Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Adventný veniec

Adventný veniec

S   t   a   r   o   s   t   k   a      o  b  c  e       B    á    n    o v

  Číslo: VI/2015                                                                                      Bánov 28. 4. 2015

P O Z V Á N K A

 

na pokračovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánove, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2015 t.j. v stredu o 18.00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu Bánov s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ - Mgr. Peter Rácek
 3. Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2014 - p. František Bednárik
 4. Správa o KTB s. r. o. za rok 2014 - Mgr. Peter Rácek, p. Miroslav Klobučník
 5. Správa o činnosti knižnice za rok 2014 - p. Blažena Jančovičová
 6. Správa  o plnení rozpočtu za rok 2014 - p. Erika Palacková
 7. Záverečný účet obce za rok 2014 - p. Erika Palacková

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 - p. Helena Kramárová a Správa audítora - PhDr. Helena Juríková

 1. Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2014 - Mgr. Denisa Slížová
 2. Žiadosti ZŠ s MŠ Bánov - Mgr. Denisa Slížová
 3. Schválenie platu hlavného kontrolóra
 4. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na IV. - VI. mesiac roku 2015 - p. Helena Kramárová
 5. Návrh záznamov do kroniky obce za rok 2013 - PaedDr. Margita Mazúchová
 6. Správa o činnosti OKS Bánov za rok 2014 - Bc. Miloš Rybár
 7. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu - p. Jozef Oremus
 8. Organizačné otázky, rôzne:

- Odmeňovací poriadok OZ

- Doplnenie uznesenia č. 20/20131211 a č. 19/20150311

- Opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku k. ú. Bánov, p. č. 400/1 - p. Jozef Klučka

- Žiadosť o odkúpenie predzáhradky - Helena Renčková, Ján Renčko

- Voľba prísediaceho na súde

- Projekt ,,Zelený ostrov Sihoť“

 1. Diskusia
 2. Interpelácie poslancov
 3. Záver

                                                                                 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                  starostka obce

Dátum vloženia: 12. 12. 2014 18:33
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2014 18:39
Autor:

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo