finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa 6 mesačným splátkam nájomného a nákladov, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, nákladov, úhrad za prípadné poškodenie bytu ako aj iných pohľadávok, vzniknutých vlastníkovi voči nájomcovi.

 

4.      Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o  nakladaní s nájomnými bytmi 1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j. bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 23.6.2010 uznesením č. XL/20100623

 

5.      Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Bánov o  nakladaní s nájomnými bytmi 1 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j. nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom. 8.7.2010.

 

                                                                                         

 

                                                                                          ......................................

                                                                                           PhDr. Helena Juríková

                                                                                                Starostka obce

Vyvesené: 23. 6. 2010

 

Zvesené:

Dátum vloženia: 26. 10. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2011 0:00