Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Bánov na Morave

Bánov na Morave

Obec Bánov zverejňuje zámer

 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

na odpredaj pozemku

 

           C-KN par. č. 687/38 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 114 m2 nachádzajúca sa v k. ú. Bánov, zapísaná na LV č. 1 evidovaný na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky, ktorej vlastníkom je obec Bánov, Hviezdoslavova 34,941 01  Bánov Helene Renčkovej rod. Trúchlej a Jánovi Renčkovi obaja bytom Bánov, Malinovského 17, 941 01 Bánov za cenu 2,50 €/m2

ako

           prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o predzáhradku, ktorú žiadatelia chcú užívať pred svojim rodinným domom.

 

                                                                                  

                                                                                                 PhDr. Helena Juríková

                                                                                                       starostka obce

 

Vyvesené:       3. 2. 2015

Zvesené:        

Dátum vloženia: 30. 10. 2014 20:12
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 10. 2014 20:17
Autor:

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo