Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zásady hospodárenia príspevkových organizácií zriadených obcou Bánov

-

Z á s a d y

 

hospodárenia príspevkových organizácií zriadených obcou Bánov

 

 

Časť I.

Úvodné ustanovenia

 

 

čl. 1

Rozsah úpravy

 

1. Týmito zásadami sa riadi hospodárenie príspevkových organizácií, ktorých zakladateľom je obec Bánov.

2. Zásady sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 303/95 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako i v súlade s § 11 schváleného štatútu obce Bánov.

 

 

čl. 2

Definícia príspevkovej organizácie

 

Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorá sa zriaďujena plnenie základných verejných funkcií a verejnoprospešných činností- hlavná činnosť.

a/ základné verejné funkcie obce Bánov - hlavná činnosť v zmysle zriaďovacej listiny

b/ činnosti a verejné služby - vedľajšia činnosti v zmysle zriaďovacej listiny

 

 

Časť II.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia

 

čl. 3

Zriaďovanie, zmena a zrušenie príspevkovej organizácie

 

1. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie je obec B á n o v, rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Pri jej zriadení vydá zriaďovaciu listinu, ktorá obsahuje:

a/ označenie zriaďovateľa,

b/ názov príspevkovej organizácie, vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, jej sídlo a identifikačné číslo,

c/ formu hospodárenia,

d/ dátum zriadenia príspevkovej organizácie

e/ vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa príspevková              organizácia zriadila a k tomu zodpovedajúci predmet činnosti,

f/ označenie štatutárneho orgánu,

g/ vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje,

h/ určenie doby, na ktorú sa príspevková organizácia zriaďuje

2. Za dátum zriadenia príspevkovej organizácie sa považuje deň uvedený v zriaďovacej listine.

3. Príspevková organizácia môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia.

4. Za hospodárenie s prostriedkami príspevkovej organizácie zodpovedá jej riaditeľ.

5. Ak dochádza k zániku príspevkovej organizácie rozdelením, zlúčením alebo splynutím zriaďovateľ určí v rozhodnutí termín a rozsah práv a záväzkov ktoré prechádzajú na nové, prípadne (preberajúce) nástupnícke organizácie. Ak organizácia zaniká zrušením, bez určenia právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.

 

 

 

čl. 4 

Rozpočet príspevkovej organizácie

 

1. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku, jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky z vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov, prostriedky získané z vedľajšej činnosti ( podnikateľská činnosť). Na hospodárenie so všetkými prostriedkami príspevkovej organizácie sa vzťahuje ustanovenie zák. č. 303/95 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojim rozpočtom a zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť svojich nákladov z hlavnej činnosti, ako i z vedľajšej činnosti získané prostriedky používať na skvalitnenie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti.

3. Príspevková organizácia nemôže vystavovať dlhopisy,  vystavovať a prijímať zmenky.

 

čl. 5

Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou

 

1. Príspevková organizácia je svojím rozpočtom napojená na rozpočet zriaďovateľa, ktorý garantuje a kontroluje jej činnosť.

2. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi  rozpočtu obce (príspevky a odvody) a to:

- príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzkovú činnosť, opravy a údržbu hmotného majetku,  

  ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku prednostne z vlastných zdrojov

- v prípade, že vlastné zdroje nepostačujú na krytie uvedených potrieb, zriaďovateľ môže poskytnúť príspevkovej organizácii príspevok.

- príspevok môže určiť najviac v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. Jedná sa o príspevok poskytnutý len na hlavnú činnosť.

3. Príspevková organizácia mesačne predkladá zriaďovateľovi:

a/ súvahu za organizáciu

b/ výkaz ziskov a strát, súpis záväzkov a pohľadávok osobitne pre hlavnú činnosť a osobitne pre vedľajšiu činnosť

4. Správu o činnosti príspevková organizácia predkladá mesačne OR a dvojmesačne OZ.

5. Pri koncoročnom zúčtovaní predkladá príspevková organizácia OR a OZ:

a/ výkaz o ročnom hospodárení príspevkovej organizácii

b/ komplexný rozbor hospodárenia

c/ v prípade vyžiadania, príspevková organizácia je povinná poskytnúť ďalšie údaje potrebné k riadiacej práci

6. Výšku pokladničnej hotovosti určí riaditeľ príspevkovej organizácie  v rámci vnútorných smerníc a túto hotovosť je povinný poistiť voči krádeži a znehodnoteniu.

