Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení Dodatku č. 1

-

VZN Obce Bánov o zmene a doplnení VZN Obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení dodatku č.1

 

VZN  Obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení  Dodatku č. 1 za účelom zabezpečenia vnútornej organizácie pohrebísk, ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty pamiatke zosnulých a ich pozostalých sa mení a dopĺňa takto:

 

1./ V článku I. bod 3 sa druhá veta vypúšťa a nahrádza sa novou:

Správu pohrebísk obec  zabezpečuje prostredníctvom svojho zamestnanca- správcu pohrebísk ( ďalej len správca), ktorý vedie evidenciu hrobových miest, prideľuje hrobové miesta, zabezpečuje výkop hrobu, stará sa o vzhľad pohrebiska, povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu.

2./ Príloha č.1 sa dopĺňa o:

-výkop klasického hrobu (210cm x 75cm x 160cm)                                                 65 eur

-výkop prehĺbeného klasického hrobu (210cm x 75cm x 220cm)                               70 eur

-výkop detského  hrobu (130cm x 50cm x 120cm)                                                  30 eur

-výkop hrobky (250cm x 300cm x 220cm)                                                            200 eur

 

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa na tomto VZN Obce Bánov o zmene a doplnení VZN Obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení  dodatku č.1 za účelom zabezpečenia vnútornej organizácie pohrebísk, ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty pamiatke zosnulých a ich pozostalých , uznieslo dňa 15. 2. 2012 pod číslom uznesenia  XII/20120215.

 

 

 

 

                                                                                        .............................................

                                                                                            PhDr. Helena Juríková

                                                                                                    starostka obce

Vyvesené :16.2.2012

 

Zvesené: 2.3.2012

Dátum vloženia: 20. 2. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2012 0:00