Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN "Záväzná časť Územného plánu obce Bánov - zmeny a doplnky"

-

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov sa v súlade so zákonom č. 369/0990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na vydaní tohto

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia,

 

ktorým sa vyhlasuje

 

„Záväzná časť Územného plánu obce Bánov – zmeny a doplnky“

 

 

§ 1

 

Úvodné ustanovenia

 

 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Bánov – zmeny a doplnky“ v súlade s § 27 odst. 3 zákona č. 50/1976 Z.b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, ktorá je uvedená v prílohe č.1

 

 

§ 2

 

Spoločné ustanovenia

 

 

Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Bánov – zmeny a doplnky je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Bánove a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre.

 

 

§ 3

 

Záverečné ustanovenia

 

 

Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Bánov – zmeny a doplnky“ sa Obecné zastupiteľstvo v Bánove uznieslo dňa 9.5.2005, číslo uznesenia: XXXII/20050509 a nadobúda účinnosť 30 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Bánov, t.j. 8.6.2005

 

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                  Starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00