 

čl. 6

Stanovenie výšky príspevku

 

1. Príspevok pre príspevkovú organizáciu, je súčasťou výdavkov v rozpočte obce. Predpokladanú výšku príspevku, len na hlavnú činnosť vyjadrenú, ako súčasť výnosov rozpočtu príspevkovej organizácii na príslušný rozpočtový rok predkladá príspevková organizácia, v období bežnom pre tvorbu rozpočtu zriaďovateľa, na nasledujúce rozpočtové obdobie.

2. Pre určenie skutočnej výšky príspevku na hlavnú činnosť, predkladá príspevková organizácia výkazy o dosiahnutých výnosoch a nákladoch v predchádzajúcom rozpočtovom období.

3. Príspevková organizácia tvorí:

a/ fond reprodukcie

b/ rezervný fond

 

 

 

4 Príspevková organizácia obstaráva hmotný a nehmotný majetok prednoste z  vlastných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie.

Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z hospodárskeho výsledku po vykonaní odvodov. Ďalej sú zdrojom rezervného fondu darované prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení. Zlepšený výsledok hospodárenia nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzením alebo zhoršením kvality služieb, alebo zmenou podmienok za ktorých boli záväzné úlohy a limity príspevkovej organizácie určené.

5. Zostatky fondov ku koncu roka neprepadajú, prechádzajú do nasledujúceho roka.

Ak sa hospodárenie príspevkovej  organizácie za bežný rok končí stratou, príspevková organizácia túto stratu uhradí:

a/ z rezervného fondu

b/ zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení príspevkovej organizácie najneskôr v nasledujúcioch dvoch rozpočtový rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná, ak nie je možné uhradiť stratu podľa písmena a.

c/ z kladného hospodárskeho výsledku z hlavnej činnosti, najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná, ak nemožno uhradiť stratu podľa písmena b.

d/ ak nie je strata uhradená podľa odst. písmena c, zriaďovateľ zruší príspevkovú organizáciu do konca nasledujúceho roka, z ktorého výsledku hospodárenia sa mala strata uhradiť. Ak je to nevyhnutné, zriaďovateľ zabezpečí činnosť doteraz vykonávanú príspevkovou organizáciou rozpočtovou organizáciou.

 

 

čl. 7

Čerpanie príspevku

 

1. Príspevok na hlavnú činnosť sa poukazuje na základe písomnej požiadavky, s prílohou výkazu ziskov a strát adresovanej na obecný úrad za príslušné obdobie.

2. Príspevková organizácia je oprávnená čerpať príspevok do výšky schválenej OZ, pokiaľ nenestanú zmeny, ktoré ovplyvňujú podmienky, za ktorých bol príspevok schválený.

 

čl. 8

Časové použitie príspevku

 

1. Príspevok na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu schvaľuje OZ,  pri schvalovaní rozpočtu na nasledujúci  rok

2. Nevyčerpaný poskytnutý príspevok, nie je vlastným príjmom príspevkovej organizácie, a preto tento, a ani jeho časť, nie je možné použiť do osobitných fondov.

 

 

čl. 9

Odvody

 

1. Príspevková organizácia, ktorá vykazuje stratu minulých rokov a v bežnom roku dosiahla kladný hospdársky výsledok je povinná použiť tento hospodársky výsledok na úhradu straty minulých rokov, a to až do jej vyrovnania. Ak aj po tejto úhrade vykazuje príspevková organizácia kladný hospodársky výsledok, do rozpočtu zriaďovateľa odvedie 50% tohto hospodárskeho výsledku.

2. Odvod z odpisov sa výnimočne určí, ak sa počíta s utlmením organizácie alebo jej zrušením.

3. Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii uložiť neplánovaný odvod z prevádzky, krátiť alebo zvýšiť príspevok pri zmenení a nedodržaní podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou.

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 10

Odpisy

 

Odpisovania hmotného a nehmotného majetku sa spravuje osobitnými predpismi zák. č. 563/91 Zb. v znení neskorších predpisov a zák č. 286/92 Zb. v znení neskorších predpisov. Príspevková organizácia vedľajšej(podnikateľskej) činnosti je povinná uplatňovať odpisy a nemôže použiť zrýchlené odpisovanie hmotného a nehnotného majetku.

 

 

 

čl. 11

Vedľajšia (podnikateľská) činnosť príspevkovej organizácie

 

1. Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa vedľajšiu (podnikateľskú) činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom.

2. Náklady  na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky  získané touto činnosťou používa príspevková organizácia na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti.

3. Príspevková organizácia sleduje podnikateľskú činnosť na samostatnom bežnom účte. Príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) z tejto činnosti sa nerozpočtujú. Ak je hospodárskym výsledkom vedľajšej (podnikateľskej) činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, vedúci príspevkovej organizácie je povinný zabezpečiť, aby  bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie vedľajšej ( podnikateľskej) činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

4. Zisk z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti príspevkovej organizácie po zdanení je zdrojom rezervného fondu príspevkovej organizácie.

5. Vedľajšia činnosť príspevkovej organizácie nemôže mať záväzok voči hlavnej činnosti.

 

čl. 12

Osobitné výdavky príspevkovej organizácie

 

1. Osobitné výdavky sú výdavky na:

a/ stravovanie podľa osobitného predpisu

b/ vzdelávanie pracovníkov

c/ poistenie

d/ zakúpenie vencov a kytíc na pietne akty a smútočné tryzny, ak nejde o vlastných zamestnancov

2. Osobitné výdavky sa uhrádzajú v najnutnejšej miere pri zachovaní maximálnej hospodárnosti a vecnej podloženosti.

 

čl. 13

Podmienky odňatia spravovaného majetku

 

Odňatie majetku je upravené v "Zásadách hospodárenia a nakladanie majetku obce Bánov".

Časť V. bod 5.

 

čl. 14

Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku

 

1. Príspevková organizácia môže hnuteľný a nehnuteľný majetok prenajať, len so súhlasom zriaďovateľa.

2. Príspevková organizácia technické zhodnotenie na prenajatom majetku môže uskutočniť len  po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 15

Porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcie

 

1. Porušením rozpočtovej disciplíny je neoprávnené použitie finančných prostriedkov, s ktorými hospodári príspevková organizácia. Za porušenie rozpočtovej disciplíny sa považuje aj nedodržanie podmienok, za ktorých  sa rozpočtové prostriedky poskytli.

2. Príspevková  organizácia pri porušení rozpočtovej disciplíny je povinná odviesť neoprávnene použitú sumu alebo zadržanú sumu prostriedkov do rozpočtu obce.

3. Voči príspevkovej organizácii pri porušení rozpočtovej disciplíny sa uplatňujú sankcie v zmysle ustanovenia § 47 zák. č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4. Organizácia hradí sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny prednostne z rezervného fondu a v prípade nedostatku zdrojov v tomto fonde, z úspor vo svojom rozpočte, ak organizácia poruší pravidlá hospodárenia so svojimi peňažnými fondmi, hradí saankcie z týchto fondov.

 

 

Časť III.

Záverečné ustanovenia

čl. 16.

 

1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje OZ v Bánove.

2. Tieto zásady schválilo OZ v Bánove dňa 27.6.2001 číslo uznesenia XIX/27062001

3. Zásady hospodárenia príspevkových organizácií založených obcou Bánov nadobúdajú účinnosť dňom 13.7.2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ......................................

                                                                                  PhDr.Helena Juríková

                                                                                     starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00