Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zásady na obeh účtovných dokladov

-

ZÁSADY

 na obeh účtovných dokladov, na vykonávanie dispozíciís finančnými, materiálovými a ostatnými prostriedkami a na ich preskumávanie v podmienkach OcÚ Bánov

                                                     

 

      Na základe zákona č.563/91 Zb.o účtovníctve a v znení neskorších predpisov , Zákona č.303, 304/95 Zb. a o VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Bánov, vydáva starostka obce  nové Zásady na obeh účtovných dokladov a na vykonávanie  dispozícií s finančnými, materiálovými a ostatnými hospodárskymi  prostriedkami a na ich preskúmanie v podmienkach OcÚ.  Obeh účtovných dokladov má napomáhať správnemu, dochvíľnemu a dôslednému hospodáreniu so zverenými finančnými prostriedkami obce. Ďalej včasnému predkladaniu účtovných dokladov z jednotlivých oddelení OcÚ finančnému oddeleniu na ich operatívnu realizáciu v peňažných ústavoch a na zúčtovanie do toho hospodárskeho obdobia, ktorého sa časovo týkajú. Cieľom týchto zásad je, aby sa vytvárali vhodné podmienky  pre kvalitný tok ekonomických informácií pre riadenie, rozpočtovanie a rozhodovanie hospodárskych procesov, vrátane dostatočnej  ochrany majetku obce.

Za tým účelom je potrebné, aby všetky oddelenia OcÚ uplatňovali  tieto zásady pri samotnom výkone dispozičných oprávnení i z hľadiska vecnej, číselnej a formálnej kontroly účtovných dokladov, vrátane prípustnosti hospodárskych operácií.

 

I.       Obeh účtovných dokladov

 

1. Uzatváranie zmlúv a zadávanie objednávok

1. Hospodárske zmluvy o prevode správy alebo vlastníctva a kúpno-predajné zmluvy súvisiace s nadobudnutím alebo predajom majetku obce sa uzatvárajú v zmysle " Zásad o hospodárení s majetkom obce ", ktoré schválilo OZ a zákona 369/90 Zb.o obecnom  zriadení.

2. Nájomné zmluvy o dočasnom užívaní hmotného majetku obce (pozemkov , nehnuteľností , nebytových priestorov ) pripravuje  prednosta OcÚ a podpisuje starostka obce, po schválení OZ.

3. Objednávky na dodávky prác a služieb zadávajú a podpisujú starostka obce, prednosta, vedúci SMO a pracovník OKS, ktorí hospodária s finančnými  prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu, prípadne nimi poverený zástupca oddelenia. Jednotlivé oddelenia za tým účelom  vedú knihu objednávok. Objednávky sa vyhotovujú trojmo.Originál objednávky a jedna kópia sa zasiela príslušnému dodávateľovi, ktorý ju po realizácii dodávky, prác a služieb pripojí s dodacími listami k faktúre. Jeden exemplár objednávky slúži  ako OTE pre potrebu oddelenia.

4. Pri obstarávaní prác a služieb je nutné riadiť sa zák. NR SR  č. 263/93 Zz. o verejnom obstarávaní prác.

2. Evidencia došlých faktúr

      Všetky došlé faktúry za dodávky, práce a služby adresované OcÚ Bánov prechádzajú cez podateľňu OcÚ, ktorá ich odstúpi po opečiatkovaní prezenčnou pečiatkou s dátumom došlej pošty finančnému oddeleniu OcÚ.

            Poverený pracovník finančného oddelenia zapíše došlé faktúry v časovom poradí do knihy došlých faktúr s vyznačením poradového čísla. Zaevidované faktúry odovzdá účtovníčka ihneď po skontrolovaní formálnej správnosti a vyhotovení likvidačného lístka na podpis  prednostovi a starostke obce.

3. Skúmanie došlých faktúr

      Pracovníci jednotlivých oddelení OcÚ zodpovední za vecnú a číselnú správnosť faktúr zisťujú najmä, či fakturované dodávky, práce a služby zodpovedajú všetkým podmienkam, ktoré boli dohodnuté  pri  objednávke.

            Pri dodávkach materiálových zásob, spotrebného tovaru  a pod. vyhotoví zodpovedný pracovník fin. oddelenia k faktúre výdajku.

            U investícií nadobúdaných na základe dodávateľských faktúr,  kúpno-predajných zmlúv a hospodárskych zmlúv, je potrebné k  týmto

       investičným dokladom doložiť aj príslušné zápisy o prevzatí. V prípade, že sa nadobúdané investície nezaradia do hmotného investičného majetku súbežne s nákupom, ale až v ďalšom hospodárskom období, základné účtovné doklady budú slúžiť ako zápisy o zaradení.

      Pri zberných faktúrach (na základe dohôd alebo zmlúv) za vodu, el.energiu, plyn, telefónne poplatky a pod. sa postupuje tak isto ako pri bežných faktúrach, pričom kontrola správnosti sa vykoná až po vykonaní úhrady, nakoľko ide o platby IP. Účtovné doklady týkajúce sa týchto platieb je treba dodatočne pripojiť k bankovým dokladom.

       Po preskúmaní a overení faktúr doložia zodpovední pracovníci jednotlivých oddelení OcÚ k faktúram objednávky, dohody ako aj ďalších predpísaných dokladov (príjemka, výpl. listiny a pod.).a účtovníčka obce dôkladne vyplnené likvidačné lístky. Likvidačné lístky podpisujú prednosta OcU a starostka. Takto dokladované originály faktúr savrátia na finančnú realizáciu. Kópiu faktúry si ponechá fin. oddelenie ako OTE pre svoju potrebu.

      Ak sa pri skúmaní faktúr zistia závady, pre ktoré nie je možné realizovať úhradu, zodpovedný pracovník oddelenia je povinný upozorniť dodávateľa o dôvodoch, z ktorých nebudú faktúry v stanovenom termíne uhradené.

            Ak poverený pracovník FO zistí neopodstatnenosť hospodárskej operácie, prípadne, že je v rozpore s platnými predpismi, prípadne so stanoveným rozpočtom, upozorní na to prednostu OcU, alebo starostku obce.  

            Príjmy a výdavky realizované peňažným ústavom účtuje pracovníčka FO na základe príslušných účtovacích dokladov z bankových výpisov. Bankové výpisy z peňažných ústavov preberá denne poverený pracovník FO, ktorý zabezpečuje platobný styk. Účtovníctvo sa riadi platnou účtovnou osnovou pre RO.

4. Vyhotovenie a dokladovanie interných účtovných dokladov

 Medzi interné účtovné doklady patria všetky doklady, ktoré vyhotovujú poverení pracovníci jednotlivých oddelení OcÚ.

 K interným dokladom patria :

 a) pokladničné doklady /príjmové a výdavkové/

 b) dohody o vykonávaní prác a o pracovnej činnosti

 c) mzdové doklady

 d) príjemky a výdajky materiálových zásob, cenín, tovaru a pod.

 e) doklady na poskytovanie príspevkov rozpočtovým organizáciám

 f) doklady pre hospodárenie s fondami

 g) odberateľské faktúry

 h) doklady súvisiace so zmenou stavu investičného a neinvestičného majetku

 i) cestovné príkazy a vyúčtovania cestovných výdavkov

 j) ostatné interné doklady

 

 a) Pokladničné doklady

                         Pokladničné doklady - príjmové a výdavkové - vyhotovuje pokladníčka OcÚ na základe príslušných dokladov, ktorých dokladovanie a evidovanie v pokladničnej knihe sa uskutočňuje podľa zákona o účtovníctve č. 563/91Zb a v znení neskorších predpisov.

 Pokladničné doklady musia byť originály a vyplnené podľa predtlače vo všetkých náležitostiach. Pokladničnú knihu je pokladníčka povinná denne uzatvárať. Kompletné doklady podpísané poverenými pracovníkmi odovzdáva pokladníčka  na zúčtovanie FO. Nákup v hotovosti schvaľuje prednosta OcU. Denný zostatok v pokladni stanoví starostka Obce príkazom, ktorý je súčasťou pokladničnej knihy. Zároveň stanoví v zmysle Zák. č. 563/91 Zb. O účtovníctve spôsob vykonávania inventarizácie pokladne. Rovnakým spôsobom sa dokladujú aj reprezentačné výdavky (pohostenia, občerstvenia a dary) ako aj ZPOZ, ku ktorým sa dokladajú:

  - kedy a pri akej príležitosti boli reprezentačné výdavky použité, počet osôb

 - ak ide o dary, komu a pri akej príležitosti boli poskytnuté

 Výber hotovosti z bežného účtu vedeného v peňažnom ústave realizuje prednosta, starostka obce, alebo starostkou poverený pracovník.

 

 b) Dohody o vykonávaní prác a o pracovnej činnosti

                        Dohody o vykonávaní prác a o pracovnej činnosti schvaľuje starostka obce, uzatvára a vyhotovuje ich pracovníčka, ktorá vedie mzdovú agendu. Vyplňuje tieto doklady vo všetkých náležitostiach tak, aby sa nimi preukázala hodnovernosť nárokovaných výdavkov. Tieto výdavky sa budú vyplácať v hotovosti resp. prevodom na účet po predchádzajúcom zdanení.

 

 c) Mzdové doklady

                   Likvidáciu miezd a platov, vrátane odmien pracovníkov OcÚ, zabezpečuje mzdové oddelenie.  Termíny výplat sú stanovené takto:

  - vyúčtovanie na 12. deň po skončení mesiaca

 Poskytovanie mimoriadnych záloh a iných osobných nárokov vyplývajúcich z pracovných vzťahov sa bude realizovať vždy iba so súhlasom starostky.Mzdový referent spracuje mesačný rozpis miezd na jednotlivé položky , predloží  na kontrolu a schválenie starostke a následne vykoná  zúčtovanie, ktoré predloží na zaúčtovanie účtovníčke FO.

 

 d) Príjemky a výdajky

                        Všeobecný materiál nakupovaný za hotové v maloobchode i na faktúry sa bude účtovať priamo do nákladov s tým, že zodpovedný pracovník poverený jeho evidenciou ho bude evidovať na príjemky a výdajky. Týka sa to kancelárskeho materiálu všetkého druhu, čistiacich prostriedkov, materiálu na výzdobu a pod. Nákup materiálu pre osobnú potrebu zaevidovať na osobných kartách.

 

 e) Doklady finančných operácií

                         Pod uvedenými dokladmi rozumieme všetky doklady, ktorými sa realizujú prevody finančných prostriedkov z účtov OcÚ, a to :

Príspevky rozpočtovej organizácii, príspevky občianskym  a záujmovým združeniam ako aj prevody finančných prostriedkov medzi účtami OcÚ. Na všetky finančné operácie sa vyhotovujú doklady, v ktorých sa zdôvodní účelovosť platby. Termín na predloženie vyúčtovania sa stanovuje v zmluve o poskytnutí príspevku.

 

 f) Doklady pre fondové hospodárstvo

                          Táto problematika sa vzťahuje na čerpanie prostriedkov fondu rezerv, združených prostriedkov, sociálneho fondu a  fondu opráv byt.,  ktorých prostriedky sa môžu používať v zmysle platných predpisov.

 Tvorba a používanie prostriedkov sociálneho fondu sa riadi zákonom a následne schválenou kolektívnou zmluvou organizácie.

 K jednotlivým platbám vyhotovuje FO príkazy na úhradu s doložením výpisov z uznesení ZV OZ /čerpanie SF/, uznesení OZ /čerpanie rezervného fondu/,  kde musí byť uvedené v akej výške a na aký účel majú byť tieto finančné prostriedky použité.

 

 

 

 g) Odberateľské faktúry

                        Za odplatné práce a služby, výrobky, materiálové zásoby a iný hmotný majetok, ktorý sa v rámci  činnosti odpredáva iným subjektom,  vyhotovuje referent FO odberateľské faktúry na základe prvotných dokladov vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých sa jedna zasiela odberateľovi a jedna FO. Referent fedie evidenciu odberateľských faktúr a mesačne predkladá účtovníčke obce na zaúčtovanie.

 K druhopisom odberateľských faktúr predloženým fin. oddeleniu na zúčtovanie musia byť priložené príslušné prvotné doklady (výdajky, zápisy o vyradení majetku, potvrdenky o prevzatí šrotu a pod.).

 

 h) Investičné a neinvestičné interné doklady

                     Do tohto okruhu účtovných dokladov patria predovšetkým doklady týkajúce sa vyradenia a prevodu majetku (DHM, HIM), ktoré ovplyvňujú zmenu stavu aktív a pasív OcÚ. Ide o vyraďovacie protokoly, delimitačné protokoly, hospodárske zmluvy.

 Predmetné účtovné doklady vyhotovuje referent FO oddelenia. Musia byť odovzdané účtovníčke najneskôr v posledný deň mesiaca, aby boli zúčtované do príslušného hospodárského obdobia, v ktorom vznikli.

 i) Doklady k cestovným náhradám

                      Pracovné cesty uskutočňované pracovníkmi OcÚ súvisiace s plnením pracovných úloh povoľuje prednosta OcÚ, alebo starostka.  Prednostovi povoľuje starostka.

 Vedúci pracovníci, ktorí cestu povoľujú, zároveň určia aj spôsob dopravy, miesto konania a čas trvania pracovnej cesty v zmysle vyhlášky o cestovných náhradách. Podpísané cestovné príkazy na pracovné cesty sú podkladom k vyúčtovaniu.

 Po skončení pracovnej cesty vykoná ihneď pracovník vyúčtovanie cestovných výdavkov, ku ktorému doloží všetky preukázateľné doklady na výdavky a to  do 4 dní po uplynutí mesiaca, aby sa cestovné náklady operatívne zúčtovali do príslušného hospodárskeho obdobia, v ktorom vznikli. Pri vyúčtovaní pracovných ciest musia byť vyplnené všetky požadované údaje vo všetkých stĺpcoch a riadkoch na oboch stranách cestovného príkazu. Každé takéto vyúčtovanie podpisuje  prednosta OcU al. starostka na dolnej časti cestovného príkazu, ktorý svojím podpisom súčasne potvrdzuje aj spôsob vykonania cesty.

 K vyúčtovaniu pracovných ciest z porád, konferencií a školení, ktorých sa pracovníci zúčastňujú z podnetu poriadateľských organizácií, sa musia prikladať aj pozvánky.

    Ak má pracovník vykonať pracovnú cestu, pri ktorej mu vzniknú väčšie výdavky, môže požiadať o poskytnutie zálohy na cestu.

 V prípade, že pracovná cesta, na ktorú bol pracovníkovi poskytnutý preddavok, sa z určitých objektívnych dôvodov neuskutoční, je potrebné vrátiť ho späť do pokladne, a to najneskôr na ďalší deň po zistení tejto skutočnosti. V ostatných prípadoch sú pracovníci povinní poskytnutý preddavok vyúčtovať najneskôr do 5 dní po ukončení pracovnej cesty v súlade so zákonom o cestovných náhradách.

 Vykonávanie pracovných ciest vlastným motorovým vozidlom pracovníka je možné iba v prípadoch, keď boli dopredu písomne povolené prednostom OcU resp.starostkou obce avšak podmienené je predložením potvrdenia o havarijnom poistení a osadku auta určí povoľovateľ.Vyúčtovanie týchto cestovných náhrad sa zabezpečí v zmysle vyhlášky o cestovných náhradách.

 

   j) Ostatné interné účtovné doklady

                             Do skupiny ostatných interných účtovných dokladov patria doklady, ktoré sa vyhotovujú na finančnom oddelení a nevyskytujú sa systematicky. Ide najmä o prípady, ktorými sa preučtovávajú hospodárske operácie vyplývajúce z chybného účtovania, zo zúčtovania dotácií a grantov zo ŠR do rozpočtu príjmov, ako aj odsúhlasených škôd v škodovej komisii OcÚ a podkladov inventarizačnej komisie na zúčtovanie majetkových hodnôt a inventarizačných rozdielov. Tieto interné účtovné doklady sa vyhotovujú operatívne a majú obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 563/91 Zb. o účtovníctve. Pokiaľ ide o podklady na vykonanie zmien v majetku OcÚ zapríčinených rôznymi škodami, pokutami, penále z oneskorených úhrad faktúr, ako aj inventarizačných rozdielov, tieto sa majú operatívne predkladať škodovou, resp. inventarizačnou komisiou finančnému oddeleniu na ich systematické zúčtovanie.

5. Podklady o zmenách v stave majetku

 a) Súhlas na vnútorné presuny jednotlivých druhov inventáru udeľuje prednosta resp. starostka. Pracovník  zodpovedný za evidenciu majetku uskutočňuje aj zmenu v miestnom zozname inventárnych predmetov a evidencii majetku.

 b) Príkazy na prevod správy majetku obce, na jeho prenajatie a vypožičanie sa vydávajú v zmysle" Zásad o hospodárení s majetkom obce Bánov ". Všetky prvotné doklady a ostatné písomnosti týkajúce sa zmien stavu a hodnoty hmotného majetku sa dávajú k dispozícií referentke správy majetku, ktorá o ňom vedie operatívno-technickú evidenciu.

 c) Nároky na peňažné alebo vecné plnenie voči organizáciám a občanom, ako aj ich zmeny sa zúčtovávajú na podklade príkazov jednotlivých oddelení, resp. orgánov, ktoré sú kompetentné o nich rozhodovať (OR, OZ).

 d) Inventúrne súpisy, vrátane ostatných písomností, týkajúcich sa fyzickej inventúry majetku  predkladajú jednotlivé inventarizačné komisie na porovnanie a odsúhlasenie s účtovným stavom v zmysle príslušných ustanovení o inventarizácii.

6. Ukladanie účtovných písomností v účtovnom archíve

 Účtovné doklady, výkazy, zostavy a iné účtovné písomnosti týkajúce sa hospodárenia OcÚ odovzdáva finančné oddelenie v súlade so zákonom č. 563/91 Zb. o účtovníctve na archiváciu pracovníčke, ktorá vedie archiváciu v osobitne zriadenom archíve.

 Všetky archivované písomnosti informačnej sústavy sa evidujú podľa jednotlivých druhov a podľa skartačnej lehoty v archívnej knihe, za ktorú zodpovedá poverená pracovníčka a zabezpečuje skartáciu všetkých archivovaných písomností.

 

II. Preskúmavanie účtovných dokladov

 Preskúmavanie účtovných dokladov sa zabezpečuje podľa ustanovení zákona č. 563/91 Zb. o účtovníctve. Preskúmavanie sa uskutočňuje ako z hľadiska vecného o prípustnosti finančných operácií, tak aj po formálnej stránke.

l. Kontrola vecnej správnosti

 Pracovníci jednotlivých oddelení OcÚ, ktorí sú oprávnení vyhotovovať účtovné doklady, alebo sa podieľajú na ich obehu a dokladovaní, sú povinní ich skontrolovať z hľadiska vecnej a číselnej správnosti. Ide o preverenie zamerané najmä na to, či fakturované práce, služby a dodávky súhlasia so skutočnými dodávkami ako z hľadiska množstva, kvality, druhu, doby trvania prác, tak aj s cenovými predpismi a podmienkami, ktoré sa určili alebo dohodli v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch /zmluvou, objednávkou a inými vzťahmi/.

2. Kontrola prípustnosti operácií

 Pri preskúmavaní prípustnosti hospodárskych operácií sa overuje, či tieto zodpovedajú platným predpisom, či sú na ne v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na ich financovanie, ako aj správnosť smerovania operácií na platnú rozpočtovú skladbu.

 Túto kontrolu vykonávajú poverení pracovníci OcU, ktorí sú na to oprávnení.

3. Formálna kontrola

 Po formálnej stránke preskúmava účtovné doklady účovníčka OcÚ a pokladničné doklady pokladníčka. Táto kontrola spočíva v overení, či finančné operácie podpíšu a schvália tí pracovníci, ktorí sú na to splnomocnení podľa osobitnej prílohy týchto Zásad, či sú účtovné doklady správne dokladované v zmysle zákona číslo 563/91 Zb.

 

III. Výkon dispozičného oprávnenia

 

 Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami sa zabezpečuje v súlade so zákonom č. 303/95 Zb. o rozpočtových pravidlách SR a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, podľa ktorého starostka obce písomne poverí pracovníkov uskutočňovať dispozície.

 Stanovujú sa  nasledovné dispozičné oprávnenia :

1. Starostke obce

 - oprávnenie zriaďovať účty v peňažnom ústave,

 - splnomocňuje pracovníkov na disponovanie s finančnými prostriedkami na bankových účtoch OcÚ podľa podpisových vzorov,

 - disponuje s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary /reprezentačné/,

 - podpisuje rozhodnutia vydávané jednotlivými oddeleniami OcÚ,

 - disponuje s majetkom obce v zmysle " Zásad o hospodárení a  nakladaní s majetkom obce Bánov ",

 - disponuje s finančnými prostriedkami obce v rámci schváleného rozpočtu OZ a v zmysle Zásad o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami,

 

2. Vedúci oddelení OcÚ     /OKS, SMO, prednosta /

 - predkladajú návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie na  bežný rok,

 - hospodária s finančnými prostriedkami oddelenia podľa schváleného rozpočtu a vedú o nich operatívno-technickú evidenciu, zdôvodňujú a komentujú čerpanie týchto prostriedkov,

- zabezpečujú príjmy z činnosti vlastného oddelenia v odbore svojej pôsobnosti,

      pripravujú návrhy zmlúv, vyhotovujú objednávky a navrhujú prípadné zmeny v   

rozpočte, preberajú a potvrdzujú vykonané práce, služby a dodávky, kontrolujú faktúry

      nakladajú s materiálovými zásobami a ostatnými hospodárskymi prostriedkami svojho oddelenia

5. Pracovníčka  finančného oddelenia

      vedie účtovníctvo za hospodárenie OcÚ v zmysle Smerníc k účtovnej osnove a vedie výkazníctvo v zmysle smerníc MF SR. Ďalej vyhotovuje príslušné podklady pre analýzu rozpočtu v orgánoch OZ,

- predkladá návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie na  bežný rok,

 - vykonáva dispozície s prostriedkami OcÚ a ostatných fondov v zmysle rozhodnutí orgánov OZ,

 - zabezpečuje vedenie samostatnej účtovnej evidencie o sociálnom fonde,

6. ZO odborového zväzu pri OcÚ

 Zabezpečuje úlohy v spolupráci s starostkou obce a prednostom OcÚ vyplývajúce zo spravovania soc. fondu a platnej kolektívnej zmluvy.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky originály účtovných dokladov riadne doložené predpísanými náležitosťami sú povinné jednotlivé oddelenia doručiť finančnému oddeleniu  v termínoch tak, ako sú stanovené v Zásadách, aby sa mohli včas uhradiť a bežne zúčtovať do príslušných hospodárskych období, ktorých sa týkajú.

2. Všetci zainteresovaní pracovníci jednotlivých oddelení, ktorí zabezpečujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami sú povinní prísne dodržiavať tieto " Zásady pre obeh účtovných dokladov " a vykonávať kontrolu z hľadiska vecnej prípustnosti hospodárskej operácie a formálnej kontroly.

3. Pracovníci, ktorí nedodržia stanovené " Zásady pre obeh účtovných dokladov " a v prípade, že zavinia penále z oneskorených úhrad faktúr, vzniklé škody sa im budú podľa miery zavinenia zosobňovať v zmysle platných predpisov.

4. Novelizované " Zásady pre obeh účtovných dokladov " nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2010.

V Bánove dňa 28.12.2009

                                                                                                      PhDr.Helena Juríková

starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.: 1

 P r e h ľ a d

 zodpovedných pracovníkov, ktorí sú poverení vykonávať finančnédispozície za jednotlivé oddelenia v rámci Obecného úradu v Bánove  od 1.1.2010                                                       

I.

Stanovené dispozièné oprلvnenia

-----------------------------------------------------------------

   a/Nariaďovať a schvaľovať hosp. a účt. operácie v plnom rozsahu

   b/Kontrola vecnej a číselnej správnosti

   c/Kontrola prípustnosti  uvedenej hospodárskej  operácie          

  Odd.finančné                        Erika Palacková- účtovníčka

                                             Eva Poláková- sam. referent

                                                                                                        

  kultúry                                  Miloš Rybár- vedúca oddelenia

                                                                                                       

 

 Odd.správy majetku            František Bednárik- vedúci oddelenia

                                                                                                        

II.

Disponovanie s prostriedkami Sociálneho fondu OcÚ Bánov                                                           

   PhDr.Helena Juríková- starostka obce

   Eva Poláková-  predseda OZ                                 

   Erika Palacková  -  účtovníčka  obce                                                        

                                                                                                          

III.

Nariaïovanie pracovn‎ch ciest pracovnيkom Ocع, podpisovanie prيkazov na pracovné cesty a disponovanie s prostriedkami na pohostenie a dary                                                       

A/ Pracovné cesty :

 - pracovníkom OcÚ prednosta  OcÚ

  - prednostovi OcÚ starostka obce

B/ Reprezentačné výdavky :

      výdavky z limitu starostky obce starostka

                                                                                                         

IV.

Podpisovanie platobných dokladov k zabezpečeniu bežného platobného  styku v peňažných ústavoch                                                           

 

1.      PhDr.Helena Juríková -  starostka obce

Mgr. Peter Racek-  prednosta OcÚ

      3.   Erika Palacková  -   účtovníčka OcÚ

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00